Aanvraag

Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met de thema’s gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap. Het beleid speelt daarbij ook in op kruispunten van deze thema’s met bijvoorbeeld andere kenmerken als migratieachtergrond, leeftijd …

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt er nagegaan in hoeverre projecten aansluiten bij de strategische en operationele doelstellingen van de beleidsnota. Deadlines voor de indiening van gelijkekansenprojecten in 2023 liggen op 1 mei en 1 oktober. Een project dat ingediend wordt, heeft een begindatum van ten vroegste drie maanden na de vermelde deadlinedata.

Lees zeker ook de subsidiegids(PDF bestand opent in nieuw venster) vooraleer je een subsidie aanvraagt. Voor de aanvraag stuur je het formulier naar gelijkekansen@vlaanderen.be.

Aanvraagformulier subsidiëring van een gelijkekansenproject(Word bestand)

Rapportering

Om een vlotte verwerking van je subsidiedossier te kunnen garanderen, is het belangrijk om de daarvoor bestemde rapportagedocumenten te gebruiken.

Uitleg over de afrekening

De opdracht tot uitbetaling van het saldo wordt pas gegeven nadat de rapportage werd ingediend, onderzocht en goedgekeurd. Daarna volgt de effectieve uitbetaling. Als er geen afrekeningsdossier wordt ingediend, worden de eventueel verkregen voorschotten teruggevorderd. Indien je nog vragen hebt omtrent de afrekening, kan je altijd contact opnemen met gelijkekansen@vlaanderen.be.