Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)

 

In de Vlaamse Intersectorale Akkoorden leggen de werkgevers- en werknemersorga­nisaties samen met de Vlaamse overheid afspraken vast om de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de sector te verbeteren en het management van de organisaties te ondersteunen. Zo kunnen de werkgevers voldoende en (voldoende) gekwalificeerd personeel aantrekken, wat een basisvoorwaarde is voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

De opeenvolgende VIA’s bevatten maatregelen die de sociale partners vervolgens in collectieve arbeidsovereenkomsten concretiseren. Die maatregelen betreffen ofwel de verhoging van de koopkracht (de koopkrachtmaatregelen), de verbetering van de kwaliteit van het werk (de kwaliteitsmaatregelen) of de uitbreiding van het personeel (de uitbreidingsmaatregelen). 

Om deze afspraken te kunnen uitvoeren ondersteunt de Vlaamse overheid de private organisaties en de publieke lokale besturen financieel.

 • Voor de private werkgevers van het paritair comité Sociaal-Cultureel Werk (PC 329.01) zijn sedert 1998 al 6 Vlaamse intersectorale akkoorden afgesloten.
 • Voor de private werkgevers van het paritair comité Podiumkunsten (PC 304) zijn er sinds 2011 al 3 Vlaamse sectorale akkoorden afgesloten.

Sociaal-Cultureel Werk (Paritair Comité 329.01)

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media

 • berekent de VIA-subsidies voor de koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen voor organisaties die een algemene werkingssubsidie ontvangen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media of van Sport Vlaanderen en betaalt de subsidie ook uit;
 • berekent de VIA-subsidies voor de kwaliteitsmaatregelen voor organisaties die geen algemene werkingssubsidie ontvangen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media of van Sport Vlaanderen.
  De
  Vlaamse social-profitfondsen vzw (VSPF) betaalt deze subsidies uit. Voor meer informatie over de uitbetalingen van die VIA-subsidies kun je terecht bij via@vspf.org.

Momenteel zijn er voor de sector sociaal-cultureel werk 6 Vlaamse Intersectorale Akkoorden: VIA 1 (1998), VIA 2 (2000), VIA 3 (2005), VIA 4 (2011), VIA 5 (2018) en VIA 6 (2021).

De VIA-subsidies worden toegekend door de bevoegde ministers van de sectoren in het paritair comité Sociaal-Cultureel Werk. Je vindt hierover meer informatie bij de bevoegde subsidieagentschappen of bij Sociare, de werkgeversfederatie van het PC 329.01. Daar vind je ook het overzicht met de VIA-subsidies die toegekend werden aan de organisaties die onder het beleidsdomein van de ministers van Cultuur, van Jeugd en van Sport vallen.

Gesubsidieerde maatregelen

Per gesubsidieerde maatregel vind je hieronder welke organisaties recht hebben op een VIA-subsidie.
De subsidies worden berekend op basis van de
voltijdse eenheden in de RSZ-staat van het eerste kwartaal van het subsidiejaar -1.
Het subsidiebedrag per VTE vind je in de lijsten die de werkgeversfederatie Sociare publiceert. Het subsidiebedrag per VTE wordt berekend door het beschikbare budget te verdelen op basis van het aantal VTE per organisatie. Dat verklaart waarom het bedrag elk jaar kan wijzigen.
De middelen worden uitbetaald in de loop van de maand oktober. Deze maatregelen werden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten. Je vindt deze cao’s bij Sociare.

 

Eindejaarspremie

Welke organisaties hebben recht op een tussenkomst in de eindejaarspremie? Organisaties die zowel

 • vallen onder het PC 329.01 met kengetal 262;
 • vallen onder het toepassingsgebied van de cao’s eindejaarspremie;
 • als gesubsidieerd worden voor hun algemene werking door de administraties van de beleidsvelden cultuur, jeugd en sport op basis van de decreten die opgesomd zijn in de cao’s.
   

Loonsverhoging 1,1 %

Welke organisaties hebben recht op een tussenkomst loonsverhoging vanaf 2021? Organisaties die zowel:

 • vallen onder het PC 329.01 met kengetal 262;
 • vallen onder het toepassingsgebied van de cao loonsverhoging
 • als gesubsidieerd worden voor hun algemene werking door de administraties van de beleidsvelden cultuur, jeugd en sport op basis van de decreten die opgesomd zijn in de cao.
   

Loonbarema

Deze organisaties moeten ook voldoen aan de cao’s loonbarema.

Uitzonderingen: bepaalde sectoren, die wél onder de cao eindejaarspremie vallen of een afzonderlijke cao rond de loonbarema hebben, zoals musea, sportfederaties, bibliotheken bijzonder doelgroepen en bepaalde binnen het kunstendecreet gesubsidieerde organisaties, vallen niet onder deze subsidiemaatregel.
 

Organisatieondersteuning

In overeenstemming met de cao kwaliteitsbevordering worden de subsidies voor de uitvoering van de kwaliteitsmaatregelen samengebracht in de subsidie voor de maatregel organisatieondersteuning. Het gaat om de volgende kwaliteitsmaatregelen:

 • wegwerken van anomalieën
 • managementondersteuning
 • vorming
 • opvang extra verlofdagen voor 35-44-jarigen

Het VIA6-akkoord voegde daar vanaf 2021 de kwaliteitsmaatregel digitalisering en professionalisering aan toe.

Alle organisaties die tot PC 329.01 met kengetal 262 behoren, komen in aanmerking voor een subsidie.

Sommige organisaties hebben afgesproken dat hun middelen voor het VIA2-deel, managementondersteuning, nl. 60,60 euro per VTE, naar de sectorfederaties gaan, die deze middelen dan een gemeenschappelijke bestemming geven. Het gaat dan over volgende sectorfederaties:

 • Sterpunt Inclusief Ondernemen
 • Vlaamse Sportfederatie
 • Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen
   

Werkdrukvermindering

De subsidie gaat enkel naar de voltijdse eenheden tussen de 50 en 54 jaar en vanaf 55 jaar. Dat werd vastgelegd in een cao arbeidsvrijstelling 45+ en 50+jaar en een cao 55+ jaar

Podiumkunsten (Paritair Comité 304)

Alle rechthebbende kunstenorganisaties uit PC 304 ontvangen hun VIA-subsidies van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten.
Voor meer informatie over de collectieve arbeidsovereenkomsten, de berekening van de subsidie en de uitbetalingen van de subsidies kun je terecht bij Maarten Bresseleers, coördinator VIA bij SFP, maarten@podiumkunsten.be.

Momenteel zijn er voor de sector kunsten 3 Vlaamse sectorale Akkoorden: VIA 1 (2012), VIA 2 (2018) en VIA 3 (2021).
 

Over de uitvoering van de sociale akkoorden voor de sector kunsten vind je meer informatie bij de werkgeversfederatie overleg kunstenorganisaties (oKo).

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier