Gedaan met laden. U bevindt zich op: Na goedkeuring van de steunaanvraag

Na goedkeuring van de steunaanvraag

Als de steunaanvraag goedgekeurd wordt, brengt het VEKA de aanvrager op de hoogte van de principebeslissing. Vanaf dan is het aan de aanvrager om nog enkele zaken in orde te brengen.

Bankwaarborg

Het VEKA brengt de aanvrager op de hoogte van de principebeslissing indien de steunaanvraag goedgekeurd werd. De geselecteerde projecten stellen een bankwaarborg, bijvoorbeeld via de applicatie e-DEPO(opent in nieuw venster), ten gunste van het Vlaamse Gewest van 7,5% van het steunbedrag en minstens 2.000 euro. Uiterlijk 90 dagen na de principebeslissing bezorgt de aanvrager een bewijs van de bankwaarborg aan het VEKA . Als de aanvrager het gevraagde bewijs niet tijdig bezorgt, wordt het bedrag van de bankwaarborg verhoogd tot 15% van het steunbedrag en minstens 4.000 euro. Uiterlijk 150 dagen na de principebeslissing bezorgt de aanvrager een bewijs van de verhoogde bankwaarborg aan het VEKA.

Als de aanvrager het gevraagde bewijs van de verhoogde bankwaarborg niet tijdig bezorgt, wordt hij uitgesloten van deelname aan de volgende 5 calls voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling.

Meer info kunt u terugvinden in de handleiding van de call(Word bestand opent in nieuw venster).

Keuringsverslag

Wanneer de installatie volledig gebouwd is, moet een geaccrediteerde keuringsinstantie een keuringsverslag opstellen van de installatie. Dit keuringsverslag maakt deel uit van de ‘definitieve steunaanvraag’. Meer informatie over de definitieve steunaanvraag vindt u in de handleiding(Word bestand opent in nieuw venster). Een voorbeeld van een keuringsverslag vindt u in het bestand ‘Sjabloon keuringsverslag’(PDF bestand opent in nieuw venster).

Wijzingen melden 

De steungerechtigde meldt aan het VEKA onmiddellijk alle wijzigingen die:

 • ervoor kunnen zorgen dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden voor toekenning van de steun
 • een invloed kunnen hebben op het bedrag van de toe te kennen steun
 • betrekking heeft tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan de steun toegekend moet worden.

Bij elke wijziging legt de steungerechtigde een nieuw keuringsverslag voor.

Jaarlijkse rapportering

Vanaf de ingebruikname deelt de aanvrager jaarlijks een rapport met het VEKA over de geproduceerde nuttige groene warmte, de benutte restwarmte of de geïnjecteerde hoeveelheid biomethaangas.

Jaarlijks levert de aanvrager digitaal een register met de in de nuttige-groenewarmte-installatie of de voor productie van biomethaan gebruikte brandstof aan het VEKA. Dit register wordt tenminste een werkdag na nieuwe aanvoer aangevuld met de meest recente gegevens. Indien de brandstof uitsluitend uit afvalstoffen zijn, wordt het afvalstoffenregister aanvaard.

Aan de hand van een massabalanssysteem worden de duurzaamheidscriteria voor biomassa aangetoond.

Uitbetaling van de steun

De uitbetaling van de steun gebeurt in 3 schijven en moet per schijf aangevraagd worden door de aanvrager. Meerdere schijven mogen tegelijk worden aangevraagd indien aan alle voorwaarden voldaan is per schijf. Controleer steeds in de handleiding(Word bestand opent in nieuw venster) of de voorwaarden voor de uitbetaling behaald zijn. Indien de gegevens van het project gewijzigd zijn ten opzichte van de steunaanvraag, gelieve dit eerst officieel te melden aan het VEKA via callwarmte@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Voor de aanvraag kan u gebruik maken van het sjabloon voor een overzicht van de facturen(Excel bestand opent in nieuw venster). De webformulieren voor het aanvragen van een uitbetaling vindt u hieronder.

 • Stap 1

  Uitbetaling schijf 1

  De uitbetaling gebeurt ten vroegste 30 dagen na de principebeslissing en behoudt 30% van de totale steun.

  Voorwaarde:

  • Indien de subsidie voor 1 juli 2020 werd goedgekeurd: De bouw of de vernieuwing van de installatie is gestart.
  • Indien de subsidie na 1 juli 2020 werd goedgekeurd: De investeringen voor de bouw of de vernieuwing van de installatie is voor 30% uitgevoerd.
 • Stap 2

  Uitbetaling schijf 2

  De uitbetaling gebeurt ten vroegste 30 dagen na de principebeslissing en behoudt 30% van de totale steun.

  Voorwaarde:

  • De investeringen voor de bouw of de vernieuwing van de installatie is voor 60% uitgevoerd.
 • Stap 3

  Uitbetaling schijf 3: finale uitbetalingsaanvraag en einddossier van project

  De derde subsidieschijf bedraagt maximaal 40% van het vastgelegde steunbedrag voor het project. Indien de werkelijke gemaakte in aanmerking komende kosten gestaafd door facturen minder zijn dan de investeringskosten geraamd bij de steunaanvraag, wordt het maximaal steunbedrag bepaald door het steunpercentage vastgelegd bij de goedkeuring van het project toe te passen op de in aanmerking komende kosten.

  De derde schijf kan worden aangevraagd wanneer het project afgerond is en de installatie gekeurd werd. Om deze subsidieschijf aan te vragen, dient u het einddossier en de definitieve steunaanvraag voor het project in. Wat hierin niet mag ontbreken, vindt u in de handleiding(Word bestand opent in nieuw venster).