Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Strategische adviesraad

SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De SARC:

 • brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie
 • volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven
 • brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over ontwerpen van samenwerkingsakkoord binnen het beleidsdomein die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten
 • geeft op eigen initiatief of op verzoek, advies over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over alle voorontwerpen van decreet en over de ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die van strategisch belang zijn en waarvan de Vlaamse Regering beslist dat het basisuitvoeringsbesluiten zijn.

De SARC bestaat uit:

 • Algemene Raad
 • Sectorraad Kunsten en Erfgoed
 • Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
 • Vlaamse Sportraad
 • Sectorraad Media
 • Vast Bureau

Contactgegevens

Telefoon
02 553 69 23
Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Koning Albert II laan 15 bus 266, 1210 Brussel, België

Arbeidsreglement

Oprichting

De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) werd opgericht als strategische adviesraad bij decreet van 30 november 2007. Dit decreet is in werking getreden op 25 januari 2008. De roepnaam van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media is SARC, Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De SARC werd toegewezen aan het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media bij artikel 24 §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Bij decreet van 3 juli 2015 werd de SARC op 01.01.2016 ingebed in het departement CJSM en werd de rechtspersoonlijkheid opgeheven.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

De rechtspositieregeling van het personeel van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt verder nog geregeld door:

Bijkomende of specifieke opdrachten

Ministerieel besluit van 14 mei 2008(opent in nieuw venster) houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

De Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.