Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkennend onderzoek Kunst in Opdracht in de publieke ruimte

De publieke ruimte is op dit ogenblik onderhevig aan tal van veranderingen waardoor heel wat vragen voor zowel beleidsmakers, planners en ontwerpers, als gebruikers van het publiek domein brandend actueel zijn. Tegelijk blijkt uit heel wat projecten dat er veel kansen zijn om op kleine en grote schaal impact te hebben op de publieke ruimte en dit op zeer diverse manieren: sociaal, ruimtelijk, functioneel en cultureel. De sprong maken naar een toekomstgerichte publieke ruimte, inzetten op veranderingen in onze gewoonten, is een sprong die velen nu willen maken.

Onderzoek door Universiteit Hasselt

Deze maatschappelijke transities hebben een impact op de publieke ruimte en bieden kansen om de rol van kunst hierin te bevragen.  In opdracht van het platform Kunst in Opdracht is de Universiteit Hasselt een onderzoek gestart waarbij het bepalen van een interessante focus met concrete werkvelden voor toekomstig praktijkgericht onderzoek centraal staan. Als eerste stap in dit onderzoek organiseren we vier kennisdelingsmomenten (twee in het najaar van 2020 en twee in het voorjaar van 2021). Tijdens die momenten gaan actoren vanuit concrete trajecten Kunst in Opdracht - opdrachtgevers, ontwerpers, kunstenaars en artistiek deskundigen - met elkaar in gesprek over  de mogelijkheden en uitdagingen van het betrekken van kunstenaars bij maatschappelijke transities met impact op de publieke ruimte.

Elk kennisdelingsmoment vertrekt vanuit een begrippenpaar dat verwijst naar maatschappelijke thema’s die in relatie staan tot transities in de publieke ruimte en het kunstenveld. Zo focussen we in het najaar van 2020 op (1) productie & economie en (2) virtualiteit & duurzaamheid; het voorjaar van 2021 is gericht op (3) gebruik & beheer en (4) burgerschap & emancipatie.

In april 2021 ronden we deze verkenning af met een studiedag voor een breder publiek.

Studiedag 'Transities Verkend'

On­der­zoeks­tra­ject 'Kunst in Op­dracht ver­kent'

Naar aanleiding van de huidige maatschappelijke veranderingen en transitieprioriteiten rond klimaat, economie, wonen, samenleven, mobiliteit, energie, … staan de Vlaamse overheid en lokale overheden voor enorme uitdagingen. Hoe we omgaan met die uitdagingen, bepaalt de planning, inrichting en vormgeving van de publieke ruimte van de toekomst.

In het kader van het onderzoekstraject ‘Kunst in Opdracht Verkent' organiseerde het platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met de UHasselt vier kennisdelingsmomenten, in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021. Verschillende cases maakten de relaties tussen Kunst in Opdracht en diverse transities binnen de publieke ruimte tastbaar. 
 

Stu­die­dag op 26 ok­to­ber

Op dinsdag 26 oktober 2021 organiseren het platform Kunst in Opdracht en de UHasselt de studiedag TRANSITIES VERKEND. In de KVS in Brussel stellen we de bevindingen van dit onderzoekstraject voor en blikken we vooruit op het verbreden van de klassieke verschijningvormen van Kunst in Opdracht naar de publieke ruimte. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de diverse actoren in het veld (opdrachtgevers, kunstenaars en bemiddelaars) en hun rollen, vandaag en in de toekomst.  

Daarnaast lichten we het nieuwe Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte toe en bespreken we onze rol in het operationaliseren van de intersectorale werking van Kunst in Opdracht. We denken samen met een gezelschap van kunstenaars, onderzoekers, bemiddelaars en opdrachtgevers na over de evolutie van de rol van een "platform" voor kunst in opdracht in het licht van deze transities en de betekenis van kunst voor de publieke ruimte.
 

Pro­gram­ma

Voormiddag

9 - 9.30 uur Onthaal met koffie
9.30 - 9.40 uur Welkom & inleiding door Katrien Laenen
9.40 - 10.30 uur Nieuwe feiten en economie:
reflectie op de begrippenparen 'productie en economie' en 'virtualiteit en duurzaamheid' door Liesbeth Huybrechts 
Reactie door Elke Vanempten (ILVO/COSMOPOLIS)
10.30 - 10.45 uur pauze
10.45 - 11.35 uur

Nieuwe waarden en dagelijkse praktijken:
reflectie op de begrippenparen 'gebruik en beheer' en 'burgerschap en emancipatie' door Roel De Ridder
Reactie door Willy Thomas (ARSENAAL/LAZARUS) en Sigrid Bosmans (Hof van Busleyden)

11.35 - 12.45 uur Debat met Ciel Grommen (kunstenaar), Sofia Saavedra Bruno (KU Leuven), Hicham Khalidi (Jan van Eyck Academie, Maastricht), en Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool), gemodereerd door Stefan Devoldere
12.45 - 13.45 uur Lunch

Namiddag

13.45 - 14.45 uur

Blik op de toekomst van het platform Kunst in Opdracht:

  • 'Het platform Kunst in Opdracht anno 2021 en verder' door Katrien Laenen
  • 'Burgerbegrotingen in Genk' door Daan Symons (Stad Genk)
  • 'Open Ruimte Platform' door Bram Vandemoortel (Architecture Workroom Brussels)
14.45 - 15 uur pauze
15 - 16.15 uur Debat met Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels), Danielle van Zuijlen (Kunsthal Gent), Ruben Bellinkx (kunstenaar) en Gert De Keyser (Agentschap Natuur & Bos), gemodereerd door Stefan Devoldere

Prak­tisch

De studiedag gaat door in de KVS, Lakensestraat 146 in Brussel. De KVS ligt op 10 minuten wandelafstand van het Noordstation. Je moet aan de ingang een geldig Covid Safe Ticket tonen.

Je kunt je niet meer inschrijven voor dit evenement.

Meer info

Ontdek meer over het verkennend onderzoek Kunst in Opdracht in de publieke ruimte op de projectwebsite. Naast de podcasts en reflecties van experten vind je er meer informatie over de events die we organiseren, de kunstopdrachten die we onderzoeken, en zo veel meer.