Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitaal Vlaanderen

Digitaal Vlaanderen

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid

Digitaal Vlaanderen heeft de volgende taken:

 • beleidsondersteuning op het vlak van digitalisering, informatieverwerving, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, dienstenintegratie en het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer
 • vanuit het standpunt van de gebruiker digitale informatie en diensten creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten
 • oplossingen realiseren samen met de overheidsdiensten, ondernemingen en organisaties die de informatie op de juiste plaats in de bedrijfsprocessen brengen met het oog op de creatie van maximale meerwaarde
 • de interactie met de burgers, ondernemingen en organisaties organiseren via een uniek informatiepunt met geïntegreerde kanalen en daartoe de dienstverlening herdenken en voor de kwaliteitstoets zorgen
 • burgers, ondernemingen en organisaties via het informatiepunt wegwijs maken in het overheidslandschap en hen een centraal informatie- en documentatiepunt aanbieden
 • overheidsdiensten ondersteunen in hun contacten met burgers, ondernemingen en organisaties
 • interactieve begeleiding en ondersteuning bieden aan burgers, ondernemingen en organisaties voor het gebruik van digitale informatie en diensten van de instanties
 • diensten, ondersteuning en kennisoverdracht bieden aan overheidsdiensten om hun interne werking, dienstverlening en processen te vereenvoudigen en te digitaliseren
 • een centraal gegevensuitwisselingsplatform organiseren waar overheidsdiensten informatie over hun producten en diensten kunnen aanbieden en hun diensten onderling kunnen integreren
 • bedrijfsinformatie van de overheidsdiensten verzamelen en ter beschikking stellen, zoals personeel, organisatie, wetsmatiging, ICT, e-government, facilitair management, vastgoed en overheidsopdrachten
 • een gezamenlijk bestand met wegwijsinformatie en eerstelijnsinformatie van en over de instanties, zoals de productencatalogus, uitbouwen, beheren en ontsluiten
 • zorgen voor het efficiënte, effectieve en kostendelende gebruik van geografische data via een gemeenschappelijke infrastructuur voor geografische informatie
 • meewerken aan een geografisch informatiebeleid conform het GDI-decreet (Geografische Data Infrastructuur) en het GRB-decreet (Grootschalig Referentiebestand)
 • een digitaal kader scheppen en daartoe financiële of andere stimulansen aan overheidsdiensten geven voor de ondersteuning van de uitbouw van informatie-infrastructuur
 • de nodige kanalen rond interne werking van de overheden in Vlaanderen (zoals ‘Vlaanderen Intern’) inrichten, de strategie bepalen en bewaken, in nauwe samenwerking met de betrokken entiteiten.

Contactgegevens

Telefoon
09 276 15 00
Fax
02 553 72 05
Adres

Digitaal Vlaanderen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Digitaal Vlaanderen

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Digitaal Vlaanderen

Koning Albert II laan 15 bus 224, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Smedts Jan

Woordvoerder, Communicatieverantwoordelijke

Deraymaeker Katleen

Data Protection Officer

Vansteelant Seppe

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Rombaut Chris

Oprichting

Het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

*gewijzigd bij

 • Decreet van 21 april 2006 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" en houdende wijziging van diverse decreten (B.S. 12.05.2006)

 • Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (B.S. 29.06.2007)

 • Decreet van 25 mei 2007 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken (B.S. 19.06.2007)

 • Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S. 06.05.2008)

 • Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (B.S. 29.10.2008)

 • Decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (B.S. 28.04.2009) Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S. 01.07.2009)

 • Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (B.S. 05.08.2011) inwerkinggetreden bij

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, wat betreft de datum van inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen", en de overdracht van de goederen, de rechten en verplichtingen (B.S. 12.05.2006)*

 • Decreet van 15 januari 2016(opent in nieuw venster) houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het eigen vermogen Informatie Vlaanderen (B.S. 05.02.2016)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016(opent in nieuw venster) houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het eigen vermogen informatie vlaanderen (B.S. 02.06.2016)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016(opent in nieuw venster) tot uitvoering van art. 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het eigen vermogen Informatie Vlaanderen (B.S. 02.06.2016)
 • Ministerieel Besluit van 15 mei 2016(opent in nieuw venster) houdende de overdracht van de activiteiten en de daarvoor bestemde vermogensbestanddelen van het ontbonden Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen aan het agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (B.S. 22.06.2016)
 • Decreet van 18 november 2016(opent in nieuw venster) tot bekrachtiging van het BVR van 18 maart 2016 tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen(1) (B.S. 21.12.2016)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017(opent in nieuw venster) tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 30, § 1, 1°, van het BVR van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen. (B.S. 9.10.2017)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017(opent in nieuw venster) tot wijziging van de bijlage bij het BVR van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft het Departement Omgeving, het departement Informatie Vlaanderen en de naamswijziging van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in Departement Cultuur, Jeugd en Media. (B.S. 9.10.2017)

Personeelsregelgeving

Het personeel van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd). Het agentschapsspecifieke besluit van AGIV, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 juli 2008, vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

 • Bijzonder decreet van 7 juli 2006(opent in nieuw venster) over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006) *gewijzigd bij
 • Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)*

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is AGIV gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008(PDF bestand opent in nieuw venster) werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van AGIV.

Kinderbijslagregeling

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de RKW.

Syndicaal statuut

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.