Voorwaarden

Werkgevers

De meeste werkgevers zijn bedrijven en organisaties uit de sociale economie, zoals maatwerkbedrijven bedrijven binnen de lokale diensteneconomie, sociale verhuurkantoren en OCMW ’s. Daarnaast zijn er ook reguliere bedrijven erkend als inschakelbedrijf.

De volledige lijst van werkgevers die in aanmerking komen voor de maatregel, vindt u op de website.

Werknemers

De werkgever krijgt een forfaitaire doelgroepvermindering bij de indienstneming van

 • een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze
 • iemand die een leefloon krijgt
 • iemand die financiële maatschappelijke hulp krijgt.

De werknemer

 • mag geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs hebben
 • moet al een zekere periode uitkeringsgerechtigd werkloos zijn geweest of een leefloon/financiële maatschappelijke hulp gekregen hebben. De precieze voorwaarden vindt u op de website.

Procedure

De werkgever moet een attest hebben waaruit blijkt dat hij onder het toepassingsgebied van SINE valt ((opent in nieuw venster)). Dat attest (C63 SINE) kan hij verkrijgen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het is 3 maanden geldig.

De werknemer wordt aangeworven met een gewone arbeidsovereenkomst, voor onbepaalde of bepaalde duur en voltijds of deeltijds. Bij de overeenkomst moet een bijlage 'arbeidsovereenkomst SINE' ((opent in nieuw venster))gevoegd worden, die te verkrijgen is bij de RVA.

Bij het begin van zijn tewerkstelling moet de werknemer een aanvraag voor een herinschakelingsuitkering indienen bij zijn uitbetalingsinstelling of een financiële tussenkomst aanvragen bij het OCMW. Hij gebruikt daarvoor een kopie van het attest waarmee de werkgever aantoont dat hij onder het toepassingsgebied van SINE valt.

Bedrag

Werkgever

De doelgroepvermindering:

 • bedraagt 1.000 euro per kwartaal
 • wordt toegekend van het kwartaal van aanwerving, minimaal voor 11 kwartalen en maximaal voor onbepaalde duur. De duur van de periode varieert naargelang van de leeftijd van de werknemer en de duur van de periode van werkloosheid die voorafging aan de SINE-tewerkstelling.

Werknemer

De werknemer krijgt

 • een herinschakelingsuitkering van de RVA
 • of een financiële tussenkomst in het loon van het OCMW.

Die tussenkomst of uitkering:

 • wordt aan de werkgever uitbetaald gedurende dezelfde periode als de RSZ-bijdragevermindering.
 • bedraagt maximaal 500 euro per maand, maar nooit meer dan het nettoloon.