Overslaan en naar de inhoud gaan

Het voorzitterschap Jeugd

lachende jongen vol verf

Dankzij het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is België 6 maanden lang nog iets meer dan anders het kloppende hart van de Europese Unie. Dat brengt heel wat extra internationale aandacht met zich mee en is meteen een uitgelezen kans om de Belgische expertise in de verf te zetten. We zorgen als voorzitter niet alleen voor de continuïteit van de EU-agenda en de goede samenwerking tussen de lidstaten, maar krijgen ook de kans om onze eigen klemtonen te leggen.

De Vlaamse jeugdprioriteiten tijdens het Belgisch voorzitterschap zijn jongeren betrekken, empoweren en verbinden. Het EU-voorzitterschap Jeugd focust op de volgende onderwerpen:

  1. Sociale inclusie van jongeren bevorderen en de Europese jeugddoelstelling inclusieve samenlevingen uitvoeren.
  2. Het jeugdwerk binnen Europa verder helpen ontwikkelen met een focus op lokaal jeugdwerk en democratie.
  3. De Europese en internationale ​beleidsagenda’s evalueren inzake kinderen, jongeren en kinderrechten.

Centraal in het voorzitterschap staat de Raad Jeugdzaken maar ook de andere Europese conferenties die het departement organiseert, spelen een belangrijke rol. In het Europese jeugdbeleid staat de participatie van jongeren centraal en ook tijdens ons voorzitterschap zetten we die lijn verder. Tijdens onze conferenties zullen jongeren hun input kunnen geven.

De Raad Jeugdzaken

De EU-ministers die bevoegd zijn voor Jeugd komen samen tijdens de Raad Jeugdzaken. Naast het voortzetten van de lopende Europese dossiers nemen we als voorzitter het initiatief tot raadsconclusies en raadsresoluties. In tegenstelling tot wetgeving zijn raadsconclusies niet juridisch bindend maar geven ze de positie van de lidstaten weer over een bepaald thema. De Raad neemt hier dus, na debat tussen de lidstaten, een politiek standpunt in over een onderwerp of vraagstuk. Raadsresoluties zijn ook niet juridisch bindend maar drukken een engagement uit van de lidstaten om bepaalde acties uit te voeren. 

De eerste raadsconclusies focussen op het thema 'inclusieve samenlevingen voor jongeren'. In het participatief traject van de EU-Jeugddialoog hebben jongeren deze doelstelling geformuleerd. Met de raadsconclusies willen we de sociale cohesie binnen Europa versterken met het accent op gezonde en leefbare buurten voor jongeren. 

De tweede raadsconclusies gaan over de evaluatie van de Europese en internationale beleidsagenda’s inzake kinderen, jeugdzaken en rechten van het kind. Die beleidsagenda wil sterkere banden leggen tussen het jeugdbeleid en het kinderrechtenbeleid, niet alleen op het Europese niveau maar ook met andere multilaterale fora zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties. 

Tot slot wordt er ook een raadsresolutie rond ‘jeugdwerkbeleid in een nieuw Europa’ voorbereid. Sinds de vorige raadsresolutie rond jeugdwerk van 2010 is onze maatschappij op veel vlakken veranderd. Met deze raadsresolutie willen we beantwoorden aan die nieuwe uitdagingen. België kan hier een voortrekkersrol opnemen en kwalitatief jeugdwerk binnen de Europese Unie ondersteunen. 

Evenementen

Expertenseminarie over de Europese en internationale beleidsagenda’s jeugd- en kinderrechten – 21 tot 23 januari 2024 

We beginnen het Belgische voorzitterschap voor de Raad Jeugdzaken met een expertenseminarie waarbij experten en beleidsmakers jeugd- en kinderrechtenbeleid met elkaar in gesprek gaan. Het seminarie focust op de evaluatie van de raadsconclusies uit 2010 over de Europese en internationale beleidsagenda’s inzake jeugd- en kinderrechten en de 5 tweejaarlijkse updates.  

Die raadsconclusies introduceerden een overzicht van het bestaande internationale en Europese jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het document biedt beleidsmakers en experten een handig overzicht van de ontwikkelingen in elkaars beleidsdomeinen. Tijdens het seminarie willen we dat document evalueren en updaten. Zo willen we met het Belgisch voorzitterschap de werking van de Raadswerkgroep Jeugdzaken beter stroomlijnen met bestaande en toekomstige kinderrechtenagenda’s en de Europese en internationale beleidsagenda’s betreffende kinderen, jeugdzaken en de rechten van kinderen dichter bij elkaar brengen. 

Lees meer

 

Europese conferentie over lokaal jeugdwerk en democratie – 20 tot 23 februari 2024 

De Europese conferentie over lokaal jeugdwerk en democratie brengt 350 jeugdwerkers en jeugdorganisaties, gemeenten, jongeren en jeugdbeleidsmedewerkers samen die zullen focussen op het Europese jeugdwerkbeleid. Lokaal jeugdwerk en participatieve omgevingen, actief burgerschap en de rol van gemeenten in de ondersteuning van lokaal jeugdwerk staan tijdens deze 3 dagen centraal.  

De conferentie heeft als doel om nieuwe impulsen te geven voor het jeugdwerk binnen Europa op lokaal niveau. Het event zet goede praktijken in de kijker en inspireert het jeugdwerk en jeugdwerkbeleid, vooral op het lokale niveau.  

Lees meer

 

De Europese Jeugdconferentie – 2 tot 5 maart 2024 

Van 2 tot 5 maart 2024 vindt in Gent de EU-Jeugdconferentie plaats. 4 dagen lang gaan zo’n 300 jongeren, politici, experten en beleidsmakers uit de Europese Unie met elkaar in debat. De aanbevelingen die de jongeren zullen formuleren, nemen we mee naar de Raadswerkgroepen, de Raad van Ministers en de Directeurs-Generaal vergadering. 

De Jeugdconferentie is deel van de EU-Jeugddialoog, het grootste gestructureerde burgerparticipatieproces in de wereld. De EU-Jeugddialoog wordt georganiseerd in cycli van 18 maanden en dus tijdens 3 voorzitterschappen. Het trio van voorzitters werkt samen aan hetzelfde thema en organiseert telkens een jeugdconferentie. België zal samen met zijn triopartners Spanje en Hongarije focussen op het thema van inclusieve samenlevingen.

Lees meer

 

Vergadering voor de Directeurs-generaal Jeugd en de directeurs van de Nationale Agentschappen – 26 tot 28 maart 2024 

Ter ondersteuning van de werkzaamheden in de Raad Jeugdzaken organiseert het departement een vergadering en uitwisselingsmoment tussen de Directeurs-generaal Jeugd en de directeurs van de Nationale Agentschappen voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps. Op het programma staan de tussentijdse evaluatie van de Europese Jeugdstrategie 2019-2027 en de evaluatie van de Europese jeugdprogramma’s Erasmus+ (jeugdhoofdstuk) en het Europees Solidariteitskorps

Het doel van de bijeenkomst is om de lopende agenda van de EU en de evaluaties van de jeugdstrategie en de jeugdprogramma’s voor te bereiden. Op die manier kan België een aanzet geven voor de toekomstige onderhandelingen, een impact hebben op de volgende EU-jeugdstrategie en de toekomstige EU-jeugdprogramma’s mee vormgeven.

Pauline Coenen
Kennis en Beleid