Beleidsdomeinen

De elf beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid zijn:

 • beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB)
 • beleidsdomein Financiën en Begroting (FB)
 • beleidsdomein internationaal Vlaanderen (iV)
 • beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
 • beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV)
 • beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
 • beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)
 • beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)
 • beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV)
 • beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
 • beleidsdomein Omgeving (OMG)

In het regeerakkoord 2014-2019 kondigde de Vlaamse Regering de fusie van enkele beleidsdomeinen en entiteiten aan. De volgende beleidsdomeinen werden samengevoegd:

 • De beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en Bestuurszaken (BZ) vormen sinds 1 april 2015 het nieuwe Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.
 • De beleidsdomeinen LNE en RWO vormen sinds 1 april 2017 het nieuwe Beleidsdomein Omgeving.

Departementen en agentschappen

Een beleidsdomein bestaat uit een departement en een of meer agentschappen.

 • Het departement zorgt voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsondersteuning. Het werkt onder het directe gezag en onder de verantwoordelijkheid van de minister.
 • Een agentschap is voornamelijk verantwoordelijk voor beleidsuitvoerende taken en heeft een grotere mate van autonomie. Daarom spreekt men ook over 'verzelfstandigde' agentschappen.

Deze structuur werd in 2006 uitgedacht bij de grootschalige reorganisatie onder de noemer 'Beter Bestuurlijk Beleid' (BBB). In de praktijk werken departementen en agentschappen nauw samen bij zowel beleidsvoorbereiding als beleidsuitvoering. Het departement betrekt de agentschappen bij de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en toetst de beleidsvoornemens bij hen af. De agentschappen leveren beleidsgerichte input vanuit hun ervaring met beleidsuitvoering.

De Vlaamse Regering sluit met elk departement en agentschap van de Vlaamse administratie een overeenkomst af waarin de wederzijdse engagementen worden vastgelegd. Sinds 2015 worden de doelstellingen gebundeld in ondernemingsplannen. Het ondernemingsplan vervangt de vroegere managementovereenkomsten met departementen en de beheers- of samenwerkingsovereenkomst met agentschappen.

Beleidsraden, adviesraden en managementcomités

Binnen een beleidsdomein is er meestal ook nog:

 • een beleidsraad
 • een managementcomité
 • een strategische adviesraad.

De beleidsraad is het forum waar het politieke en administratieve niveau overleg plegen. Het is een open dialoog tussen de bevoegde ministers en de topmanagers van agentschappen en het departement van het beleidsdomein.

Per beleidsdomein is er ook een managementcomité. De managers van het departement en de agentschappen maken er afspraken over gemeenschappelijke beheersmatige problemen en zorgen voor de integratie van beleidsondersteuning en beleidsuitvoering op ambtelijk niveau.

Een strategische adviesraad is een permanent orgaan, dat instaat voor adviesverlening over strategische beleidsvraagstukken en hoofdlijnen van beleid. Een strategische adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, soms aangevuld met onafhankelijke deskundigen. Een strategische adviesraad kan advies verlenen aan het Vlaams Parlement, aan de Vlaamse Regering of aan de individuele ministers.

In het regeerakkoord 2014-2019 kondigde de Vlaamse Regering de fusie en afschaffing van enkele strategische adviesraden aan. Van de 9 huidige adviesraden werden 3 raden opgeheven. De overige adviesraden werden samengevoegd of ingebed in een andere entiteit.