Overslaan en naar de inhoud gaan

Dienstverlening

Om de realisatie van een kunstopdracht tot een goed einde te brengen, hebben beleidsmakers en -uitvoerders, opdrachtgevers, gebruikers, kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars en experten professionele ondersteuning nodig. De term Kunst in Opdracht verwijst naar het proces waarbij alle betrokken actoren beroep kunnen doen op een professioneel ondersteuningskader met gerichte expertise en inzet van kennis van derden. Het Platform Kunst in Opdracht richt zich met haar dienstverlening en aangepaste instrumenten op het ondersteunen van alle betrokken actoren.  

Het Platform Kunst in Opdracht is geen eenrichtingsverkeer maar richt zich op de ontplooiing van een netwerk waarbij alle betrokken actoren met mekaar verbonden zijn en elke specifieke kennis gedeeld en uitgewisseld kan worden en inzetbaar gesteld wordt voor de anderen. Alle betrokken actoren, en dit zowel voor decreet- als niet decreetgebonden projecten, kunnen via het Platform Kunst in Opdracht het kennisnetwerk inschakelen en aanspreken voor informatie en advies.   

  Wie kan bij het Platform Kunst in Opdracht terecht

  De opdrachtgever is meestal een instantie of persoon die minder of niet vertrouwd is met (de mogelijkheden van) kunst. Kunst in opdracht in de publieke ruimte is een complex verhaal dat om specifieke vormen van ondernemerschap vraagt, die rekening houden met de artistieke context. Kunst komt in een niet-kunstenomgeving terecht en dat vraagt om professionele bemiddeling. Anders is het onmogelijk om tot een sprekend resultaat te komen waar zowel de opdrachtgever, de kunstenaar en het publiek zich in herkennen. Er is dan ook een grote en groeiende vraag naar duidelijke informatie en begeleiding vanuit allerhande opdrachtgevers die niet vertrouwd zijn met de kunstensector.

  Opdrachtgevers en beleidsmakers kunnen bij het platform Kunst in Opdracht terecht voor advies over het regelgevend kader en specifieke informatie. Dat gaat over procedures, contacten, best practices, eerstelijnsadvies, voorbeeldcontracten, juridische informatie, statuut van de  kunstenaar, goed opdrachtgeverschap, behoud en beheer, enzovoort. Daarnaast worden er ook kennisdelingsinitiatieven, vorming en inspiratiemomenten georganiseerd ter bevordering van de kwaliteit van kunstopdrachten. Ook specifieke urgenties, aandachtspunten en aanbevelingen worden meegegeven.

  Specifiek voor beleidsmakers speelt het platform ook in op behoeften omtrent kennis over de positie en netwerkstructuur. Zowel de materie, onderzoek, historiek, rapportage, archivering, visieontwikkeling en het belang van kunst in de publieke ruimte komen aan bod, naast internationale voorbeelden en instrumentarium.

  Kunstenaars kunnen er terecht voor richtlijnen over Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. Ze kunnen bij het platform terecht voor eerstelijnsadvies over productionele vragen, financiële aspecten, statuut en veel meer. Daarnaast kunnen kunstenaars in het kader van kunstopdrachten in de publieke ruimte, voor projecten los van het decreet Kunst in Opdracht, eventueel ook subsidies binnen het Kunstendecreet aanvragen.

  Het platform biedt een forum voor en toelichting bij verschillende vormen van expertise, zoals visieontwikkeling, artistieke bemiddeling en -selectie als allerlei vormen van procesbegeleiding, productieondersteuning, …. Experten in een traject voor Kunst in Opdracht zijn vooreerst bemiddelaars, die duiding geven bij mogelijke invalshoeken, procedures, methodieken en samenwerkingsverbanden en de artistieke mogelijkheden verkennen voor opdrachtgevers die geen ervaring hebben met kunst in opdracht in de publieke ruimte. Maar daarnaast kan er ook nood zijn aan competenties zoals technische, juridische of financiële expertise, ruimtelijk inzicht, kennis van projectmanagement en (participatieve) processen, sociale vaardigheden, geletterdheid, historische en maatschappelijke bagage, kennis van of ervaring met bestuursmechanismen, … In de verschillende fasen van een traject komen deze competenties op het voorplan en kunnen ze opgenomen worden door opdrachtgever, bemiddelaar, curator, expert, kunstenaar, theoreticus, ontwerper, architect.

  Onder ontwerpers begrijpen we iedereen die in de (semi)publieke ruimte (ver)bouwt of er planmatig mee bezig is: architecten, landschapsarchitecten, vastgoedsector, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, enzovoort. Voor hen biedt het platform onder andere best practices, toelichting bij aanstellen van een kunstenaar, advocacy, vormingsinitiatieven en aanbevelingen.

  Tenslotte is het ook belangrijk om oog te hebben voor het publiek, zowel als gebruiker van de publieke ruimte, en als initiatiefnemer van kunstopdrachten voor de publieke ruimte. Het platform biedt daarom duiding bij de betekenis van kunst in opdracht, en illustreert kunst in de publieke ruimte met goede voorbeelden . Ook willen we het publiek het tot stand komen van kunstopdrachten tonen en hen een zicht bieden op de veelheid aan gerealiseerde kunstopdrachten in Vlaanderen.

  Wanneer kan je bij het Platform Kunst in Opdracht terecht

  Het Platform Kunst in Opdracht is aanspreekbaar tijdens:

  • de visievorming omtrent Kunst in Opdracht;
  • de voorbereiding van de kunstopdracht;
  • de selectie;
  • het realisatietraject;
  • de productie;
  • de nazorg
  • de communicatie na de realisatie.

  Het Platform richt zich ook tot het brede publiek en heeft aandacht voor het sensibiliseren en stimuleren. De realisatie van kwaliteitsvolle kunstopdrachten krijgt immers een betere voedingsbodem als er een breed maatschappelijk draagvlak is voor kunst in de publieke ruimte.

  Wat doet het Platform Kunst in Opdracht

  1. Het Decreet Kunst in Opdracht van 1 maart 2019 regelt de realisatie van kunstopdrachten in publiek toegankelijke gebouwen van de Vlaamse overheid, en in instellingen die voor minstens 30% door Vlaanderen gesubsidieerd worden. Het Platform Kunst in Opdracht zet samenwerkingsverbanden met de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid op met het oog op een uniforme dienstverlening en toepassing van het decreet.  Voor opdrachtgevers die een kwaliteitsvolle kunstopdracht willen realiseren is het belangrijk te vertrekken van de context en in eerste instantie te onderzoeken wat de artistieke potentie is voor kunst. Hiervoor kan een artistiek bemiddelaar (organisatie of onafhankelijk expert) ingeschakeld worden. Het stappenplan biedt een algemeen zicht op het te lopen traject en kan ook ingezet worden bij de realisatie van ruimtegebonden projecten.
  2. De medewerkers van het Platform geven eerstelijnsadvies en zijn aanspreekpunt voor toegankelijke informatie, kennis en expertise, beleidsadvies, wie doet wat in de sector, oriëntering van opdrachtgevers. Ze maken de beleidsmakers wegwijs , bieden tools voor de realisatie van kwaliteitsvolle opdrachten, en kunnen doorverwijzen naar artistiek bemiddelaars en experts.
  3. Met het oog op beleidsontwikkeling, wordt op regelmatige basis beleidsmatig en praktijkgericht onderzoek in opdracht gegeven.
  4. Met het oog op vernieuwing wordt ruimte geboden aan innovatie en experiment. De verschillende Pilootprojecten Kunst in Opdracht roepen als praktijkonderzoek op om in te spelen op urgente kwesties rond opdrachtgeverschap, de publieke ruimte en de kunsten.
  5. Het Dienstorder Kunst op ronde punten vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer bepaalt dat instanties advies moeten inwinnen bij de Kunstcel (sinds 1 januari 2016 het platform Kunst in Opdracht), alvorens ze aan de realisatie en plaatsing beginnen van kunstwerken op rotondes buiten de bebouwde kom.

  Vragen

  Heb je een vraag over Kunst in Opdracht? Download het document met veelgestelde vragen
  Vind je het antwoord op jouw vraag daar niet terug? Contacteer het platform Kunst in Opdracht voor eerstelijnsadvies en concrete vragen over zowel praktijk- als beleidsaspecten van deze jonge beleidsmaterie.

  Platform Kunst in Opdracht
  Waarborgen en beheren
  Team Infrastructuur en Instellingen