Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwLening

Mijn VerbouwLening

Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren. U kunt een Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie (o.a. isolatie, zonneboiler, warmtepomp(boiler), zonnepanelen). 

Bereken voor uw dossier de rente via de rentesimulator(opent in nieuw venster)

Opgelet: geld lenen kost ook geld. 

Vraag hier Mijn VerbouwLening aan

Mijn VerbouwLening vervangt sinds 1 september 2022 de Energielening (tot 15.000 euro voor een prioritaire doelgroep/klanten met ). Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun of verwerven via erfenis of schenking) werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Voor wie

De 5 onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.

1. Particuliere uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie

 • De aanvrager is van de woning of appartement en is er op het moment van de aanvraag gedomicilieerd of zal er uiterlijk binnen de 36 maand gedomicilieerd zijn,
  of de aanvrager is eigenaar via erfenis of schenking (domicilie is dan niet vereist).
 • Mijn Verbouwlening kan in combinatie met een lopende hypothecaire lening, voor zover er voldoende terugbetalingscapaciteit blijft. Dit zal blijken uit de analyse door het Energiehuis.

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen (voor aanvragen vanaf 1 januari 2024).

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.990 euro.

 • Alleenstaande met 1 of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.280 euro. Dit bedrag wordt met 4.170 euro verhoogd per .

 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.

 • Voor meer informatie verwijzen we naar ‘inkomen van eigenaar’(s) , gezinssituatie en 3 inkomenscategorieën’ die vermeld staan onder Mijn VerbouwPremie.

2. Particuliere verhuurders

 • Via een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) :
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Men moet beschikken over een geschreven huurbelofte(Word bestand opent in nieuw venster) met de voor de verhuur van de woning (een echte huurovereenkomst moet er op het moment van de aanvraag nog niet zijn).
 • Particuliere verhuur:
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Er zijn wel eisen inzake maximale huurprijs: de maandelijkse huurprijs mag niet boven 900 euro liggen (voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 1.000 euro). De maximale huurprijs wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de vork van de Huurschatter. De maximale huurprijs wordt vastgelegd na de uitgevoerde renovatiewerken. In de huurovereenkomst moet de maximale huurprijs en de maandelijkse korting expliciet vermeld worden.
  • Afhankelijk van de hoogte van de lening, moet er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).
  • Men moet beschikken over een geschreven verklaring op eer(Word bestand opent in nieuw venster) waarin men verklaart zich als verhuurder te houden aan de opgelegde voorwaarden (maximale huurprijs en maandelijkse korting).

Het Agentschap Wonen in Vlaanderen controleert of de verhuring aan de opgelegde voorwaarden voldoet en vraagt hiervoor rechtstreeks een aantal bewijsstukken op bij de particuliere verhuurder (o.a. ondertekende woningverhuurovereenkomst).

3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Als u een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking in , kunt u sinds 1 september 2022 niet langer een Energielening+ afsluiten bij het Energiehuis. U kunt wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als u op basis van uw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen). Indien erfenis (datum overlijden) of schenking plaatsvond voor 1 september 2022, zal u wel nog een energielening+ kunnen afsluiten bij het Energiehuis.

Voor meer informatie verwijzen we naar ‘inkomen van eigenaar’(s) , gezinssituatie en 3 inkomenscategorieën’ die vermeld staan onder Mijn VerbouwPremie.

4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
 • Voor woningen die worden ).
 • Voor woningen die worden verhuurd via particuliere verhuur.

5. Verenigingen van mede-eigenaars

Een kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het aangevuld met 25.000 euro per appartement. Het is tevens verplicht dat de VME een kredietverzekering afsluit om een Mijn VerbouwLening te kunnen bekomen.

Voor wie niet

 • Wie een renovatiekrediet (of rentesubsidie) of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Een renovatiekrediet en Mijn Verbouwlening kunnen niet gecombineerd worden.
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt (akte verleden vanaf 1 januari 2023) (of hiervoor vanaf 1 januari 2023 het hoofdkrediet aanvraagt bij zijn bank) met een slechte energieprestatie en dus in aanmerking kan komen voor een rentesubsidie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening gedurende een periode van 10 jaar. Wie een woning met slechte energieprestatie aankoopt vanaf 2023 en hiervoor geen hypothecair afsluit, kan later ook geen Mijn VerbouwLening afsluiten. Wie een woning met label A tot D aankoopt, kan hiervoor wel in aanmerking komen.
 • Mijn Verbouwlening kan in combinatie met een lopende hypothecaire lening, voor zover er voldoende terugbetalingscapaciteit blijft. Dit zal blijken uit de kredietanalyse door het Energiehuis. Indien de centrale voor krediet aan particulieren aangeeft dat er geen lening mag verstrekt worden, dan mag het Energiehuis dat ook niet doen.

Voor welke gebouwen

Uw woning/appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening.

De woning of het appartement

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Het bouwjaar van de woning vindt u terug op het Kadastraal uittreksel. Dat kunt u online(opent in nieuw venster) aanvragen of bij het lokale kantoor van het Kadaster(opent in nieuw venster) voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.
  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:
  • vóór 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.
Sloop- en heropbouw?

Sloop- en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.

Voor welke werken

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen voor onderstaande categorieën van werken (dit zijn alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie). Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien.

Bij aanvraag van de Mijn VerbouwLening mogen er nog géén facturen zijn. De aanvraag gebeurt op basis van offertes die niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van de aanvraag. Facturen met een datum voor de aanvraag zullen niet kunnen opgenomen worden in de Mijn VerbouwLening.

 • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk) (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
 • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)
 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw, aan te vragen tot 31-12-2026). Ook als de Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel stopt (facturen vanaf 1 november 2023) zal het nog steeds mogelijk om hiervoor een Mijn VerbouwLening af te sluiten (voor de laagste inkomenscategorie.
  • Laagste inkomenscategorie:
   • U bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 40.860 euro (voor premieaanvragen vanaf 2024).
   • U bent alleenstaand met 1 of een koppel zonder met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 57.190 euro (voor premieaanvragen vanaf 2024).
   • Per extra moet u in beide bovenstaande scenario’s het bedrag met 4.170 euro vermeerderen (voor premieaanvragen vanaf 2024).
 • Zonnepanelen (het volledige bedrag van de factuur, incl. btw komt in aanmerking). Mijn VerbouwLening kan ook worden verstrekt voor een grotere installatie van zonnepanelen (met een AC omvormervermogen groter dan 10 kVA) door een VME op het dak van een gebouw (tenzij er voor de plaatsing van die fotovoltaïsche installatie steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie). Ook als de premie voor zonnepanelen stopt voor ingebruikname/keuring van zonnepanelen vanaf 1 januari 2024, zal het nog steeds mogelijk zijn om hiervoor een Mijn VerbouwLening af te sluiten.

Bedrag en rentevoet

Het Energiehuis zal echter steeds op basis van uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor u haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • De rentevoet van de Mijnverbouwlening is gelijk aan de wettelijke rentevoet, waarop een korting van 3% wordt toegepast.
 • Voor aanvragen van Mijn VerbouwLening vanaf 24 februari 2024 bedraagt de rentevoet 2,75% voor de looptijd van de lening. Dit is een korting van 3% op de wettelijke rentevoet (die momenteel 5,75% bedraagt). In het voorjaar van 2025 zal de rentevoet terug aangepast worden in functie van de wettelijke rentevoet.
 • Bereken voor uw dossier de rente via de rentesimulator(opent in nieuw venster).
 • Deze rentevoet van Mijn VerbouwLening wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt. De algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën maakt normaal gezien in de maand januari de wettelijke rentevoet (de wettelijke interestvoet wordt als volgt vastgelegd: het gemiddelde van de Euribor-rentevoet op 1 jaar gedurende de maand december van het voorafgaande jaar, afgerond naar het hoger gelegen veelvoud van 0,25% en vermeerderd met 2%), die tijdens het lopende kalenderjaar van toepassing is, bekend in het Belgisch Staatsblad. Na publicatie in het staatsblad, wordt de aangepaste rentevoet toegepast voor alle aanvragen van een Mijn VerbouwLening die vanaf dan worden aangevraagd. Op basis van de bovenstaande formule kan aangenomen worden dat de Mijn VerbouwLening vanaf de publicatie in het Staatsblad dus rentedragend zal zijn.
 • LET OP: zodra je een deel van de lening opneemt, begin je al rente te betalen op dat deel van je lening. Pas wanneer het volledige bedrag van de lening opgenomen is, zullen de terugbetalingen starten en begin je rente te betalen op het volledige bedrag.

Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.

Hoe vraag ik Mijn VerbouwLening aan?

U kunt Mijn VerbouwLening eenvoudig online aanvragen via Mijn VerbouwLoket. Lukt dit niet? Ga dan langs bij het Energiehuis in uw buurt. Voor appartementen en verhuurders kan Mijn VerbouwLening enkel via het Energiehuis aangevraagd worden.

U leest hier hoe de aanvraag van Mijn VerbouwLening stap voor stap verloopt en welke document nodig zijn voor de aanvraag.

Wat met Mijn VerbouwPremie in combinatie met Mijn VerbouwLening

Mijn VerbouwPremie wordt altijd in mindering gebracht van een uitstaande Mijn VerbouwLening voor werken die hiermee gefinancierd werden.

Via het VerbouwLoket (opent in nieuw venster)kan u zowel Mijn VerbouwLening als Mijn VerbouwPremie aanvragen. Daar dient u bij aanvraag van Mijn VerbouwPremie altijd aan te geven of u een MijnVerbouwLening bent aangegaan voor deze investeringen. De premie zal dan aangewend worden als vervroegde afbetaling van uw lening en wordt bijgevolg niet op uw rekening gestort. Bij de premieaanvraag kunt u dan kiezen voor ‘maandelijkse aflossing verlagen’ of ‘looptijd van Mijn Verbouwlening verminderen’. Voor Mijn VerbouwLeningen in combinatie met premie-aanvragen voor 1/1/2024 verliep de premie-aanvraag van Mijn VerbouwPremie via het Energiehuis waar u Mijn VerbouwLening had afgesloten. Ook daar wordt de premie aangewend als vervroegde afbetaling van uw lening.

De voorwaarden voor Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening zijn in principe dezelfde. Het kan wel gebeuren dat uw inkomen/gezinssamenstelling gewijzigd is tussen aanvraag van Mijn VerbouwLening en aanvraag van Mijn VerbouwPremie, waardoor u in een andere inkomenscategorie kunt terecht komen.

Veelgestelde vragen