Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie

Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie

De Vlaamse Sociale Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor de handhaving van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid en oefent toezicht uit rond volgende clusters:.

 • Tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen: dit omvat voornamelijk het opsporen van (illegaal in België verblijvende) buitenlandse werknemers zonder een toelating tot arbeid en buitenlandse zelfstandigen zonder beroepskaart.
 • Arbeidsgerelateerde discriminatie: de afdeling onderzoekt binnen haar bevoegdheden mogelijke inbreuken op arbeidsgerelateerde discriminatie.
 • Private arbeidsbemiddeling: dit omvat de controle op uitzendarbeid, outplacement, werving en selectie… De focus in deze inspecties ligt op de niet-erkende uitzendarbeid, zowel bij bureaus als gebruikers.
 • Taalwetgeving in arbeidsrelaties: De te gebruiken taal tussen werkgevers en werknemers moet het Nederlands zijn voor natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben, of die personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen. Taalinspecties komen tot stand naar aanleiding van een inspectie binnen andere materies, een klacht of een melding.
 • Dienstencheques: de afdeling staat in voor de inspectie van de buurt- en nabijheidsdiensten.
 • Doelgroepen-, subsidie- en activeringsmaatregelen: dit omvat de controle van maatregelen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen (onder meer start- en stagebonus, DAC, gesco, subsidie voor personen met arbeidshandicap, wijkwerken…).
 • Competentie en loopbaan: dit zijn de bevoegdheden inzake sectorconvenants, opleidingscheques, ervaringsbewijzen, loopbaanbegeleiding, betaald educatief verlof, individuele beroepsopleiding (IBO)…
 • Sociale economie: deze cluster bestaat uit de controle op de naleving van de regelgeving voor de lokale diensteneconomie (LDE) en maatwerk.
 • Europees Sociaal Fonds: de Vlaamse Sociale Inspectie voert in opdracht van de auditautoriteit controles uit op een selectie van dossiers.

De Vlaamse Sociale Inspectie voert controles uit onder meer op eigen initiatief, als gevolg van een melding of klacht, op vraag van een administratieve overheid, in opdracht van de rechterlijke macht, enz. Inspecteurs hebben in de uitoefening van hun opdracht de mogelijkheid om inlichtingen en advies te verstrekken, waarschuwingen te geven, een termijn op te leggen waarbinnen een vastgestelde inbreuk moet worden rechtgezet en processen-verbaal op te stellen. Tevens kunnen op basis van hun vaststellingen bestuurlijke rechtzettingen of sancties worden opgelegd.

Verder is de Vlaamse Sociale Inspectie ook bevoegd voor het uitoefenen van kwaliteitstoezicht in het domein van levenslang leren en ondernemen. Concreet gaat het over de volgende bevoegdheden:

 • toezicht op de duale trajecten (i.s.m. Onderwijsinspectie);
 • toezicht op de leertijdtrajecten (i.s.m. Onderwijsinspectie);
 • toezicht op de uitvoering van het Decreet en BVR Overeenkomst Alternerende Opleidingen (OAO);
 • toezicht op de ondernemerschapstrajecten aan de centra voor ondernemersvorming (SYNTRA vzw);
 • toezicht op de beroepskwalificerende trajecten.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 08 88
Postadres

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie

Koning Albert II laan 15 bus 381, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vandenameele Vincent

Arbeidsreglement