Gedaan met laden. U bevindt zich op: Procedure groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming

Procedure groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming

Bij het aanvragen van steun tijdens een call komt heel wat kijken. Op deze webpagina worden een aantal belangrijke onderdelen overlopen om de steunaanvraag goed te kunnen voorbereiden, indienen en opvolgen. 

Voorwaarden

Wanneer kan een steunaanvraag worden ingediend?

Er kan enkel steun worden aangevraagd tijdens een open call. De volgende open call wordt georganiseerd in het najaar van 2024.

Wie kan een steunaanvraag indienen?

De doelgroep van de call is heel breed, iedereen kan een steunaanvraag indienen, maar door de grootte van de projecten zijn het vooral grotere ondernemingen, besturen of gemeentes die een steunaanvraag indienen.

Belangrijk voor ondernemingen: De steunregeling valt onder de voorwaarden vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Controleer steeds of u onder de Europese definitie van een onderneming of kmo (PDF bestand opent in nieuw venster)valt en of u voldoet aan de voorwaarden voor de steunaanvragers.

Welke installaties komen in aanmerking voor steun?

Om een steunaanvraag te kunnen indienen, moeten installaties voldoen aan enkele algemene voorwaarden. Daarnaast zijn er ook voorwaarden die gelden voor de projecten, afhankelijk van de gebruikte technologieën.

Alle algemene en specifieke voorwaarden kunt u nalezen op de pagina ‘Voorwaarden projecten en installaties gesteund via de call groene warmte’.

Vanaf 2023 kan er geen steun meer worden aangevraagd voor nuttige-groenewarmte-installaties en warmtenetten met enkel warmte-afnemers waarvoor de eisen gelden van het minimumaandeel hernieuwbare energie.

 • Dit geldt voor nieuw op te richten woongebouwen waarvoor de melding gedaan werd of de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd werd vanaf 1 januari 2014.
 • Voor niet-residentiële gebouwen werden de eisen van het minimumaandeel hernieuwbare energie op andere momenten ingevoerd afhankelijk van het type gebouw. Controleer hiervoor het Energiebesluit van 19 november 2010 (opent in nieuw venster)artikel 9.1.12/3.

Procedure

Digitale aanvraag voorbereiden

Om een digitale aanvraag succesvol in te dienen, hebt u enkele documenten nodig. Het gaat hierbij om documenten die u moet consulteren en documenten die u moet invullen, ondertekenen en opladen in het digitaal aanvraagformulier.

Meer informatie over het raadplegen en invullen van de documenten, vindt u in de ‘Handleiding call groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming(Word bestand opent in nieuw venster)’.

Link naar documentVoor wie?
Sjabloon voor het blokdiagram van de aandeelhoudersstructuur(Word bestand opent in nieuw venster)Iedereen
Sjabloon voor de verklaring op eer dat de aanvrager geen onderneming in moeilijkheden is(Word bestand opent in nieuw venster)Iedereen
Sjabloon voor de verklaring dat indiener van de steunaanvraag gemachtigd is om de steunaanvraag in te vullen in naam van de aanvrager (Word bestand opent in nieuw venster)Iedereen
Sjabloon voor het warmte- en/of koude-leveringsplan van de installatie of de stadsverwarming in de aanvraag(Excel bestand opent in nieuw venster)Iedereen
Sjabloon voor het ingeven van de geschatte investeringskosten voor uw project(Excel bestand opent in nieuw venster)Iedereen
Sjabloon voor de berekening van de exploitatiewinsten en de IRR over de levensduur van uw installatie(Excel bestand opent in nieuw venster)Iedereen
Sjabloon voor de garantie van het warmtetransport aan de stadsverwarming door de leverancier(Word bestand opent in nieuw venster)Energie-efficiënte stadsverwarming of koeling
Sjabloon voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energiebronnen en/of restwarmte in de inputstroom van stadsverwarming of koeling (op EPB-pedia)Energie-efficiënte stadsverwarming of koeling
Sjabloon voor de intentieovereenkomst voor warmteafnemers met een geplande afname van > 100 MWh (Word bestand opent in nieuw venster)Energie-efficiënte stadsverwarming of koeling met afnemers > 100 MWh
Sjabloon voor de DNSH-analyse(Word bestand opent in nieuw venster)Iedereen

Digitaal aanvraagformulier indienen

 • Een steunaanvraag wordt ingediend via het online aanvraagformulier(opent in nieuw venster).
 • Het indienen van een steunaanvraag kan alleen tijdens een openstaande call:
  • Enkel aanvragen ingediend wanneer de call geopend is kunnen in aanmerking komen voor steun.
  • Wanneer er geen call geopend is, kunt u het formulier testen en een testaanvraag indienen.
  • Aanvragen ingediend voor het openen of na het sluiten van de call worden automatisch verwijderd.
 • Het gebruik van dit aanvraagformulier is verplicht. Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld.
 • Er kan per installatie hoogstens 1 steunaanvraag ingediend worden binnen deze call. Er zijn dan ook geen wijzigingen meer mogelijk in de ingediende projectvoorstellen.

Na goedkeuring

Als de steunaanvraag goedgekeurd is, brengt het VEKA de aanvrager op de hoogte van de principebeslissing. Vanaf de goedkeuring is het aan de aanvrager om nog enkele zaken in orde te brengen.

Financieel voordeel

Steunbedrag

De aanvrager vraagt als steun een percentage aan van de investeringskosten van het project die in aanmerking komen binnen de call. De in aanmerking komende kosten worden berekend als de extra investeringskosten van de installatie ten opzichte van de investeringskosten van een referentie-installatie zonder de exploitatiekosten en –baten in rekening te nemen. De kosten moeten bij de uitbetalingsaanvraag altijd gestaafd worden door facturen.

De steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie.

Maximaal aan te vragen steunpercentage

Het steunpercentage hangt af van het type project, of de aanvrager een onderneming is en van de grootte van de onderneming.

 • Nuttige-groenewarmte-installaties en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van minder dan 70° C
  • 65% voor kleine ondernemingen
  • 55% voor middelgrote ondernemingen
  • 45% voor grote ondernemingen
  • 65% voor andere aanvragers.
 • Benutting van restwarmte en energie-efficiënte warmtenetten met een ontwerptoevoertemperatuur aan productiezijde van 70°C of meer
  • 50% voor kleine ondernemingen
  • 40% voor middelgrote ondernemingen
  • 30% voor grote ondernemingen
  • 50% voor andere aanvragers.

Verdeling subsidiebedrag

De ontvankelijke investeringsprojecten worden op een objectieve wijze beoordeeld en vervolgens gerangschikt. Deze rangschikking gebeurt op basis van twee elementen: kostenefficiëntie en de CO2-besparing van het project. Hoe dat precies gebeurt, leest u in het document ‘Call groene warmte: rangschikking projecten(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Het voor de call beschikbare subsidiebedrag zal verdeeld worden over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de beschikbare budgettaire enveloppe is opgebruikt.

Als er meer dan 1 ontvankelijk project is ingediend, komen van de gerangschikte projecten de 10% projecten met het laagste puntentotaal en in ieder geval het project met het laagste puntentotaal niet in aanmerking voor steun.

Regelgeving

De relevante wetgeving per call is terug te vinden op de pagina ‘Wetgeving call groene warmte’.