Uitdagingen

Maak kennis met basisbereikbaarheid en de uitdagingen voor de Vervoerregio Westhoek in deze video.

Over de Vervoerregio Westhoek

De Vervoerregio Westhoek bestaat uit vijftien gemeenten en telt ongeveer 200.000 inwoners. Het is bij uitstek een open en landelijk gebied, met een aantal sterke stedelijke kernen zoals Ieper, Poperinge, Diksmuide en Veurne.

De A19, de E40 en iets verderop in Frankrijk de A25, ontsluiten dit gebied. Westhoek beschikt ook over acht treinstations en twee spoorlijnen: de spoorlijn van Poperinge naar Antwerpen en de spoorlijn van De Panne naar Antwerpen-Centraal.

Vanaf september 2016 was deze regio één van de vier proefvervoerregio’s voor openbaar vervoer. Dat betekent dat de Westhoek dus al heel wat ervaring heeft in het opzetten van een openbaarvervoerplan. Dit werk moet nu deels worden overgedaan, omdat Koksijde, Nieuwpoort en Wervik intussen bij een andere vervoerregio horen.

De grote vraag in de Westhoek is hoe je de afhankelijkheid van de auto kan terugdringen. Het landelijk gebied is uitgestrekt en dat maakt de organisatie van openbaar vervoer moeilijk. Bovendien zijn verplaatsingen met de fiets soms (te) ver.

Visienota openbaar vervoer (2018)

Op 28 februari 2018 heeft de Vervoerregioraad Westhoek het eindrapport 'Vervoerplan Vervoerregio Westhoek' goedgekeurd. Dit eindrapport beschrijft de gewenste openbaar vervoerstructuur en vervoer op maat binnen de achttien gemeenten van de proefregio.

Binnen het eindrapport wordt "een programma uitgewerkt met maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio. Daarbij willen we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder bevorderen tot een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer). In de volgende stappen zullen de maatregelen concreter worden uitgewerkt."

De opmaak van dit eindrapport is tot stand gekomen door de inbreng van verschillende stakeholders. Dit zijn de betrokken steden en gemeenten, diverse diensten van de Vlaamse overheid en het provinciebestuur. Daarnaast hebben ook burgerbewegingen, mobiliteitsorganisaties, sociaaleconomische partners, de zorgsector, ... hun inbreng gehad.

Openbaar vervoer in lagen

De visie op het openbaar vervoer heeft het huidige treinnet als kader waarop een kernnet openbaar vervoer aangetakt wordt. Dit kernnet bestaat uit vaste lijnen die op de voorziene dagen minstens een uurfrequentie hebben. Dit net vormt dus een kader voor regionale verplaatsingen in en vanuit de Westhoek. Het kernnet focust daarbij in eerste instantie op de bereikbaarheid van de stedelijke centra in en net buiten de regio. Het kernnet fungeert ook als stabiele drager voor het vervoer op maat dat een feederfunctie krijgt naar de lijnen van het kernnet. Tussen het kernnet en het vervoer op maat bevindt zich het aanvullend net waarin vaste lijnen met een volwaardige of beperktere frequentie afgestemd op de bestaande stromen vooral woon-school- en woon-werkpieken opvangen. Tenslotte biedt het vervoer op maat een vervoersoplossing voor verplaatsingen die buiten het bedieningsgebied of de bedieningstijden van het kernnet of aanvullend net vallen. Vervoer op maat biedt ook een oplossing voor reizigers die omwille van specifieke beperkingen geen toegang hebben tot het geregeld openbaar vervoer. Het vervoer op maat is - zoals de huidige belbus - een vraagafhankelijk model dat uitrijdt in functie van de concrete vraag. Voor de praktische organisatie van dit vraagafhankelijk vervoer zal een mobiliteitscentrale instaan. De Vervoerregioraad Westhoek heeft wel het kader voor dit vervoer op maat vastgesteld.

Deze visie wordt verder uitgewerkt in concrete maatregelen.

Gebruiker centraal

De gebruiker staat centraal in Vervoerregio Westhoek. De reis moet veilig, vlot, betrouwbaar en aangenaam zijn. Dit betekent dat netwerken, knooppunten en mobiliteitsdiensten comfort, kwaliteit en veiligheid moeten bieden. Naast een versterking van de lijnen met groot potentieel, is er ook een duidelijke keuze gemaakt om via het vervoer op maat een vervoersoplossing te bieden voor de zogenaamde witte vlekken, waar de organisatie van geregeld openbaar vervoer te duur of onvoldoende efficiënt is.

Volgende stappen

Het goedgekeurde vervoerplan vormt de basis voor het toekomstig openbaar vervoernetwerk in de regio. De implementatie ervan wordt concreet door De Lijn verder opgenomen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zorgt voor de organisatie van de mobiliteitscentrale die het vervoer op maat zal aansturen.

De betrokken partners werken op dit ogenblik ook een aantal proefprojecten uit met de bedoeling deze in de loop van 2019 op het terrein te testen. Samen met de principiële goedkeuring van het voorontwerp decreet betreffende basisbereikbaarheid heeft de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 de definitieve indeling van Vlaanderen in vijftien vervoerregio's bepaald. Voor de Westhoek wijkt deze af van de proefregio: de stad Nieuwpoort en gemeente Koksijde behoren nu tot de regio Oostende en de stad Wervik tot de regio Kortrijk. Aan deze beslissing ging een uitgebreide bevraging van de lokale besturen vooraf.

Het is de bedoeling voor elk van de vijftien vervoerregio's een geïntegreerd mobiliteitsplan op te stellen dat niet enkel focust op het openbaar vervoer, maar ook andere elementen in ogenschouw neemt zoals verwoord in het voorontwerp decreet basisbereikbaarheid:

Basisbereikbaarheid gaat hand in hand met een duurzaam ruimtelijk kader door middel van een geïntegreerde aanpak van vervoer, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen, op het gebied van zowel planvorming, financiering als exploitatie.

De opmaak van een geïntegreerd mobiliteitsplan wordt in 2019 door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken opgestart en uitgewerkt in de schoot van de Vervoerregioraad Westhoek. Voor het onderdeel openbaar vervoer zal verder gewerkt worden op het eerder goedgekeurde vervoersplan.

Contact

VERVOERREGIO WESTHOEK
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
T 050 24 80 40
vervoerregio.westhoek@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters

Peter Roose
burgemeester@veurne.be (opent in uw e-mail applicatie)

Stad Veurne
Voorzitter
Lieven Van Eenoo
T 050 24 80 40
lieven.vaneenoo@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Jan De Wel
T 050 24 80 44
jan.dewel@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Eveline Weyers
T 050 24 80 22
eveline.weyers@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Vincent Huart
T 059 56 53 24
vincent.huart@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Kelly Vyaene
T 059 56 52 55
kelly.vyaene@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Joris Duyck
joris.duyck@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg