Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring Mijn VerbouwPremie

Privacyverklaring Mijn VerbouwPremie

De verwerkingsverantwoordelijken betrokken bij MijnVerbouwPremie, de eengemaakte premie voor renovatie en energiebesparende maatregelen, respecteren uw rechten bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft het beleid aan op vlak van gegevensverwerking en -bescherming van persoonsgegevens door:

 • Het Agentschap Wonen in Vlaanderen (hierna: Wonen in Vlaanderen), gevestigd te Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel.
 • Fluvius System Operator cv (hierna: Fluvius) treedt op als werkmaatschappij voor de volgende nutsbedrijven die actief zijn in de distributie van elektriciteit, gas, riolering en kabeltelevisie: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas. Fluvius is gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0477.445.084.
 • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (hierna: VEKA) gevestigd te Graaf-de-Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1210 Brussel.

Meer informatie rond gegevensbescherming van de onderscheiden gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vindt u op:

Wie verwerkt uw persoonsgegevens

Wonen in Vlaanderen, Fluvius en VEKA verwerken uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken wij het persoonlijk voornaamwoord wij om te verwijzen naar het gezamenlijk optreden van Wonen in Vlaanderen, Fluvius en VEKA.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring staan omschreven en toegelicht. Wij verwerken alleen persoonsgegevens én wij laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. Wij verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Mijn VerbouwPremie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verkrijgt en dat die op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Mijn VerbouwPremie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Voor eventuele bijkomende informatie en vragen, alsook opmerkingen en suggesties over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming of data protection officer (DPO) door te mailen naar dpo.mijnverbouwpremie@vlaanderen.be.

Wanneer verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van het loket van MijnVerbouwPremie en hierin een premie-aanvraag doet.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt via de website van Mijn VerbouwPremie.

Welke gegevens verwerken wij

Wij verwerken uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die u direct of indirect identificeren als natuurlijk persoon.

De concrete persoonsgegevens die wij van u verwerken hebben betrekking op domicilieadres-, gezinssamenstelling, eigendoms- en inkomensgebonden informatie, financiële gegevens. Die informatie bevat onder meer attesten, keuringen, vergunningen, technische gegevens, facturen en overige documenten die u moet aanleveren. Deze gegevens hebben wij nodig om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor de aangevraagde premie(s). Daarnaast verwerken wij eveneens uw identificatiegegevens, zodat wij u onze dienst kunnen verlenen.

De verwerking van deze persoonsgegevens kadert binnen het decreet van 19/11/2021: Het decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Hoe verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Wij kunnen gegevens bij u rechtstreeks opvragen in het digitale invulformulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen via het unieke loket.

Daarnaast vragen wij uw persoonsgegevens op bij andere overheidsdiensten. Wij leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben wij een aantal protocollen (vroeger machtigingen geheten) afgesloten om gegevens bij andere overheidsdiensten op te vragen.

Het gaat onder meer om volgende protocollen:

 • Opgroeien Regie
 • Federale Overheidsdienst Financiën Fiscaliteit in kader van inkomensgegevens
 • Federale Overheidsdienst Financiën Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in kader van patrimonium gegevens.

Het gaat onder meer om volgende beslissingen en beraadslagingen:

 • Identiteit en Burgerzaken Rijksregister
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid in kader van Leefloon en inkomensvervangende tegemoetkomingen.

Verwerkingsdoeleinden persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens die nodig zijn om een premie aan te vragen, te behandelen en uit te betalen in het kader van Mijn VerbouwPremie.
Indien u contact opneemt met het contactcenter 1700 via e-mail, chat of het gratis telefoonnummer, dan kan men u in bepaalde gevallen persoonlijke informatie vragen. Het contactcenter registreert deze gegevens én de vraag en kan deze (later) consulteren.

Het meedelen van deze gegevens aan de bevoegde overheidsdienst gebeurt enkel indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.
De verwerking van de gegevens is steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen met name het exploiteren van een uniek loket voor MijnVerbouwPremie opgenomen in het decreet van 19/11/2021 het decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021: wettelijke verplichtingen (AVG, Art. 6, 1, c).

Bewaringstermijn van persoonsgegevens

Volgens de algemene regel mogen wij uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. In het kader van de MijnVerbouwPremie bewaren wij uw gegevens tot vijftien jaar na de beslissing tot weigering of tot uitbetaling van de premie. Gegevens met betrekking tot de premies die slechts eenmalig kunnen worden verkregen, of waarbij er meer tijd dan vijftien jaar moet zijn verstreken tussen verschillende premieaanvragen bewaren wij voor de tijd die noodzakelijk is om die subsidieregels te kunnen handhaven of toepassen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verzamelen en verwerken enkel uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, ook niet voor direct-marketingdoeleinden. Alhoewel verwerkers niet in aanmerking komen als derden willen wij u graag informeren dat wij beroep doen op verwerkers waarmee wij persoonsgegevens uitwisselen zoals ICT-dienstverleners, helpdesk, Orafin voor uitbetaling premies, enz.

Doormiddel van verwerkersovereenkomsten verzekeren wij dat de verwerkers, die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, dat steeds doen met inachtneming van de privacywetgeving en enkel voor de doeleinden die hierboven beschreven staan. Wij zullen controleren dat de verwerkers de persoonsgegevens op een veilige, eerlijke, rechtmatige en proportionele manier verwerken.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging of protocol beschikken. Wanneer u recht heeft op een tegemoetkoming, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan lokale overheden in het kader van mogelijke extra premies die u zou kunnen verkrijgen mits het afsluiten van de nodige protocols.

Delen van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Wij geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Wij doen dat mogelijk wel wanneer wij gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Nieuwsbrieven en enquêtes

Mijn VerbouwPremie verstuurt 3 à 4 keer per jaar nieuwsbrieven per e-mail. Hieronder leest u hoe Mijn VerbouwPremie met uw gegevens omgaat als u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrieven.

Mijn VerbouwPremie verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres.

Rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, altijd inkijken en indien nodig laten verbeteren. U kan een verzoek indienen door te mailen naar: dpo.mijnverbouwpremie@vlaanderen.be. U kunt hier ook terecht als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en deze dus wenst te laten verwijderen. Wees er wel van bewust dat indien wij uw gegevens niet langer mogen verwerken, wij de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, niet kunnen verlenen.

Wanneer er reden tot twijfel bestaat omtrent de identiteit van de persoon die het verzoek tot uitoefening van diens rechten indient, dan kunnen wij u een bewijs van uw identiteit vragen. Op die manier voorkomen wij dat uw gegevens meedelen aan iemand die er geen recht op heeft.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via dpo.mijnverbouwpremie@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

 • Data Protection Officer (DPO)
  Betreft: Verzoek privacyrechten
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 40A
  1000 Brussel
  postadres vanaf 1 januari 2024: Koning Albert II-laan 15 bus 253, 1210 Brussel

Daarnaast kan u ook klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten :

Beveiliging van de persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijken treffen de best mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheidsmaatregelen vullen wij in rekening houdend met:

 • de stand van de techniek;
 • de uitvoeringskosten;
 • de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden; en
 • de qua waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Wij evalueren deze maatregelen regelmatig en schaven deze bij door middel van interne en externe audits.

Algemene informatie

Wij hebben elk moment het recht om de privacyverklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden wij altijd via de website.