Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Rekem organiseert de openbare geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen door:

  • het beheer van erkende bedden en plaatsen
  • de organisatie van forensische psychiatrie in daartoe geëigende voorzieningen met specifiek ontwikkelde zorgprogramma's
  • de organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor specifieke doelgroepen als externe ondersteuning van diensten en voorzieningen op het vlak van welzijn en gezondheid
  • de ontwikkeling van gespecialiseerde kennis en expertise in relevante domeinen en het initiëren en operationaliseren van zorgvernieuwing

Contactgegevens

Telefoon
089 22 22 22
Fax
089 22 21 01
Adres

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Daalbroekstraat 106, 3621 Lanaken

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Vanacker John

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Beckers Sara

Contactpersoon arbeidsreglement

Venken Eva

Oprichting

Het rijkspsychiatrisch ziekenhuis van Rekem werd aan de Vlaamse Gemeenschap overgedragen op grond van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Het werd aanvankelijk geïntegreerd in het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als openbaar psychiatrisch centrum. Bij decreet van 12 december 1990 (inzonderheid Titel I, Hoofdstuk 4) werd het omgevormd tot een autonome Vlaamse openbare instelling: het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem (OPZ Rekem).

Bij decreet van 31 maart 2006 werd het OPZ Rekem (in het kader van BBB) omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap: het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem). Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2007.

  • Decreet van 30 april 2004(opent in nieuw venster) [tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem] (B.S. 28.05.2004) inwerkinggetreden bij
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg en van het decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van dat decreet (B.S. 18.01.2007)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

  • Decreet van 30 november 1988(opent in nieuw venster) (link naar decreet in Vlaamse Codex) tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 24.12.1988; Err. B.S. 15.02.1989)

Het personeel van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd). Daarnaast blijft ook het instellingsspecifieke besluit van OPZC Rekem van 4 maart 2005 van kracht, met uitzondering van de artikelen die een materie betreffen die door het raamstatuut geregeld wordt doch met toepassing van de artikelen die verplichtingen inhouden in toepassing van de ziekenhuiswetgeving, wat betreft het daarin voorgeschreven advies.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2005(opent in nieuw venster) houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem (B.S. 21.04.2005) opgeheven wat betreft de materies die geregeld worden bij BVR van 13 januari 2006 (B.S. 27.03.2006), doch met toepassing van de artikelen die verplichtingen inhouden in toepassing van de ziekenhuiswetgeving, wat betreft het daarin voorgeschreven advies.

Bijkomende of specifieke opdrachten

Binnen OPZC Rekem bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is OPZC Rekem gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van OPZC Rekem.

Syndicaal statuut

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

OPZC Rekem valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

OPZC Rekem valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.