Overslaan en naar de inhoud gaan

Werking

De werking van de SARC is geregeld in het intern reglement (PDF) en wordt gepland via een werkprogramma.

Waarover adviseert de SARC?

De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.

De raad zal ook uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten. Tevens zal de raad, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over de voorontwerpen van decreet en de ontwerpen van besluit.

De Vlaamse Regering moet duiding en toelichting te geven over haar beslissing over de adviezen die ze verplicht is te vragen.

Alle adviezen, uitgebracht door de SARC zijn openbaar.

Wat is de adviestermijn?

De normale adviestermijn bedraagt 30 dagen. Voor dringende adviezen is de termijn 10 werkdagen. De termijn gaat in van zodra de adviesvraag bij ons is toegekomen.

Hoe kan de SARC om advies worden verzocht?

Advies kan gevraagd worden per brief of per e-mail.

 • Per brief, gericht aan ‘SARC, t.a.v. mevrouw Annick Schramme, algemeen voorzitter’, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel’
 • Per e-mail, gericht aan sarc@vlaanderen.be

De documenten waarover advies wordt gevraagd ontvangen we graag ook digitaal, op bovenvermeld e-mailadres.

Hoe komt een advies tot stand?

De Algemene Raad en de sectorraden van de SARC kunnen advies uitbrengen door op een  vergadering te beslissen over het te adviseren thema, door na een vergadering een advies via een schriftelijke procedure af te werken of door een schriftelijke procedure op te starten.

 1. Advies na een vergadering

  De raad beraadslaagt collegiaal over de uit te brengen adviezen, volgens de procedure van de consensus. Als geen consensus kan worden bereikt, wordt gestemd en wordt de stemmenverhouding in het advies vermeld. Aan een advies kunnen één of meer minderheidsstandpunten worden toegevoegd, ten laatste op het ogenblik dat de raad een beslissing neemt over een advies.

 2. Advies via schriftelijke procedure na een vergadering
  De secretaris stuurt een ontwerpadvies dat tot stand komt na bespreking door de leden, zo spoedig mogelijk naar de leden. Die krijgen de mogelijkheid om binnen een overeengekomen termijn hun opmerkingen schriftelijk over te maken aan het secretariaat.
   
 3. Advies via schriftelijke procedure
  In geval van een schriftelijke afhandeling krijgen alle leden de mogelijkheid om schriftelijk hun bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het advies.

  De voorzitter of de betrokken raad kan ter voorbereiding van een advies, een werkgroep, een lid, de voorzitter, de ondervoorzitter of de secretaris belasten met het opstellen van een ontwerpadvies.

  De secretaris stuurt een ontwerpadvies dat aldus tot stand komt, zo spoedig mogelijk naar de leden. Die krijgen de mogelijkheid om binnen de zeven dagen hun opmerkingen schriftelijk over te maken aan het secretariaat.