Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht
  • subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de modernisering van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen
  • zorgt voor de coördinatie en de stimulering van de publiek-private samenwerking (DBFM), waarbij de realisatie van infrastructuur een partnerschap is van de overheid en de inrichtende machten met de private sector

Contactgegevens

Telefoon
02 221 05 11
Fax
02 221 05 31
Adres

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Koning Albert II laan 15 bus 133, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afgevaardigd bestuurder

Eliaerts Jean

Data Protection Officer

Spriet Nick

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Stroo Laure

Oprichting

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) werd aanvankelijk opgericht als intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid bij decreet van 7 mei 2004. Dit decreet trad in werking op 1 april 2006. Het decreet van 16 november 2012 vormde AGIOn om tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit laatste decreet is in werking getreden op 29 december 2012.

Ter info: AGIOn is de rechtsopvolger van enerzijds de Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH) en anderzijds de Dienst voor Infrastructuurwerken in het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO). De eerste instelling, IVAH, werd opgericht bij decreet van 13 juli 1994. De laatste instelling, DIGO, werd opgericht bij decreet van 5 juli 1989 en nam de taken over van het (nationale) Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke Schoolgebouwen en het Nationaal Waarborgfonds.

  • Decreet van 7 mei 2004(opent in nieuw venster) [tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"] (B.S. 07.06.2004) gewijzigd bij
  • Decreet van 16 november 2012 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" (B.S. 19.12.2012)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Het agentschapsspecifieke besluit van AGIOn, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 juli 2009, vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

Bijkomende of specifieke opdrachten

Binnen AGIOn bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is AGIOn gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van AGIOn.

Syndicaal statuut

AGIOn is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

AGIOn valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

AGIOn valt onder het toepassingsgebied van Sectoraal akkoord.