Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

  • verleent advies bij de opname van instellingen in de erkenning
  • licht onderwijsinstellingen door
  • voert alle andere opdrachten uit die haar worden toegekend bij decreet of besluit van de Vlaamse Regering

Contactgegevens

Telefoon
02 553 88 50
Adres

Onderwijsinspectie

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Onderwijsinspectie

Koning Albert II laan 15 bus 135, 1210 Brussel, België

Oprichting

Bij de Vlaamse Regering is een inspectie opgericht, onder leiding van een inspecteur-generaal. De onderwijsinspectie kan voor de uitoefening van haar opdracht beschikken over de leden van de onderwijsinspectie, ondersteunende personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering en middelen ingeschreven in de Vlaamse begroting.

(Decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs)

Personeelsregelgeving

Regelgeving die van toepassing is op de personeelsleden belast met taken van de ondersteuning van de onderwijsinspectie: Voor de personeelsleden belast met taken van de ondersteuning van de onderwijsinspectie geldt dezelfde regelgeving als die voor de personeelsleden van het departement Onderwijs en Vorming.

Voor de toepassing van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 op de personeelsleden belast met taken van ondersteuning van de inspectie die worden overgedragen aan de Onderwijsinspectie wordt de Onderwijsinspectie beschouwd als een entiteit als vermeld in artikel I 2, 3° , van het Vlaams Personeelsstatuut en wordt de inspecteur-generaal beschouwd als een lijnmanager als vermeld in artikel I 2, 10° van het Vlaams personeelsstatuut (art. 14 van het BVR van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap AHOVOKS).

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2015(opent in nieuw venster) houdende de overdracht van de personeelsleden van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen naar het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen en van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen naar de Onderwijsinspectie (B. S. 3.11.2015)