Digitaal Vlaanderen heeft de volgende taken:

 • beleidsondersteuning op het vlak van digitalisering, informatieverwerving, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, dienstenintegratie en het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer
 • vanuit het standpunt van de gebruiker digitale informatie en diensten creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten
 • oplossingen realiseren samen met de overheidsdiensten, ondernemingen en organisaties die de informatie op de juiste plaats in de bedrijfsprocessen brengen met het oog op de creatie van maximale meerwaarde
 • de interactie met de burgers, ondernemingen en organisaties organiseren via een uniek informatiepunt met geïntegreerde kanalen en daartoe de dienstverlening herdenken en voor de kwaliteitstoets zorgen
 • burgers, ondernemingen en organisaties via het informatiepunt wegwijs maken in het overheidslandschap en hen een centraal informatie- en documentatiepunt aanbieden
 • overheidsdiensten ondersteunen in hun contacten met burgers, ondernemingen en organisaties
 • interactieve begeleiding en ondersteuning bieden aan burgers, ondernemingen en organisaties voor het gebruik van digitale informatie en diensten van de instanties
 • diensten, ondersteuning en kennisoverdracht bieden aan overheidsdiensten om hun interne werking, dienstverlening en processen te vereenvoudigen en te digitaliseren
 • een centraal gegevensuitwisselingsplatform organiseren waar overheidsdiensten informatie over hun producten en diensten kunnen aanbieden en hun diensten onderling kunnen integreren
 • bedrijfsinformatie van de overheidsdiensten verzamelen en ter beschikking stellen, zoals personeel, organisatie, wetsmatiging, ICT, e-government, facilitair management, vastgoed en overheidsopdrachten
 • een gezamenlijk bestand met wegwijsinformatie en eerstelijnsinformatie van en over de instanties, zoals de productencatalogus, uitbouwen, beheren en ontsluiten
 • zorgen voor het efficiënte, effectieve en kostendelende gebruik van geografische data via een gemeenschappelijke infrastructuur voor geografische informatie
 • meewerken aan een geografisch informatiebeleid conform het GDI-decreet (Geografische Data Infrastructuur) en het GRB-decreet (Grootschalig Referentiebestand)
 • een digitaal kader scheppen en daartoe financiële of andere stimulansen aan overheidsdiensten geven voor de ondersteuning van de uitbouw van informatie-infrastructuur
 • de nodige kanalen rond interne werking van de overheden in Vlaanderen (zoals Overheid.vlaanderen.be en intranet.vonet.be) inrichten, de strategie bepalen en bewaken, in nauwe samenwerking met de betrokken entiteiten.

Algemene contactgegevens

Adres

Digitaal Vlaanderen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 30), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 72 05

Contactpersonen

Waarnemend administrateur-generaal

Geets Frank

Woordvoerder, Communicatieverantwoordelijke

Deraymaeker Katleen

Data Protection Officer

Schoenmakers William