Gedaan met laden. U bevindt zich op: Premie voor investeringen na de uitvoering van een energieaudit in niet-residentiële gebouwen

Premie voor investeringen na de uitvoering van een energieaudit in niet-residentiële gebouwen

Wanneer een uitgevoerde energiestudie of energieaudit aantoont dat een bepaalde investering een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie, en men deze investering daadwerkelijke uitvoert, kan men hiervoor een premie krijgen. Deze premie is dus niet afhankelijk van het type investeringen, maar van de interne rentevoet na belastingen van de investering. Dankzij deze premie kunnen bepaalde energiebesparende investeringen interessanter worden om uit te voeren.

Voorwaarden

Voor niet-residentiële gebouwen kunt u een ‘premie na audit’ aanvragen als:

 • een uitgevoerde energiestudie of -audit aantoont dat een investering in het gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de huidige situatie. De term ‘energieaudit’ omvat zowel een niet verplichte energieaudit als de verplicht op te stellen energierapporten (het energieplan of de energieaudit). In de premieaanvraag moet een berekening van de interne rentevoet na belastingen van de uitgevoerde investering worden opgenomen
 • de investering daadwerkelijk werd uitgevoerd
 • de interne rentevoet na belastingen lager is dan 13%
 • het gebouw minstens 5 jaar oud is op de datum van de premie-aanvraag
 • u klant bent van de elektriciteitsdistributienetbeheerder
 • de premieaanvraag niet gaat over een investering waarvoor al een specifieke premie van de netbeheerder bestaat. Investeringen waarvoor u bijvoorbeeld Mijn VerbouwPremie kunt aanvragen, komen dus niet in aanmerking: dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, vervanging van beglazing, plaatsing van zonneboilers, warmtepompen, warmtepompboilers, zonnepanelen of de energiebesparende aanpassing van binnenverlichting
 • er nog geen andere premies of groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of groenewarmtecertificaten voor dezelfde investering werden aangevraagd

Bekijk alle informatie over de maatregelen voor niet energie-intensieve ondernemingen die mogelijk de premie na audit kunnen aanvragen.

Procedure

De procedure verloopt in twee stappen: de aanvraag van de premie én de aanvraag tot uitbetaling.

Stap 1: Aanvragen van de premie na audit – vóór het uitvoeren van de investering

In deze stap wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor een premie na audit. Indien dit zo is, zal u een premiebelofte krijgen, met inschatting van de grootte van de premie. Deze aanvraag moet u doen aan de hand van uw energiestudie of energieaudit, vóór het uitvoeren van de investering.

Stap 2: Aanvragen van de uitbetaling van de premie na audit – na het uitvoeren van de investering

Nadat de investering werd uitgevoerd, kan u de uitbetaling van de premie na audit aanvragen. De premie kan slechts worden uitbetaald nadat de facturen voor de uitgevoerde investeringen uit de energiestudie of energieaudit worden voorgelegd. De premie na audit wordt vervolgens herrekend op basis van de werkelijke kosten en besparingen van de uitgevoerde investering. De uiteindelijke premie na audit kan dus verschillen van de eerder berekende premie in de premiebelofte (stap 1).

Het VEKA voert inhoudelijke en technische controles uit op de energiestudies of de energieaudits die bij een premieaanvraag zijn gevoegd. Als na controle blijkt dat de interne rentevoet of de meerkosten verkeerd zijn berekend in de energiestudie of in de energieaudit, wordt de steun berekend op basis van de gecorrigeerde interne rentevoet of de meerkosten. Als na controle blijkt dat de interne rentevoet groter is dan of gelijk is aan 13%, wordt de premie tot 0 euro teruggebracht.

Via de link in uw eerdere aanvraagformulier kan u de uitbetaling van de premie na audit opstarten.

De tijd tussen de premieaanvraag (stap 1) en de aanvraag tot uitbetaling van de premie (stap 2) mag maximaal twee jaar bedragen. Bij een langere tijd tussen de premieaanvraag en de aanvraag tot uitbetaling van de premie wordt de premie tot nul euro teruggebracht.

Financieel voordeel

De premie wordt berekend als een percentage van de meerkosten van de investering ten opzichte van de standaardinvestering:

 • bij een vervangingsinvestering wordt het louter vervangen van de bestaande situatie gezien als de standaardinvestering; de meerkosten zijn hier de extra kosten die gemaakt worden om meer energiebesparing te realiseren of om de energie-efficiëntie te verhogen ten opzichte van een standaard vervanging.
 • bij een nieuwe installatie wordt de volledige investering beschouwd als meerkosten.

De premie is afhankelijk van de berekende interne rentevoet (na belastingen) van de investering in de energiestudie of energieaudit.

Het steunpercentage wordt als volgt geplafonneerd:

 • IRR > 13%: steun bedraagt 0%
 • 10% < IRR < 13%: de steun bedraagt (13-IRR)*20%
 • IRR < 10%: 60%

De premie bedraagt maximaal 100.000 euro per investering met een maximaal cumulatief plafond van 100.000 euro voor drie opeenvolgende belastingjaren per eindafnemer.

Uitzonderingen

Als u twijfelt of uw energiebesparende techniek al dan niet in aanmerking komt voor deze premie, kunt u best even contact opnemen met het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (veka@vlaanderen.be).

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010