Bankwaarborg

Het VEKA brengt de aanvrager op de hoogte van de principebeslissing indien de steunaanvraag goedgekeurd werd. De geselecteerde projecten stellen een bankwaarborg, bijvoorbeeld via de applicatie e-DEPO(opent in nieuw venster), ten gunste van het Vlaamse Gewest van 7,5% van het steunbedrag en minstens 2.000 euro. Uiterlijk 90 dagen na de principebeslissing bezorgt de aanvrager een bewijs van de bankwaarborg aan het VEKA . Als de aanvrager het gevraagde bewijs niet tijdig bezorgt, wordt het bedrag van de bankwaarborg verhoogd tot 15% van het steunbedrag en minstens 4.000 euro. Uiterlijk 150 dagen na de principebeslissing bezorgt de aanvrager een bewijs van de verhoogde bankwaarborg aan het VEKA.

Als de aanvrager het gevraagde bewijs van de verhoogde bankwaarborg niet tijdig bezorgt, wordt hij uitgesloten van deelname aan de volgende 5 calls voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling.

Meer info kunt u terugvinden in de handleiding van de call(Word bestand).

Keuringsverslag

Wanneer de installatie volledig gebouwd is, moet een geaccrediteerde keuringsinstantie een keuringsverslag opstellen van de installatie. Dit keuringsverslag maakt deel uit van de ‘definitieve steunaanvraag’. Meer informatie over de definitieve steunaanvraag vindt u in de handleiding(Word bestand). Een voorbeeld van een keuringsverslag vindt u in het bestand ‘Sjabloon keuringsverslag’(PDF bestand opent in nieuw venster).

Wijzingen melden 

De steungerechtigde meldt aan het VEKA onmiddellijk alle wijzigingen die:

 • ervoor kunnen zorgen dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor toekenning van de steun
 • een invloed kunnen hebben op het bedrag van de toe te kennen steun
 • betrekking heeft tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan de steun toegekend moet worden.

Bij elke wijziging legt de steungerechtigde een nieuw keuringsverslag voor.

Jaarlijkse rapportering

Vanaf de ingebruikname deelt de aanvrager jaarlijks een rapport met het VEKA over de geproduceerde nuttige groene warmte, de benutte restwarmte of de geïnjecteerde hoeveelheid biomethaangas.

Jaarlijks levert de aanvrager digitaal een register met de in de nuttige-groenewarmte-installatie of de voor productie van biomethaan gebruikte brandstof aan het VEKA. Dit register wordt tenminste een werkdag na nieuwe aanvoer aangevuld met de meest recente gegevens. Indien de brandstof uitsluitend uit afvalstoffen zijn, wordt het afvalstoffenregister aanvaard.

Aan de hand van een massabalanssysteem worden de duurzaamheidscriteria voor biomassa aangetoond.

Uitbetaling van de steun

De uitbetaling van de steun gebeurt in 3 schijven en moet per schijf aangevraagd worden door de aanvrager. Meerdere schijven mogen tegelijk worden aangevraagd indien aan alle voorwaarden voldaan is per schijf. Voor de aanvraag kan u gebruik maken van het sjabloon voor een overzicht van de facturen(Excel bestand). De webformulieren voor het aanvragen van een uitbetaling vindt u hieronder.

 • Stap 1

  Uitbetaling schijf 1

  De uitbetaling gebeurt ten vroegste 30 dagen na de principebeslissing en behoudt 30% van de totale steun.

  Voorwaarde:

  • Indien de subsidie voor 1 juli 2020 werd goedgekeurd: De bouw of de vernieuwing van de installatie is gestart.
  • Indien de subsidie na 1 juli 2020 werd goedgekeurd: De investeringen voor de bouw of de vernieuwing van de installatie is voor 30% uitgevoerd.
 • Stap 2

  Uitbetaling schijf 2

  De uitbetaling gebeurt ten vroegste 30 dagen na de principebeslissing en behoudt 30% van de totale steun.

  Voorwaarde:

  • De investeringen voor de bouw of de vernieuwing van de installatie is voor 60% uitgevoerd.
 • Stap 3

  Uitbetaling schijf 3

  De uitbetaling behoudt 40% van de totale steun en gebeurt na de definitieve beslissing. Het VEKA onderzoekt op basis van de ‘definitieve steunaanvraag’ of de installatie as built afwijkt ten opzichte van de principebeslissing. Indien er een afwijking is, past het VEKA het toe te kennen bedrag aan.

  Voorwaarde:

  • De onderneming heeft geen achterstallige schulden bij de RSZ.
  • De installatie voldoet aan alle voorwaarden in dit besluit.

  U verzamelt de nodige gegevens en maakt een einddossier op. Wat hierin niet mag ontbreken, vindt u in de handleiding(Word bestand).

  Mail het volledige einddossier naar callwarmte@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).