Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat valt onder privésector voor VOV?

Wat valt onder privésector voor VOV?

Onder ‘privésector’ verstaat men voor VOV ‘alle werknemers die vallen onder de CAO-wetgeving’ en de paritaire comités. Dus wie onder een paritair comité valt, valt contractueel onder de privésector voor VOV.

De CAO-wet is niet van toepassing op

 • werknemers die in dienst zijn van
  • de Staat
  • de Gemeenschappen
  • de Gewesten
  • de Gemeenschapscommissies
  • de provincies
  • de gemeenten
  • de daaronder ressorterende openbare instellingen
  • de instellingen van openbaar nut
 • werknemers die in dienst zijn van
  • Proximus
  • Bpost
  • NMBS
  • Infrabel
  • HR Rail
  • de intercommunales
  • VDAB

Deze werknemers hebben dus geen recht op VOV.

Uitzondering:
Werknemers die tewerkgesteld zijn bij onderstaande werkgevers hebben wel recht op VOV
(cfr. CAO-wetgeving, art. 2, §3, 1.):

 • de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
 • de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
 • Participatiefonds
 • Nationale Delcrederedienst
 • Nationale Bank van België
 • NV CREDIBE
 • NV Nationale Loterij
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
 • de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscodes van de Gewesten
 • naamloze vennootschappen van publiek recht "Brussels South Charleroi Airport-Security" en "Liège-Airport-Security
 • De Lijn
 • Werknemers van publieke instellingen die contractueel onder een paritair comité vallen.