Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen en het EU-voorzitterschap

Vlaanderen en het EU-voorzitterschap

Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Ook Vlaanderen zal daarin een belangrijke rol spelen. Zo zal het België vertegenwoordigen als voorzitter voor de luiken Industrie, Jeugd, Cultuur, Media en Visserij. 

EU-voorzitterschap = voorzitterschap Raad Europese Unie

De Raad van de Europese Unie is, samen met het Europees Parlement, de wetgever van de Europese Unie.

De Raad bestaat uit de nationale ministers van de 27 lidstaten van de Europese Unie. De Raad wordt bij toerbeurt voorgezeten door één van de lidstaten, telkens voor een termijn van zes maanden. De voorzittende lidstaat leidt de vergaderingen op de verschillende niveaus en treedt op als neutrale bemiddelaar om tot compromissen te komen voor de besluitvorming in de Raad.

Om te zorgen voor continuïteit in de werkzaamheden van de Raad, werken de zesmaandelijkse voorzitterschappen per groep van drie nauw samen.

Meer informatie over het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie(opent in nieuw venster)

Formele rol van Vlaanderen

Binnen het Belgisch EU-voorzitterschap zal Vlaanderen een belangrijke rol spelen. De bevoegdheidsverdeling in België tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen, geldt immers ook op EU-niveau (in foro interno, in foro externo). In de domeinen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, bepaalt het mee de standpunten die België inneemt in de Raad en kunnen Vlaamse ministers België vertegenwoordigen in de Raad.

De concrete afspraken over standpuntbepaling en vertegenwoordiging in de EU zijn vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen alle Belgische overheden. Meer info over het samenwerkingsakkoord(opent in nieuw venster)

In het EU-voorzitterschap van 2024 zal Vlaanderen België vertegenwoordigen als voorzitter van de Raad van de EU voor de luiken Industrie, Jeugd, Cultuur, Media en Visserij. Concreet wil dat zeggen dat Vlaamse ministers en experten de Raadsvergaderingen over die domeinen zullen voorzitten. Bovendien zullen zij tijdens de zes maanden de Raad vertegenwoordigen in de andere EU-instellingen en in multilateraal verband.

Naast het voorzitterschap, neemt Vlaanderen ook de Belgische stoel op als woordvoerder voor de luiken Interne markt, Volksgezondheid, Vervoer, Onderwijs, Sport, Visserij en Landbouw (in naam van België). Tot slot zal Vlaanderen ook in andere domeinen zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden optimaal invullen door onder andere expertise aan te leveren, standpunten mee te bepalen en eigen vergaderingen en evenementen te organiseren.

Met de Europese verkiezingen van juni 2024 in het vooruitzicht, valt het Belgische voorzitterschap op het einde van een EU-legislatuur en zullen de eerste maanden van 2024 dus in het teken staan van lopende dossiers afronden.

De Vlaamse accenten in het EU-voorzitterschap

Als voorzitter van de Raad van de EU zal Vlaanderen fungeren als een katalysator voor de EU-agenda, met een sterke nadruk op innovatie, verbinding en weerbaarheid. We streven daarbij naar consensus tussen lidstaten en werken actief aan het bereiken van de doelstellingen van de EU. Bovendien willen we op specifieke thema’s werken en best practices uitdragen waar Vlaanderen als een voorloper fungeert om het Europese beleid te stimuleren en inspireren.

Het letterwoord ‘STER’ vat het Vlaamse programma voor het EU-voorzitterschap samen:

  • slimme concurrentiekracht
  • twin transitie
  • eenieder telt
  • reiken naar partners.

Vlaanderen in de EU – de EU in Vlaanderen

Het EU-voorzitterschap is ook een uitgelezen kans om Vlaanderen extra in de kijker te zetten binnen de EU, maar ook om het EU-debat in de Vlaamse samenleving levendiger te maken. Voor de Vlaamse Regering vormen de krachtlijnen innovatie, verbinding en weerbaarheid daarbij de leidraad. De Vlaamse plannen dienen mee als input voor het Belgisch programma voor het EU-voorzitterschap.

Het EU-voorzitterschap biedt heel wat kansen voor Vlaanderen. Ten eerste is de EU de belangrijkste hefboom van het Vlaams buitenlands beleid. Het EU-voorzitterschap vormt een mogelijkheid om deze hefboom te vergroten en om de internationale reputatie van Vlaanderen te versterken.

Ten tweede heeft EU-beleid steeds meer impact op het binnenlands beleid. Het EU-voorzitterschap vormt een kans om de Vlaamse belangenbehartiging binnen de EU te versterken, de EU-reflex binnen de Vlaamse overheid te vergroten en het EU-debat in de Vlaamse samenleving levendiger te maken.

Om die impact waar te maken, worden tijdens het EU-voorzitterschap tal van vergaderingen en evenementen georganiseerd rond belangrijke thema’s:

  • Formele vergaderingen en evenementen waarbij Vlaanderen de formele rol als voorzitter opneemt en mee voortgang boekt in de lopende Europese dossiers.
  • Informele vergaderingen en evenementen waarbij Vlaanderen enerzijds zijn troeven en expertise internationaal kan uitdragen en anderzijds bepaalde thema’s en beleidskwesties op de Europese kaart kan zetten die voor Vlaanderen van belang zijn en voor de EU en Vlaanderen een duidelijke meerwaarde opleveren.

Projectplan

Op vrijdag 28 oktober 2022 keurde de Vlaamse Regering een projectplan goed met de inhoudelijke krachtlijnen die de leidraad vormen voor het EU-voorzitterschap voor Vlaanderen. Naast een algemene en organisatorische beschrijving bevat het projectplan de inhoudelijke en budgettaire plannen per beleidsdomein: met de verwachte agenda van de Raad en de inhoudelijke prioriteiten daarbij voor Vlaanderen en met een overzicht van de vergaderingen en evenementen die worden georganiseerd tijdens het EU-voorzitterschap.

De Vlaamse Regering heeft het projectplan op 2 juni 2023 geactualiseerd, met onder andere een verfijning van de inhoudelijke plannen per beleidsdomein.