Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie voor fietsinfrastructuur (niet-Fietsfonds)

Subsidie voor fietsinfrastructuur (niet-Fietsfonds)

Bij een subsidieaanvraag in het kader van het Fietsfonds kan de provincie voor uw specifiek project een afwijkende subsidieregeling hanteren of een subsidie uitsluiten. Uw project kan wel nog in aanmerking komen voor een Vlaamse subsidie, onder de noemer niet-Fietsfonds.

Voorwaarden

Zie de voorwaarden bij het Fietsfonds.

Subsidiebedrag

Het Gewest betaalt een subsidie van 50% van de kosten voor de werken. Bij fietssnelwegen betaalt het Gewest bijkomend 50% van de kostprijs van de studie- en toezichtskosten en voor de eventuele verwerving van gronden.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal het bedrag van de kostenraming in de projectnota waarover consensus werd bereikt of dat gunstig werd geadviseerd, verhoogd met 10%.

   De kosten die in aanmerking komen voor een subsidie:

   • de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer voor de uitvoering van de volgende werken;
   • de studiekosten voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen;
   • de toezichtskosten bij de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen;
   • de kosten die gemaakt zijn door de gemeente voor de verwerving van de gronden die nodig zijn voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen.

   Procedure

   De subsidieaanvraag gebeurt in twee schijven. De subsidieaanvragen worden ingediend bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken op één van de volgende manieren:

   • aangetekend
   • of elektronisch verstuurd
   • of tegen ontvangstbewijs afgegeven
   • Stap 1

    De eerste schijf heeft betrekking op

    • het bedrag van de studiekosten
    • de kosten die gemaakt zijn door de gemeente voor de verwerving of onteigening van de gronden, in het geval van fietssnelwegen
    • de helft van de kosten van de werken volgens het inschrijvingsbedrag van de aannemer. Deze wordt betaald bij de betekening van de opdracht aan de aannemer van de werken.

    De aanvraag voor de eerste schijf omvat:

    • informatie over de aanvrager, met inbegrip van het rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
    • de identificatie van het project;
    • een financiële afrekening die de schuldvordering omvat;
    • een kopie van de gunningsbeslissing van de gemeenteraad en de overeenkomst met de opdrachtnemer, zowel voor de werken als voor de studie (bij fietssnelwegen);
    • de betaalbewijzen met betrekking tot de studiekosten (bij fietssnelwegen, zie definitie kostprijs);
    • de betaalbewijzen van de kosten voor de verwerving van de gronden (bij fietssnelwegen, zie definitie kostprijs), incl. een kopie van de onteigeningsplannen, een kostenstaat van de onteigeningen, een verantwoording (berekening) van het subsidiebedrag.

    Voeg bij deze aanvraag ook:

    • een overzicht van de totale kostprijs met berekening van het subsidiebedrag;
    • een kopie van de ontwerpplannen.
   • Stap 2

    De tweede schijf heeft betrekking op

    • het saldo van de studiekosten
    • de toezichtskosten, in het geval van fietssnelwegen
    • het saldo van de kosten van de werken met de eventuele prijsherzieningen en verrekeningen, meer- of bijwerken. Deze wordt betaald na de voorlopige oplevering van de werken.

    De aanvraag voor de tweede schijf omvat:

    • informatie over de aanvrager, met inbegrip van het rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
    • de identificatie van het project;
    • een financiële afrekening die de schuldvordering omvat en de betaalbewijzen met betrekking tot de kosten van de werken;
    • een financiële afrekening die de schuldvordering omvat en de betaalbewijzen met betrekking tot de studie – en toezichtskosten (bij fietssnelwegen, zie definitie kostprijs);
    • een kopie van het proces-verbaal van voorlopige oplevering.

    Voeg bij deze aanvraag ook:

    • een verantwoording van eventuele meer- of bijwerken;
    • de geactualiseerde meetstaat uit het dagboek der werken;
    • een kopie van de as-built plannen;
    • een overzicht van de totale kostprijs met berekening van het subsidiebedrag.