Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

In bepaalde situaties hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. U betaalt dan minder voor uw gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen.

Voorwaarden

Geniet u een sociale uitkering? Dan hebt u automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Als u een van de volgende uitkeringen geniet, dan kent het ziekenfonds u automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:

 • het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten)
 • de inkomensgarantie voor ouderen
 • de tegemoetkoming voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid
 • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: sinds de zesde staatshervorming is dit een bevoegdheid van de deelentiteiten. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft momenteel geen impact op het automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. In Vlaanderen is de huidige benaming van deze uitkering “zorgbudget voor ouderen met een zorgnood”

Dat is ook het geval:

 • voor een kind met een erkende handicap van minstens 66%
 • voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s)
 • voor een weeskind die beide ouders verloren heeft

Geniet u geen van die sociale uitkeringen? Dien dan een aanvraag in bij uw ziekenfonds.

Als u niet automatisch de verhoogde tegemoetkoming geniet, dan kunt u bij uw ziekenfonds een aanvraag indienen.

Er zijn 2 mogelijke gevallen.

 1. U bevindt zich in een van de volgende situaties of u bent:
 • invalide, gepensioneerde
 • erkend als persoon met een handicap
 • al minstens 3 maanden volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid
 • zelfstandige met overbruggingsrecht gedurende ten minste een kwartaal
 • eenoudergezin
 • persoon geïdentificeerd in het kader van de proactieve flux. De proactieve flux is een gegevensuitwisseling tussen administraties om potentiële gezinnen te identificeren met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Wanneer u in dat kader geïdentificeerd bent, informeert uw ziekenfonds u hierover.

In dat geval zal het ziekenfonds u vragen een verklaring met betrekking tot uw huidig gezinsinkomen in te vullen. Dat moet onder een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in uw gezin is vastgelegd.
Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer bepaald uw laatste aanslagbiljet.

 1. U bevindt zich niet in een van die situaties: het ziekenfonds zal u bijkomend vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot het inkomen van uw gezin tijdens het vorige jaar. Dat moet beneden een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in uw gezin is vastgelegd.

Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer bepaald uw laatste aanslagbiljet.

De inkomens waarmee rekening wordt gehouden in het kader van de verhoogde tegemoetkoming zijn de bruto-belastbare inkomens. Dit verwijst naar de inkomens zoals vastgesteld voor inkomstenbelasting vóór enige aftrek, vermindering, vrijstelling, immunisatie. De beroeps- de onroerende, de roerende en de diverse inkomens worden in aanmerking genomen, met inbegrip van inkomens uit het buitenland.

Concreet betekent dit dat bij de berekening van het gezinsinkomen alle bedragen die als fiscaal inkomen worden aangemerkt, in aanmerking worden genomen, ook als dit inkomen uiteindelijk niet wordt belast.

Op basis daarvan zal het ziekenfonds nagaan of u de voorwaarden van de verhoogde tegemoetkoming vervult. Zo ja, zult u die verhoogde tegemoetkoming onmiddellijk genieten.

Procedure

Als u de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch ontvangt, kunt u de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aanvragen bij uw ziekenfonds.