Gedaan met laden. U bevindt zich op: E-inclusie Toegankelijkheid & E-Inclusie

E-inclusie

Het digitale zit vandaag vervat in ieder aspect van ons leven. Als je digitaal niet mee bent, ben je uitgesloten van tal van aspecten van het maatschappelijk leven en komt het recht op zaken zoals onderwijs, werk of zorg in het gedrang. Iedereen heeft gelijke rechten en verdient gelijke kansen. Inzetten op e-inclusie – het wegwerken van de verschillende drempels die mensen ervaren en het aanbieden van ondersteuning – is cruciaal om de gelijke kansen van iedereen in Vlaanderen te verzekeren.

Een digitaal inclusiebeleid ontwikkelt zich idealiter dicht bij de mensen, in hun lokale omgeving, aansluitend op hun dagelijks leven, interesses en noden. Voor het realiseren van een dergelijk geïntegreerd lokaal digitaal inclusiebeleid is maatwerk en ondersteuning nodig van lokale besturen en hun sociale partners.


Het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen zette afgelopen twee jaar in op e-inclusie op lokaal niveau via het actieplan ‘Iedereen digitaal’. Met de relancemiddelen Vlaamse Veerkracht worden lokale besturen binnen dit actieplan ondersteund om een lokaal e-inclusiebeleid uit te bouwen. Het doel is dat elk lokaal bestuur tegen 2024 een lokale digitale inclusiewerking heeft waarbij ingezet wordt op de verschillendeaspecten van digitale inclusie: toegang, vaardigheden,ondersteuning op maat en een gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale dienstverlening.


In tweede instantie wordt tevens een overkoepelend beleid geïmplementeerd, waarbij nauwe samenwerking met diverse partners wordt aangegaan. Dit gezamenlijke streven richt zich op het verschaffen van informatie en het bieden van ondersteuning aan lokale besturen, Vlaanderen en de Vlaming met betrekking tot het bevorderen van digitale inclusie. Hieronder volgt een gedetailleerde overzicht van alle projecten die opgezet worden vanuit gelijke kansen Vlaanderen rond e-inclusie.

Lopende acties E-inclusie

Iedereen Digitaal

Naar aanleiding van de coronacrisis stelde de Vlaamse Regering in mei 2020 haar relanceplan voor. Dit plan formuleerde onder andere de ambitie om het maatschappelijk leven te versterken op langere termijn. Een van de belangrijke pijlers binnen deze ambitie is het verder implementeren van de digitale transformatie van onze samenleving. Om de gelijke kansen van iedereen in die digitale samenleving te verzekeren, wordt er ingezet op digitale inclusie, georganiseerd op lokaal niveau, in het programma ‘Iedereen Digitaal’.


Een digitaal inclusiebeleid is allesomvattend en dient simultaan in te zetten op toegang, vaardigheden en ondersteuning, dit op maat van de verschillende digitaal kwetsbare doelpublieken. Het programma ‘Iedereen Digitaal’ heeft daarom als doel lokale besturen te ondersteunen bij het opzetten en het versterken van hun digitale inclusiewerking in samenwerking met hun lokale sociale partners.

Iedereen Digitaal omvat 4 pijlers:

  • Pijler 1: Kansengroepen toegang bieden tot internet.
  • Pijler 2: Instrumentarium e-inclusie.
  • Pijler 3: Financiële ondersteuning voor een lokaal e-inclusiebeleid.
  • Pijler 4: Wetenschappelijke ondersteuning: monitoring en onderzoek.

Het doel is dat elk lokaal bestuur tegen 2024 een lokale digitale inclusiewerking heeft waarbij ingezet wordt op de drie aspecten van digitale inclusie: toegang, vaardigheden en ondersteuning op maat.