Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiebeleid voor niet energie-intensieve ondernemingen Energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen

Energiebeleid voor niet energie-intensieve ondernemingen

Ook bij de niet energie-intensieve vestigingen van ondernemingen zijn nog aanzienlijke energiebesparingen te realiseren. Waar in het verleden de nadruk lag op het sensibiliseren en energiebewust maken van de doelgroep zal de versterkte wetgeving de focus verruimen naar het effectief uitvoeren van energiebesparende maatregelen.  

Energieplan, energieaudit en energiebalans ingeven?

Kort gezegd

De verplichtingen voor niet energie-intensieve vestigingen worden bepaald op basis van het energiegebruik enerzijds en de grootte van de vestiging anderzijds. Zo zullen kmo’s met een jaarlijks finaal energiegebruik tussen 0,05 en 0,1 PJ én alle grote ondernemingen een energieaudit moeten opstellen. Daarnaast zullen de rendabele maatregelen die hierin worden gedetecteerd uitgevoerd moeten worden. Kmo’s met een energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ zullen in het bezit moeten zijn van een energiebalans en zogenaamde ‘no regret’ maatregelen moeten uitvoeren.

Kmo’s met een jaarlijks finaal energiegebruik onder 0,02 PJ hebben geen verplichtingen.

Om ondernemingen hierin te ondersteunen wordt een flankerend instrument aan de nieuwe versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve ondernemingen opgezet, namelijk de sectorfederatieovereenkomsten (SFO’s).

Regelgeving voor grote ondernemingen en kmo's met een energiegebruik tussen de 0,05 en 0,1 PJ finaal

Vestigingen van ondernemingen die voldoen aan de definitie van een grote onderneming met een finaal jaarlijks energiegebruik onder de 0,1 PJ én kmo’s met een finaal jaarlijks energiegebruik tussen de 0,05 en de 0,1 PJ, moeten een energieaudit opstellen.

U kunt beroep doen op deze tool om het finaal energiegebruik van uw onderneming te berekenen(Excel bestand opent in nieuw venster).

Voor de opdeling tussen kmo en grote onderneming wordt gekeken naar de Europese kmo-definitie. Er wordt van een grote onderneming gesproken wanneer de vestiging:

  • ofwel meer dan 250 personen tewerkstelt

  • ofwel de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt én het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt.

De verplichting geldt steeds per vestiging. De bovenstaande criteria moeten dus steeds per vestiging afgetoetst worden.

Een energieaudit bevat een lijst met maatregelen die het specifiek energiegebruik in de inrichting kunnen verminderen. Alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 13% na belastingen hebben, moeten uiterlijk binnen de drie jaar uitgevoerd worden.

Uiterlijk tegen 1 april 2023 moet de exploitant van de vestiging van de onderneming over een energieaudit beschikken. Indien pas na 1 april 2023 het energiegebruik van de vestiging stijgt boven de drempelwaarde van 0,05 PJ finaal, moet binnen de 6 maanden na de vaststelling dat de drempelwaarde wordt overschreden een energieaudit worden opgesteld. De energieaudit moet worden opgesteld door een energiedeskundige, die aanvaard moet worden door het VEKA.

Het sjabloon voor het opstellen van de energieaudit(Word bestand opent in nieuw venster) vindt u hier.

Via dit excelbestand(Excel bestand opent in nieuw venster) kunt u de IRR na belastingen en de terugverdientermijn van de geplande investering berekenen.

Regelgeving voor kmo's met energiegebruik tussen de 0,02 en de 0,05 PJ finaal

Kmo’s met een jaarlijks finaal energiegebruik tussen de 0,02 en de 0,05 PJ moeten over een energiebalans beschikken tegen uiterlijk 1 april 2023. U kunt beroep doen op deze tool om het finaal energiegebruik van uw onderneming te berekenen(Excel bestand opent in nieuw venster).

Vestigingen van ondernemingen die pas na 1 april 2023 aan de criteria voldoen en dus na 1 april 2023 een energiegebruik van 0,02 PJ overschrijden, moeten binnen de 6 maanden na deze vaststelling een energiebalans opstellen.

U kunt het sjabloon voor het opstellen van de energiebalans(Word bestand opent in nieuw venster) hier downloaden.

Per sector is er een sectorale no-regretmaatregelenlijst beschikbaar. Zo’n lijst bevat tien maatregelen met een terugverdientijd van maximum 3 jaar. De onderneming dient de maatregelen die in de lijst staan en voor hun sector toepasselijk zijn binnen de 4 jaar uit te voeren. Hieronder kunt u de lijst per sector downloaden:

Flankerend beleid niet energie-intensieve ondernemingen

Sectorfederatieovereenkomsten (SFO)

De Vlaamse Regering legt niet alleen verplichtingen op voor niet energie-intensieve ondernemingen, maar ondersteunt hen ook bij het implementeren van energiebesparende maatregelen door middel van zogenaamde ‘sectorfederatieovereenkomsten’, kortweg SFO’s. Deze SFO’s gelden als flankerend beleid bij de nieuwe versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve ondernemingen.

De versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve ondernemingen omvat onder andere de verplichting tot het opstellen van een energieaudit of een energiebalans, zoals hierboven vermeld. Uit het opstellen van een energieaudit of een energiebalans volgt de verplichting tot het uitvoeren van respectievelijk rendabele of no-regretmaatregelen. De SFO’s zijn een ondersteuningsmiddel om ondernemingen te helpen bij het nakomen van deze verplichting en om hen aan te moedigen een stap verder te gaan door ook niet verplichte energiebesparende maatregelen te realiseren.

Sectorfederaties die hun niet energie-intensieve leden willen stimuleren om maatregelen uit te voeren die de energie-efficiëntie van hun onderneming verbetert, kunnen beroep doen op de sectorfederatieovereenkomsten (SFO’s). De steun voor een sectorfederatieovereenkomst wordt toegekend in de vorm van een subsidie, die zal worden toegewezen via een call-systeem.

Sectorfederaties kunnen vanaf 15 juli 2023 reageren op de eerste oproep tot deelname aan een sectorfederatieovereenkomst. Bijkomende informatie over de oproep vindt u hier.

Premie na audit

Indien een onderneming reeds een energiestudie of een energierapport (energieplan of energieaudit) heeft opgesteld waaruit blijkt dat een bepaalde investering een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie, kan de onderneming na de uitvoering van de investering een premie na audit ontvangen. Bijkomende informatie over hoe u de premie moet aanvragen en wat de premievoorwaarden zijn kunt u terugvinden via op de webpagina ‘premie na audit’.