Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectsubsidie aanvraag gelijke kansen Subsidies

Projectsubsidie aanvraag gelijke kansen

Het gelijkekansen- en integratiebeleid is zeker niet alleen een zaak van de overheid. Er is betrokkenheid en inbreng van vele anderen gewenst. Door het kader van projectsubsidies moedigt de Vlaamse overheid organisaties, bedrijven en lokale besturen aan om dit beleid mee vorm te geven. Het beleid is daarbij op zoek naar creatieve en frisse projectideeën, goede praktijken die toepasbaar zijn in een bredere beleidscontext en projecten die een lacune in de beleidsuitvoering aanpakken.

Aanvraag

Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met de thema’s gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap. Het beleid speelt daarbij ook in op kruispunten van deze thema’s met bijvoorbeeld andere kenmerken als migratieachtergrond, leeftijd …

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt er nagegaan in hoeverre projecten aansluiten bij de strategische en operationele doelstellingen van de beleidsnota. De deadline voor de indiening van gelijkekansenprojecten in 2023 ligt op 1 mei. Een project dat ingediend wordt, heeft een begindatum van ten vroegste drie maanden na de vermelde deadlinedata.

In 2024 organiseren we geen subsidieronde.

Lees zeker ook de subsidiegids(PDF bestand opent in nieuw venster) vooraleer je een subsidie aanvraagt. Voor de aanvraag stuur je het formulier naar gelijkekansen@vlaanderen.be.

Aanvraagformulier subsidiëring van een gelijkekansenproject(Word bestand opent in nieuw venster)

Rapportering

Om een vlotte verwerking van je subsidiedossier te kunnen garanderen, is het belangrijk om de daarvoor bestemde rapportagedocumenten te gebruiken.

Uitleg over de afrekening

De opdracht tot uitbetaling van het saldo wordt pas gegeven nadat de rapportage werd ingediend, onderzocht en goedgekeurd. Daarna volgt de effectieve uitbetaling. Als er geen afrekeningsdossier wordt ingediend, worden de eventueel verkregen voorschotten teruggevorderd. Indien je nog vragen hebt omtrent de afrekening, kan je altijd contact opnemen met gelijkekansen@vlaanderen.be.

Lopende projecten

Tweemaal per jaar kunnen lokale besturen en organisaties uit het middenveld een projectaanvraag indienen. De projecten die financiering krijgen vanuit het gelijkekansenbeleid zijn creatieve en frisse projectideeën, goede praktijken die toepasbaar zijn in een bredere beleidscontext of projecten die een lacune in de beleidsuitvoering aanpakken.

In 2021 lanceerde minister Somers 2 bijkomende projectoproepen met focus op enerzijds handicap en inclusie en anderzijds gedeeld ouderschap.

Het overzicht van de goedgekeurde projecten sinds 2020 is hieronder te vinden.

2020, 2021, 2022, 2023
2021
2021