Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Informatie Vlaanderen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 30), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 72 02
Fax
02 553 72 05
E-mail
informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
Website
http://www.vlaanderen.be/informatievlaanderen

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Van Den Haute Barbara

Communicatieverantwoordelijke

Deraymaeker Katleen

Data Protection Officer

Schoenmakers William

Bevoegdheden

Informatie Vlaanderen heeft de volgende taken:

 • beleidsondersteuning op het vlak van digitalisering, informatieverwerving, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, dienstenintegratie, elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer en het openbare archiefwezen
 • vanuit het standpunt van de gebruiker digitale informatie en diensten creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten
 • oplossingen realiseren samen met de overheidsdiensten, ondernemingen en organisaties die de informatie op de juiste plaats in de bedrijfsprocessen brengen met het oog op de creatie van maximale meerwaarde
 • de interactie met de burgers, ondernemingen en organisaties organiseren via een uniek informatiepunt met geïntegreerde kanalen en daartoe de dienstverlening herdenken en voor de kwaliteitstoets zorgen
 • burgers, ondernemingen en organisaties via het informatiepunt wegwijs maken in het overheidslandschap en hen een centraal informatie- en documentatiepunt aanbieden
 • overheidsdiensten ondersteunen in hun contacten met burgers, ondernemingen en organisaties
 • interactieve begeleiding en ondersteuning bieden aan burgers, ondernemingen en organisaties voor het gebruik van digitale informatie en diensten van de instanties
 • diensten, ondersteuning en kennisoverdracht bieden aan overheidsdiensten om hun interne werking, dienstverlening en processen te vereenvoudigen en te digitaliseren
 • een centraal gegevensuitwisselingsplatform organiseren waar overheidsdiensten informatie over hun producten en diensten kunnen aanbieden en hun diensten onderling kunnen integreren
 • bedrijfsinformatie van de overheidsdiensten verzamelen en ter beschikking stellen, zoals personeel, organisatie, wetsmatiging, ICT, e-government, facilitair management, vastgoed en overheidsopdrachten
 • het beleid betreffende het openbare archiefwezen uitvoeren
 • de archiefzorg en het archiefbeheer ondersteunen
 • een gezamenlijk bestand met wegwijsinformatie en eerstelijnsinformatie van en over de instanties, zoals de productencatalogus, uitbouwen, beheren en ontsluiten
 • zorgen voor het efficiënte, effectieve en kostendelende gebruik van geografische data via een gemeenschappelijke infrastructuur voor geografische informatie
 • meewerken aan een geografisch informatiebeleid conform het GDI-decreet (Geografische Data Infrastructuur) en het GRB-decreet (Grootschalig Referentiebestand)
 • een digitaal kader scheppen en daartoe financiële of andere stimulansen aan overheidsdiensten geven voor de ondersteuning van de uitbouw van informatie-infrastructuur
 • de nodige kanalen rond interne werking van de overheden in Vlaanderen (zoals Overheid.vlaanderen.be en intranet.vonet.be) inrichten, de strategie bepalen en bewaken, in nauwe samenwerking met de betrokken entiteiten.