Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mobiliteitsraad van Vlaanderen

Mobiliteitsraad van Vlaanderen

Strategische adviesraad

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

De raad formuleert voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering adviezen en aanbevelingen over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen van decreet en over strategische besluiten met betrekking tot mobiliteit. Daarnaast stelt de raad ook om de 5 jaar een mobiliteitsrapport op. Alle adviezen en publicaties kunnen geraadpleegd worden op de website van MORA.

De MORA is ingebed in de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) en telt 28 leden. Naast de voorzitter vertegenwoordigen 24 leden de sociale partners, gemeenten en provincies, milieuverenigingen, openbare vervoermaatschappijen en mobiliteitsverenigingen. Zij worden bijgestaan door 3 deskundigen.

MORA:

  • draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie en het formuleren van de krachtlijnen van het te voeren beleid inzake mobiliteit
  • volgt en interpreteert maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit
  • brengt advies uit over voorontwerpen en voorstellen van decreet, ontwerpen van besluit en ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten
  • levert reflecties over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's inzake mobiliteit
  • brengt advies uit over het te voeren begrotingsbeleid inzake mobiliteit, met inbegrip van de meerjareninvesteringsplannen van de entiteiten die bevoegd zijn voor verkeer en vervoer, en met inbegrip van de meerjareninvesteringsplannen en exploitaties van het geregeld vervoer
  • brengt advies uit over beleidsvoornemens, beleidsplannen en Europese regelgeving of internationale verdragen die worden voorbereid
  • brengt vijfjaarlijks een mobiliteitsrapport uit dat een analyse bevat van de mobiliteitsproblematiek op middellange en lange termijn

Contactgegevens

Telefoon
02 209 01 11
Adres

Mobiliteitsraad van Vlaanderen

Chrysalisgebouw

Wetstraat 34, 1040 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Kerremans Pieter

Arbeidsreglement

Oprichting

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) werd opgericht als strategische adviesraad bij decreet van 7 juli 2006. Dit decreet is in werking getreden op 1 oktober 2006.

De MORA werd toegewezen aan het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006.

  • [Decreet van 7 juli 2006] (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1014920&param=inhoud houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (B.S. 05.09.2006) inwerkinggetreden (met uitzondering van artikel 19) bij Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 tot oprichting van het secretariaat van de MORA en tot inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (B.S. 01.03.2007)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

De MORA werd ingebed bij de SERV en het personeel valt bijgevolg onder de rechtspositieregeling van de SERV.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen werd ingebed bij de SERV. Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009(opent in nieuw venster) is de SERV gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 5 december 2011 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de SERV.

Syndicaal statuut

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.