Voorwaarden

Familiaal karakter van de onderneming of vennootschap

Enkel voor familiale ondernemingen of vennootschappen geldt het verlaagd tarief van erfbelasting.

Participatievoorwaarde

De erflater moet:

 • als het een onderneming betreft, de goederen die hij wenst na te laten beroepsmatig geïnvesteerd hebben.
 • als het een vennootschap betreft, aandelen in volle eigendom hebben die minstens 50% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen.
  • Als de erflater samen met een andere aandeelhouder eigenaar is van de vennootschap, volstaat het dat hij aandelen in volle eigendom heeft die minstens 30% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen, indien hij samen met de andere aandeelhouder samen aandelen in volle eigendom heeft die 70% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen.
  • Als de erflater samen met twee andere aandeelhouders eigenaar is van de vennootschap, volstaat het dat hij aandelen in volle eigendom heeft die minstens 30% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen, indien hij samen met de twee andere aandeelhouders samen aandelen in volle eigendom heeft die 90% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen.

Reële economische activiteit

Kunnen niet worden overgedragen onder deze gunsttarieven:

 • onroerende goederen hoofdzakelijk bestemd of aangewend voor bewoning
 • vennootschappen zonder reële economische activiteit.

Een vennootschap wordt beschouwd als zonder enige reële economische activiteit als tegelijkertijd:

 • de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (code 62 van de resultatenrekening) een percentage gelijk of lager dan 1,50% uitmaken van de totale activa (code 20/58 van de balans);
 • de terreinen en gebouwen (code 22 van de balans) meer dan 50% uitmaken van het totaal actief (code 20/58 van de balans).

Tarief

 • Als de erfgenaam een verwant in rechte lijn of partner van de erflater is, wordt de nettowaarde van de verkrijging volledig belast aan 3% in plaats van aan de progressieve aanslagvoeten van het algemene tarief.

Indien de partner een feitelijk samenwonende persoon, kan dit verlaagd tarief enkel worden toegepast als de samenwoning (met een gemeenschappelijke huishouding) al minstens drie jaar ononderbroken bestaat op datum van het overlijden.

 • In alle andere gevallen zal de nettowaarde van deze verkrijging belast worden aan 7%, wat veel lager is dan de normale progressieve aanslagvoeten.

Procedure

In de aangifte van nalatenschap, onder de rubriek 'Gunstregelingen' vraagt u de toepassing van het verlaagd tarief en voegt u de nodige bewijsstukken toe.

Vermeldingen in en stukken toe te voegen bij de aangifte van nalatenschap:

 1. de benaming en het ondernemingsnummer van de familiale onderneming of familiale vennootschap waarvoor het voordeel gevraagd wordt;
 2. de voornaam en de achternaam van de medeaandeelhouders van de erflater en hun graad van verwantschap met de erflater;
 3. hetzij de activa van de familiale onderneming met een duidelijke omschrijving en verwijzing naar de boekhouding en, als het onroerende goederen betreft, de vermelding of ze al dan niet hoofdzakelijk voor bewoning worden aangewend of zijn bestemd, hetzij het aantal aandelen en de precieze aard van alle aandelen van een familiale vennootschap met enerzijds de vermelding van het aantal aandelen dat in het bezit was van de erflater en van andere bij naam te noemen medeaandeelhouders, en anderzijds de aard van het zakelijk recht dat de erflater en andere bij naam te noemen personen bezitten;
 4. kopieën van de goedgekeurde jaarrekeningen van de drie boekjaren die voorafgaan aan het overlijden van de erflater, opgemaakt overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is als de maatschappelijke zetel van de onderneming of vennootschap niet in België ligt;
 5. kopieën van het rechtsgeldige aandelenregister of, bij gebrek daaraan, de door alle aandeelhouders ondertekende notulen van de laatste algemene vergadering die voorafgaat aan het overlijden van de erflater, waaruit op ondubbelzinnige wijze de participaties blijken, vermeld in artikel 2.7.4.2.2, §1, eerste lid, 2° of tweede lid Vlaamse Codex Fiscaliteit;
 6. een kopie van de laatste voor het overlijden door de erflater ingediende fiscale aangifte voor de personenbelasting wat familiale ondernemingen betreft;
 7. een kopie van de gecoördineerde statuten, zoals van toepassing op de dag van het overlijden;
Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, aan te vinken om van dit verlaagd tarief te genieten.
Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen om van deze vrijstelling te genieten.

Voorwaarden te vervullen na overlijden

Om te kunnen blijven genieten van het verminderd tarief zal gedurende een periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater voldaan moeten blijven worden aan onderstaande voorwaarden, naar gelang het een onderneming dan wel een vennootschap betreft:

 • Voor een familiale onderneming:
  • De activiteit moet ononderbroken verder gezet worden.
  • De onroerende goederen van de onderneming die met het verminderd tarief werden overgedragen, mogen niet hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd.
 • Voor een familiale vennootschap:
  • De activiteit dient ononderbroken behouden te blijven en er dient door de vennootschap elk boekjaar een jaarrekening te worden neergelegd.
  • De vennootschap mag geen vennootschap zonder reële economische activiteit worden.
  • Het kapitaal, of wanneer de familiale vennootschap een vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een vergelijkbaar begrip: het eigen vermogen, mag niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen. Mocht dit toch het geval zijn, zullen deze uitkeringen of terugbetalingen belast worden aan de normale tarieven.
  • De vennootschap dient haar maatschappelijke zetel binnen de EER te behouden.

De Vlaamse Belastingdienst zal na verloop van 3 jaar nagaan of aan alle voorwaarden wel degelijk was voldaan. Indien dit niet het geval was, vervalt de vermindering en zullen de normale tarieven worden toegepast.

Indien de erfgenaam zelf vaststelt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden, kan hij dit zelf melden aan de Vlaamse Belastingdienst. Ook in dit geval zal de vermindering vervallen en zullen de normale tarieven worden toegepast.

Formulieren

Bijlage die u moet invullen en bij uw aangifte van nalatenschap voegen als u een verlaagd tarief voor een familiale onderneming of een familiale vennootschap aanvraagt.

Deze formulieren kunnen elektronisch worden ingevuld via het Word-document of met de hand worden ingevuld via het pdf-document.