Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voor wie is de Vlaamse aanpassingspremie?

Voor wie is de Vlaamse aanpassingspremie?

Een aanpassingspremie aanvragen is mogelijk voor:

 • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of aan de woning die ze huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar
 • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad
 • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een woonmaatschappij (WM) en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

U wordt beschouwd als bewoner als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst heeft voor 3 jaar of langer.

Als de 65-plusser inwoont bij een bloedverwant of aanverwant, dan moet de eigenaar van de woning (zakelijk recht) de aanvraag indienen. In dat geval moeten de bewoner-aanvrager en de inwonende oudere bloedverwant of aanverwant zijn tot de tweede graad (geen oom, tante, nicht of neef).

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden zoals uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en uw facturen.

Leeftijd

Uzelf als aanvrager, uw partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

De aanpassingspremie geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Personen onder de 65 komen niet in aanmerking, maar kunnen voor ondersteuning eventueel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(opent in nieuw venster).

Inkomen

Voor aanvragen van 1 januari 2023 mag het inkomen van alle 65-plussers én eventueel de gehuwde of wettelijk samenwonende partner niet meer bedragen dan:

 • 37.030 euro voor één aanvrager zonder persoon ten laste
 • 51.840 euro voor één aanvrager met één persoon ten laste, te verhogen met 4.150 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 51.840 euro voor twee aanvragers, te verhogen met 4.150 euro per persoon ten laste.

De bedragen voor 2024 zijn:

 • 37.140 euro voor één aanvrager zonder persoon ten laste
 • 51.990 euro voor één aanvrager met één persoon ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 51.990​​​​​​​​​​​​​​ euro voor twee aanvragers, te verhogen met 4.160 euro per persoon ten laste.

Opgelet: deze bedragen indexeren jaarlijks.

Personen ten laste zijn ofwel inwonende minderjarige kinderen, inwonende meerderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald, of inwonende personen die ernstig gehandicapt zijn. Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Het inkomen van alle 65-plussers voor wie de aanpassingswerken zijn uitgevoerd (en eventueel de gehuwde of wettelijke samenwonende partner), bestaat uit de som van:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen
 • afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt)
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een Europese of internationale instelling.

Het agentschap Wonen in Vlaanderen zal kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet tot maximaal 3 jaar geleden (in de praktijk meestal het inkomen van twee jaar voor de aanvraag, maar mogelijk ook inkomen van één jaar of drie jaar voor de aanvraagdatum).

Een voorbeeld: voor een aanvraag voor de aanpassingspremie ingediend in de eerste helft van 2023 is het laatste gekende aanslagbiljet van toepassing. Meestal zal dit het aanslagjaar 2022 zijn, dat van toepassing is op de inkomsten verkregen in 2021.

Woning

De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is de hoofdverblijfplaats van de 65-plusser voor wie de aanpassingspremie wordt aangevraagd.

De 65-plusser mag op de datum van aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door de 65-plusser bewoond werd.

Facturen

De (voorschot)facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar op de aanvraagdatum en moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen. De facturen moeten op naam van de aanvrager staan en de volgende gegevens bevatten:

 • de naam, het adres en het btw-nummer van de leverancier of aannemer
 • de datum van afgifte van de factuur
 • het factuurnummer
 • uw naam en uw adres (aanvrager)
 • het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn (werfadres)
 • datum van de uitvoering van de werkzaamheden
 • een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden of leveringen (eventueel gedetailleerd bestek, offerte of bestelbon als bijlage)
 • de kostprijs per onderdeel en de btw apart.

Voert u de werken zelf uit, dan moeten bovenstaande gegevens ook vermeld worden op het bewijs van de materiaalaankopen (met uitzondering van de datum van de uitvoering).

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in twee categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

Voeg een kopie van uw facturen aan uw dossier. Bewaar uw originele facturen steeds tot uw dossier volledig afgerond is. U bent ook verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen in Vlaanderen.

Aantal aanvragen

De aanpassingspremie heeft twee categorieën van werken. Elke categorie kan maar één keer aangevraagd worden per tien jaar. Dus u kunt maar maximum twee keer een aanpassingspremie aanvragen in tien jaar.

De aanvragen mogen elkaar overlappen. U moet dus niet wachten tot u bevestiging heeft gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede in te dienen.

Veelgestelde vragen