Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werking en beleid Samenleven

Werking en beleid

De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering bouwt mee aan een duurzaam en democratisch samenleven in diversiteit door burgers en bestuur te verbinden en te versterken. Als een van de afdelingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur dragen wij bij aan de missie van ABB door ons te focussen op beleidsthema’s rond sociale cohesie, toegankelijkheid, handicap, gender, LGBTQI+ en herkomst in Vlaanderen.

De Vlaamse minister bevoegd voor samenleven

Minister Gwendolyn Rutten
© Belga

De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering werkt het beleid uit via beleidsvoorbereiding en -evaluatie van de bevoegde minister voor het gelijke kansen- en integratiebeleid in Vlaanderen, Gwendolyn Rutten (Open VLD). De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Horizontaal beleid

Het beleid rond gelijke kansen, integratie en inburgering is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle beleidsdomeinen en vergt een inclusieve, horizontale aanpak. Dit betekent dat er vanuit de diverse domeinen acties kunnen en moeten worden genomen. Daarom werkte de Vlaamse Regering het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020 - 2024 uit. Dit werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 oktober 2020.

Het horizontale beleid wordt gecoördineerd vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur en stimuleert, inspireert en ondersteunt elk Vlaams beleidsdomein om structurele aandacht te vestigen op het creëren van de best mogelijke omstandigheden om elke burger gelijke kansen te bieden. Voor elke regeerperiode wordt opnieuw een horizontaal beleidsplan uitgewerkt.

Samenleven in diversiteit is een horizontaal beleid dat in eerste instantie lokaal afspeelt. Het is daarom van belang dat lokale besturen volop meewerken aan dit beleid. De Minister roept hen op om hun schouders mee te zetten onder de acties in het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan. In 2022 werd daarom voor de lokale besturen het Plan Samenleven gecreëerd.

Regeerakkoord

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.

Beleidsnota

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van gelijke kansen, integratie en inburgering voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Beleids- en begrotingstoelichting (BBT)

Elke minister stelt naar aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak een beleids- en begrotingstoelichting op volgens dezelfde clustering van strategische doelstellingen, beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen als in de beleidsnota. In de beleids- en begrotingstoelichting worden de beleids- en begrotingsprioriteiten voor het komende jaar toegelicht.