Overslaan en naar de inhoud gaan

Hobbyverenigingen

Wat

Om de gemeenschapsvormende waarde en de kwalitatieve ondersteuning van lokale hobbyverenigingen te stimuleren, subsidieert de Vlaamse overheid hobbyverenigingen met een landelijke werking.

Als hobbyvereniging kan je maximaal 10.000 euro subsidie per jaar aanvragen. Die subsidie kan je aanwenden voor één van deze initiatieven:

 • De organisatie van minstens één activiteit met landelijke uitstraling in het kader van de vrijetijdsbesteding met het oog op cultuur of sport;
 • de organisatie van minstens één initiatief met als doel de bestuurlijke competenties van de lokale afdelingen te verhogen;
 • het op regelmatige basis informeren van de leden via een tijdschrift, een website of een ander communicatiemiddel.

Regelgeving

In het Participatiedecreet en het bijhorende Uitvoeringsbesluit, lees je alles over de regelgeving zoals die nu van toepassing is. Extra informatie over de interpretatie van de bepalingen in het decreet, lees je in de Memorie van toelichting.

Voor de subsidies voor hobbyverenigingen, zijn vooral art. 25-28 van het decreet en art. 7-8 van het besluit van belang.

Voor wie

Het Participatiedecreet omschrijft een hobbyvereniging als “een vereniging waarbinnen op een georganiseerde wijze en in groepsverband een vrijetijdsbesteding wordt beoefend”.

Een subsidieaanvraag van een hobbyvereniging komt alleen in aanmerking als die voldoet aan deze voorwaarden:
De hobbyvereniging

 • is een vereniging zonder winstoogmerk;
 • ontplooit een ledenwerking op landelijke schaal;
 • telt minstens 30 afdelingen en een spreiding over minimaal 4 provincies;
 • en organiseert activiteiten die de participatie verbreedt en verdiept door competenties op educatief, cultureel of sportief vlak te verhogen.

Hobbyverenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid, komen niet in aanmerking voor subsidiëring op basis van dit hoofdstuk in het Participatiedecreet.

Hoe en wanneer aanvragen?

Bezorg voor 1 oktober je formulier subsidieaanvraag van een hobbyvereniging (waarvan één exemplaar op papier, ondertekend en losbladig, aangetekend verzonden, en één exemplaar digitaal) aan  het Departement Cultuur Jeugd en Media, team Sociaal-cultureel en Transversaal.

Belangrijk: Geef in jouw aanvraagformulier zeer duidelijk weer hoe jouw organisatie actief inzet op de beoordelingscriteria inzake diversiteit, participatie van kansengroepen en de uitbouw van de jeugdwerking.    

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-cultureel en Transversaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

participatiedecreet@vlaanderen.be

Beoordeling en toekenning

Subsidieaanvragen worden vergeleken en beoordeeld op basis van deze criteria:

 • De mate waarin ze de diversiteit van hobbyverenigingen in Vlaanderen vergroten;
 • de mate waarin ze personen uit kansengroepen bereiken;
 • de mate waarin ze een jeugdwerking uitbouwen.

Het departement formuleert een ontwerp van beslissing en legt dat voor aan de minister voor 1 november.

De minister beslist uiterlijk op 1 december over de toekenning van de subsidies.

Na toekenning

Als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, dan gebeurt de uitbetaling als volgt:

 • Een voorschot van 80% wordt uitbetaald tijdens het gesubsidieerde jaar
 • En het saldo van 20% na controle door de administratie of de subsidie correct werd besteed.

De administratie gaat na of een verkregen subsidie correct werd gebruikt aan de hand van een financieel verslag en een werkingsverslag. In het financieel verslag geef je een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor je project. Het werkingsverslag is een inhoudelijke beschrijving van de gerealiseerde acties en initiatieven die je hebt gerealiseerd in het kader van de verkregen subsidie.

Je stuurt ze uiterlijk op 1 april naar het Departement Cultuur Jeugd en Media, team Sociaal-cultureel en Transversaal.

Gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde hobbyverenigingen 2021 2022
Vlaamse Schaakfederatie            - 7.000 euro
Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars 10.000 euro 5.000 euro
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 10.000 euro 7.000 euro
Landelijke Unie der Kruisboogschutters 10.000 euro 6.000 euro
Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutter            - 10.000 euro
Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders 10.000 euro 5.000 euro
Koninklijke Unie van de Belgische zendamateurs 10.000 euro 6.000 euro
Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie 10.000 euro 5.000 euro
Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond             - 4.000 euro
Reuzen in Vlaanderen             - 5.000 euro
Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België 10.000 euro              -
Petanque Federatie Vlaanderen 10.000 euro              -

 

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier