Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectoproep Actieplan lokale en provinciale verkiezingen 2024 Samenleven

Projectoproep Actieplan lokale en provinciale verkiezingen 2024

In deze toelichtingsbijlage vindt u alle informatie over de doelstellingen, de mogelijke subsidieaanvragers, de beoordelingsprocedure en andere gegevens die u nodig hebt om een subsidie aan te vragen voor een project waarmee u als organisatie bijdraagt tot het bereiken van specifieke doelgroepen en het wegwerken van drempels in het kader van deelname aan de lokale en provinciale verkiezingen op 13 oktober 2024.

Op woensdag 14 juli 2021 besliste het Vlaams Parlement tot de afschaffing van de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen (verder: verkiezingen). Op 13 oktober 2024 zullen burgers voor het eerst dus niet meer verplicht zijn om te gaan stemmen. Dat is een belangrijke democratische vernieuwing van het stemproces en zet burgers ertoe aan om bewust hun stem uit te brengen. Door de afschaffing van de opkomstplicht zullen de politieke partijen genoodzaakt zijn om bij verkiezingen aan de mensen uit te leggen waarom gaan stemmen en participeren aan de lokale democratie belangrijk is en een verschil kan maken.

Experten wijzen er evenwel op dat de afschaffing van de opkomstplicht ervoor kan zorgen dat bepaalde bevolkingsgroepen proportioneel minder zullen gaan stemmen. Daarbij wordt vooral gedacht aan kwetsbare bevolkingsgroepen zoals jongeren, ouderen, mensen in een sociaaleconomisch zwakkere positie, en mensen met een handicap. Om deze doelgroepen te bereiken is er - naast de politieke partijen - eveneens een rol weggelegd voor de overheid. Er moet worden ingezet op bewustmaking bij specifieke doelgroepen via het informeren en sensibiliseren zodat burgers finaal bewust en geëngageerd kunnen deelnemen aan het verkiezingsproces.

In de eerste plaats aan de hand van een inclusieve overheidscommunicatiecampagne om zoveel mogelijk burgers te informeren over het belang van de verkiezingen van 13 oktober 2024. Daarnaast via een samenwerking met partners op het terrein met expertise in het bereiken van specifieke doelgroepen om hen te wijzen op het belang van het laten horen van je stem. Tegelijkertijd is het belangrijk dat mogelijke drempels voor specifieke doelgroepen zoveel mogelijk weggewerkt worden. In dat kader engageert de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen zich om gerichte ondersteuning te voorzien voor partners die hierrond aan de slag willen gaan.

Het opzet is om een brede oproep open te stellen voor acties die erop gericht zijn om specifieke doelgroepen te bereiken en hen te informeren en te enthousiasmeren om hun stem uit te brengen.

Het doel is enerzijds om zoveel mogelijk burgers bewust te maken van het belang om hun stem uit te brengen, zodat ze weloverwogen een keuze kunnen maken. Daarnaast is het essentieel dat burgers zo vlot mogelijk de weg vinden naar de stembus. Daarbij is het cruciaal dat acties in het kader van deze oproep in een sfeer van absolute onafhankelijkheid en onpartijdigheid verlopen. Het is uitdrukkelijk geenszins de bedoeling dat partners in hun acties het stemgedrag sturen.

Initiatiefnemers die willen intekenen, kunnen beroep doen op projectsubsidies in de aanloop naar de verkiezingen van 13 oktober 2024.

Download: