Overslaan en naar de inhoud gaan

Onafhankelijke deskundigen

Oproep voor onafhankelijke, deskundige leden voor de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (m/v/x) – tot en met 30 juni 2024

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke, deskundige mensen die lid willen worden van de Algemene Raad of een van de sectorraden. Meer informatie over de historiek, de opdracht en de samenstelling van deze strategische adviesraad vind je op deze pagina en/of verder op onze website (zie bv. 'Over SARC' of lees ons jaarverslag of Memorandum 2024-2029). 

Wil je meteen naar het inschrijvingsformulier? Klik dan hier.

banner open oproep onafhankelijke deskundigen SARC, deadline 30 juni 2024

Over de oproep

De SARC wordt samengesteld uit zowel vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld op Vlaams niveau als uit onafhankelijke experts, die samen werken aan het tot stand komen van inhoudelijk sterk onderbouwde strategische adviezen.

Deze oproep zoekt heel bewust naar deze onafhankelijke deskundige leden. Je kan je kandidaat stellen om lid te worden van:

 • de Algemene Raad. Deze raad geeft advies over alle thema’s die meerdere beleidsvelden aanbelangen en plaatst ze in een ruimer maatschappelijk kader. De Algemene Raad verzorgt ook de coördinatie van de adviezen van de sectorraden.  

  Voor de Algemene Raad zoeken we concreet vier onafhankelijke deskundigen, waaronder de voorzitter.

   
 • één van de vier sectorraden. Zij zijn autonoom bevoegd en geven rechtstreeks adviezen over hun specifiek beleidsveld. Er is een sectorraad voor

Je wordt voor een termijn van vier jaar benoemd door de Vlaamse Regering.

De onafhankelijke deskundigen in de Algemene Raad worden voorgedragen op basis van een gemeenschappelijk voorstel van de minister bevoegd voor Cultuur, de minister bevoegd voor Media en Jeugd en de minister bevoegd voor Sport. De onafhankelijke deskundigen in de sectorraden worden voorgedragen op voorstel van de minister die bevoegd is voor de sector.  

Wie kan zich kandidaat stellen?

De onafhankelijke deskundige leden zullen meewerken aan het tot stand komen van inhoudelijk sterk onderbouwde strategische adviezen, hetzij in één van de sectorraden hetzij in de Algemene Raad.

Met de term ‘onafhankelijke deskundigheid’ bedoelen we:

 • professionele deskundigheid (door het beroep dat men uitoefent);
 • academische deskundigheid (door de opleiding);
 • expliciete ervaringsdeskundigheid;
 • deskundigheid op het gebied van economische, juridische, journalistieke of medische (voor het beleidsdomein Sport) aangelegenheden is een pluspunt.

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze:

 • blijk geven van een generalistische invalshoek en het geheel van het beleidsdomein kunnen overzien;
 • beschikken over de nodige kennis van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
 • ervaring hebben met de conceptuele benadering ervan;
 • bereid zijn de functie van lid van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uit te oefenen in volledige onafhankelijkheid van de Vlaamse overheid. Deze positionering kan het beste worden omschreven als constructieve loyauteit, vanuit een onbevangen en onbevooroordeeld standpunt. Tegelijk kunnen de leden van geen enkele overheid instructies ontvangen;
 • bereid zijn zich onafhankelijk op te stellen ten opzichte van een werkgever of bestuursorganen waarin men zetelt. Dit betekent dat de leden geacht worden geen belangen van individuele organisaties te vertegenwoordigen. Zij kunnen van geen enkele organisatie instructies ontvangen;
 • de nodige tijd hiervoor ter beschikking stellen. Daarbij wordt uitgegaan van minstens vier vergaderingen van een dagdeel per jaar voor de Algemene Raad, minstens zes vergaderingen voor het Vast Bureau en circa 10 vergaderingen voor de sectorraden per jaar. Daarnaast worden er regelmatig werkgroepen georganiseerd.

Wie kan zich geen kandidaat stellen?

Personen met de volgende mandaten, ambten, beroepen of lidmaatschappen komen niet in aanmerking als lid van de SARC:

 • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;
 • het ambt van minister, staatssecretaris en hun kabinetsleden;
 • het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister tot wiens bevoegdheid de betrokken strategische adviesraad behoort;
 • het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement en de bij het Vlaams Parlement opgerichte diensten;
 • het ambt van personeelslid van de strategische adviesraad;
 • lidmaatschap van advies- en beoordelingscommissies binnen het beleidsdomein;
 • personeelslid van steunpunten of instellingen met een vergelijkbare opdracht binnen het beleidsdomein;
 • specifiek voor de onafhankelijke deskundigen in de Sectorraad Media: de uitoefening in hoofdberoep van om het even welke functie in een mediabedrijf of -instelling.

Hoe verloopt de benoemingsprocedure voor de onafhankelijke deskundigen?

De kandidaten zullen door de Vlaamse Regering op basis van de motivatie en het curriculum vitae beoordeeld worden op hun onafhankelijkheid, deskundigheid en ervaring in één of meerdere van de taakgebieden van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daarnaast zal de Vlaamse Regering rekening houden met:

 • het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid (B.S. 06.08.2007), waarin wordt bepaald dat ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van hetzelfde geslacht mogen zijn;
 • een evenwichtige verdeling over de ideologische en filosofische strekkingen;
 • de bepalingen over diversiteit in actieplannen en visieteksten van de Vlaamse Regering en de nodige aandacht geven aan de vertegenwoordiging van mensen van allochtone afkomst;
 • een redelijke verdeling van de vertegenwoordiging van bestuursniveaus, werksoorten en initiatiefnemers op het gebied van Cultuur, Jeugd, Sport en Media zodanig dat de raad een weerspiegeling vormt van de desbetreffende beleidsvelden, zonder per sector of subsector één specifieke vertegenwoordiging te hebben.

De Vlaamse Regering kan een reservepool aanleggen van kandidaten die aan de voorwaarden voldoen.

De leden ontvangen een vergoeding per formele zitting voor hun aanwezigheid op de vergaderingen en een vergoeding voor de verplaatsingskosten.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

De kandidaat-leden worden verzocht hun gemotiveerde kandidatuur en een uitgebreid curriculum vitae met vermelding van de deskundigheid in te geven via het inschrijvingsformulier

De kandidaten dienen een voorkeur aan te geven voor de Algemene Raad en/of voor een of meerdere sectorra(a)d(en). De sollicitatie moet uiterlijk op 30 juni 2024 in het bezit zijn van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

U krijgt een bevestiging van ontvangst wanneer u het ingevulde formulier verzendt. De datum van de ontvangstbevestiging heeft bewijskracht.

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bart.dierick@vlaanderen.be, 0486 83 53 21.

Hoe werkt de SARC?

De SARC is de strategische adviesraad van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Binnen zijn structuur is er een Algemene Raad, een Vast Bureau en vier sectorraden, namelijk een sectorraad voor Kunsten en Erfgoed, een sectorraad voor Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, een sectorraad voor Sport en een sectorraad Media. Ze kunnen rekenen op de ondersteuning van een professioneel secretariaat. De SARC maakt onderdeel uit van het Departement voor Cultuur, Jeugd en Media.

De Algemene Raad zorgt voor de conceptualisering van het cultuurbeleid door de beleidsvelden in een samenhangende context en in een ruimer maatschappelijk kader te plaatsen. De Algemene Raad geeft advies over alle thema’s die meerdere beleidsvelden aanbelangen. Hij verzorgt ook de coördinatie van de adviezen van de sectorraden.

De vier sectorraden zijn autonoom bevoegd en geven rechtstreeks adviezen over hun specifiek beleidsveld.

Het Vast Bureau neemt het bestuur van de strategische adviesraad waar.

De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.

De raad zal ook uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten. Tevens zal de raad, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

Je kunt meer lezen over de SARC in de rubriek ‘Over SARC’, in ons jaarverslag of het SARC Memorandum 2024-2029.

Alle adviezen die de SARC uitbrengt, zijn openbaar en zijn hier te vinden. 

Wie zit er in de SARC?

De SARC wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en uit onafhankelijke deskundigen.

De Algemene Raad telt dertien leden, namelijk:

 • vier onafhankelijke deskundigen met een generalistische invalshoek die geen deel uitmaken van een sectorraad;
 • één vertegenwoordiger, voorgedragen door de Vlaamse Jeugdraad;
 • twee vertegenwoordigers van elke sectorraad waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter.

De voorzitter van de Algemene Raad wordt door de Vlaamse Regering aangewezen uit de onafhankelijke deskundigen.

De sectorraden bestaan elk uit een oneven aantal van minstens 13 en maximaal 19 leden, waarvan nooit meer dan de helft onafhankelijke deskundigen kunnen zijn.

Binnen de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk is de verhouding per decreet bepaald als volgt: negen vertegenwoordigers uit het middenveld van het Sociaal-cultureel Werk voor Volwassenen, twee leden voorgedragen door de Vlaamse Jeugdraad en acht onafhankelijke deskundigen.

Binnen de Sectorraad Media bestaan de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld per decreet uit vertegenwoordigers van de openbare omroep, de particuliere televisieomroepen, de particuliere radio-omroepen, de dag- en weekbladen, de beroepsjournalisten, de elektronische communicatienetwerken, de audiovisuele sector, de vereniging voor auteursrechten, de reclamesector en de gebruikers. Er zijn in de huidige samenstelling vijf onafhankelijke deskundigen.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed bestaat binnen de huidige samenstelling uit negen onafhankelijke deskundige leden en tien vertegenwoordigers van het middenveld.

De Vlaamse Sportraad bestaat binnen de huidige samenstelling uit negen onafhankelijke deskundige leden en tien vertegenwoordigers van het middenveld.

Het vast bureau bestaat uit de voorzitter van de Algemene Raad, de voorzitters of ondervoorzitters van de sectorraden en uit de secretaris die de leiding heeft over het secretariaat.

Inschrijvingsformulier - onafhankelijke deskundigen

 • Huidige Persoonsgegevens
 • Profiel en deskundigheid
 • Motivatie
 • Voorbeeldweergave
Voor welke raad/raden stelt u zich kandidaat? U kunt meerdere opties aanvinken.
Ben je...