Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

De onroerende voorheffing wordt betaald door wie op 1 januari van het aanslagjaar belastingplichtig is.

Wie is belastingplichtige?

In de overgrote meerderheid van de gevallen is de belastingplichtige wie op 1 januari van het aanslagjaar de eigenaar is van het onroerend goed. Als er een uitsplitsing is tussen naakte eigendom en vruchtgebruik, is de vruchtgebruiker de belastingplichtige.

Belastingplichtig is immers wie op 1 januari van het aanslagjaar een van volgende zakelijke rechten op het onroerend goed bezit:

  • de (volle) eigendom;

  • het bezit;

  • het vruchtgebruik;

  • het recht van opstal;

  • het recht van erfpacht.

De belastingplichtige moet de onroerende voorheffing betalen voor de volledige periode van twaalf maanden die loopt van 1 januari tot 31 december van het aanslagjaar. Voor de onroerende voorheffing is het aanslagjaar het kalenderjaar zelf.