Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)

 

In de Vlaamse Intersectorale Akkoorden leggen de werkgevers- en werknemersorga­nisaties samen met de Vlaamse overheid afspraken vast om de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de sector te verbeteren en het management van de organisaties te ondersteunen. Zo kunnen de werkgevers voldoende en (voldoende) gekwalificeerd personeel aantrekken, wat een basisvoorwaarde is voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

De opeenvolgende VIA’s bevatten maatregelen die de sociale partners vervolgens in collectieve arbeidsovereenkomsten concretiseren. Die maatregelen betreffen ofwel de verhoging van de koopkracht (de koopkrachtmaatregelen), de verbetering van de kwaliteit van het werk (de kwaliteitsmaatregelen) of de uitbreiding van het personeel (de uitbreidingsmaatregelen). 

Om deze afspraken te kunnen uitvoeren ondersteunt de Vlaamse overheid de private organisaties en de publieke lokale besturen financieel.

 • Voor de private werkgevers van het paritair comité Sociaal-Cultureel Werk (PC 329.01) zijn sedert 1998 al 6 Vlaamse intersectorale akkoorden afgesloten.
 • Voor de private werkgevers van het paritair comité Podiumkunsten (PC 304) zijn er sinds 2012 al 3 Vlaamse sectorale akkoorden afgesloten.

Sociaal-Cultureel Werk (Paritair Comité 329.01)

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

 • berekent de VIA-subsidies voor de koopkrachtmaatregelen voor organisaties die een algemene werkingssubsidie ontvangen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media of van Sport Vlaanderen;
 • berekent de VIA-subsidies voor de koopkrachtmaatregelen voor organisaties die tot en met 2022 een algemene werkingssubsidie ontvingen van de VDAB;
 • berekent de VIA-subsidies voor de kwaliteitsmaatregelen voor alle organisaties, behalve voor de organisaties die hun VIA-subsidies voor koopkrachtmaatregelen ontvangen van het Departement Zorg of van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De budgetten die beschikbaar zijn voor elk van de drie groepen subsidies staan los van elkaar.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de VIA-subsidies voor koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen uit aan de organisaties die een algemene werkingssubsidie ontvangen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media of van Sport Vlaanderen. Vlaamse social-profitfondsen vzw (VSPF) betaalt de andere VIA-subsidies uit. Voor meer informatie over de uitbetalingen van die VIA-subsidies kun je terecht bij via@vspf.org.

De VIA-subsidies worden toegekend door de bevoegde ministers van de sectoren in het paritair comité Sociaal-Cultureel Werk. Je vindt hierover meer informatie bij de bevoegde entiteiten van de Vlaamse overheid of bij Sociare, de werkgeversfederatie van het PC 329.01. Daar vind je ook het overzicht met de VIA-subsidies die toegekend werden vanuit de begroting van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Gesubsidieerde maatregelen

Per gesubsidieerde maatregel vind je hieronder welke organisaties recht hebben op een VIA-subsidie.
De subsidies worden berekend op basis van de
voltijdse eenheden in de RSZ-staat van het eerste kwartaal van het subsidiejaar -1. 
Enkel de tussenkomst voor een loonsverhoging wordt berekend op basis van de loonmassa van alle kwartalen van het subsidiejaar -1.
Het subsidiebedrag per VTE vind je in de lijsten die de werkgeversfederatie Sociare publiceert. Het subsidiebedrag per VTE wordt berekend door het beschikbare budget te verdelen op basis van het aantal VTE per organisatie. Dat verklaart waarom het bedrag elk jaar kan wijzigen.

De middelen worden uitbetaald in de loop van het najaar.

Eindejaarspremie

Welke organisaties hebben recht op een tussenkomst in de eindejaarspremie? Organisaties die

 • vallen onder het PC 329.01;
 • vallen onder het toepassingsgebied van de cao’s eindejaarspremie;
 • gesubsidieerd worden voor hun algemene werking door de administraties van de beleidsvelden cultuur, jeugd en sport op basis van de decreten die opgesomd zijn in de cao’s;
 • tot en met 2022 gesubsidieerd worden voor hun algemene werking door de VDAB, zoals bepaald in de cao.

Loonsverhoging 1,1 %

Welke organisaties hebben recht op een tussenkomst voor een loonsverhoging? Organisaties die

 • vallen onder het PC 329.01;
 • vallen onder het toepassingsgebied van de cao loonsverhoging;
 • gesubsidieerd worden voor hun algemene werking
  • door de administraties van de beleidsvelden cultuur, jeugd en sport op basis van de decreten die opgesomd zijn in de cao;
  • ofwel door de VDAB zoals bepaald in de cao.

Loonbarema

Welke organisaties hebben recht op een tussenkomst voor een loonbarema? Organisaties die:

 • vallen onder het PC 329.01;
 • vallen onder het toepassingsgebied van de cao’s
  • cultuurspreiding;
  • sociaal-cultureel volwassenenwerk, jeugd, cultuurcentra, volkscultuur, amateurkunsten en archief-en documentatiecentra.

Organisatieondersteuning

In overeenstemming met de cao kwaliteitsbevordering worden de subsidies voor de uitvoering van de kwaliteitsmaatregelen samengebracht in de subsidie voor de maatregel organisatieondersteuning. Het gaat om de volgende kwaliteitsmaatregelen:

 • wegwerken van anomalieën
 • managementondersteuning
 • vorming
 • opvang extra verlofdagen voor 35-44-jarigen

Het VIA6-akkoord voegde daar vanaf 2021 de kwaliteitsmaatregel digitalisering en professionalisering aan toe.

Alle organisaties die tot PC 329.01 behoren, komen in aanmerking voor een subsidie.

Sommige organisaties hebben afgesproken dat hun middelen voor het VIA2-deel, managementondersteuning, nl. 60,60 euro per VTE, naar de sectorfederaties gaan, die deze middelen dan een gemeenschappelijke bestemming geven. Het gaat dan over volgende sectorfederaties:

 • Sterpunt Inclusief Ondernemen
 • Vlaamse Sportfederatie
 • Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen
   

Werkdrukvermindering

De subsidie gaat enkel naar de voltijdse eenheden die werken in een organisatie die valt onder PC 329.01 en die 50 jaar of ouder zijn. Dat werd vastgelegd in een cao arbeidsvrijstelling 45+ en 50+jaar en een cao 55+ jaar

Podiumkunsten (Paritair Comité 304)

Alle rechthebbende kunstenorganisaties uit PC 304 ontvangen hun VIA-subsidies van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten.
Voor meer informatie over de collectieve arbeidsovereenkomsten, de berekening van de subsidie en de uitbetalingen van de subsidies kun je terecht bij Maarten Bresseleers, coördinator VIA bij SFP, maarten@podiumkunsten.be.

Momenteel zijn er voor de sector kunsten 3 Vlaamse sectorale Akkoorden: VIA 1 (2012), VIA 2 (2018) en VIA 3 (2021).
 

Over de uitvoering van de sociale akkoorden voor de sector kunsten vind je meer informatie bij de werkgeversfederatie overleg kunstenorganisaties (oKo).

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier