Gedaan met laden. U bevindt zich op: Restauratiesubsidies voor topstukken in het roerend cultureel erfgoed

Restauratiesubsidies voor topstukken in het roerend cultureel erfgoed

Het is belangrijk dat cultuurgoederen opgenomen in de Topstukkenlijst optimaal beschermd worden en in goede conditie overgedragen kunnen worden aan de toekomstige generaties.. Daarom bestaan er subsidies voor conservatie- en restauratiewerken op voorwerpen en verzamelingen die in de Topstukkenlijst opgenomen zijn.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor:

 • eigenaars, bezitters of houders van een topstuk die de kosten van de fysische ingreep dragen en daarvoor de toestemming kregen van de minister
 • vrije onderwijsinstellingen of een door de overheid ingerichte onderwijsinstellingen
 • provinciale en lokale besturen en de instellingen die onder hun toezicht staan, zoals OCMW’s en kerkfabrieken.

De volgende fysische ingrepen komen in aanmerking voor subsidie:

 • conservatiewerkzaamheden: handelingen die de materiële toestand van een object stabiliseren en verder verval verhinderen of vertragen
 • restauratiewerkzaamheden: handelingen die een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan object in een vooraf gedefinieerde toestand terugbrengen, rekening houdend met de oorspronkelijke en door de maker bedoelde verschijningsvorm, evenals met de natuurlijke veroudering
 • noodmaatregelen: handelingen kunnen (achteraf) voor subsidiëring in aanmerking komen als het om dringende maatregelen gaat zonder dewelke verder verval en beschadiging van het topstuk op korte tijd niet voorkomen kon worden.

Maatregelen en werkzaamheden die betrekking hebben op het louter in goede staat bewaren (zoals klimaatregeling, beveiliging, lichtregeling) worden beschouwd als een gewone last van het eigendoms- en bezitsrecht. Ze komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Volgende kosten komen in aanmerking:

 • onderzoekskosten
 • uitvoerings- en materiaalkosten
 • verpakkings- en transportkosten
 • kosten gemaakt voor dringende bewaringsmaatregelen, uitgevoerd in noodsituaties.

Procedure

Een fysische ingreep op een beschermd voorwerp is pas toegestaan na toestemming van de minister. U kunt de aanvraag tot toestemming ook samen met de subsidieaanvraag indienen.

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u meer info over de verdere voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van:

 • de mate waarin het topstuk toegankelijk is voor het publiek
 • het juridische statuut van de eigenaar
 • de fysieke toestand van het topstuk.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.