Drie keer per jaar wordt de uitvoering van de projecten uit het volledig uitgewerkte relanceplan Vlaamse Veerkracht opgevolgd door een Directiecomité. Dit Directiecomité bestaat uit een kabinetsadviseur per minister en de 11 leden van het Voorzitterscollege (de 10 voorzitters van de managementcomités van de Vlaamse overheid en de voorzitter van het Voorzitterscollege). Het Directiecomité bereidt de Taskforce voor en waakt over een optimale uitvoering van het relanceplan en een correcte monitoring daarvan. Voorafgaand aan elke Taskforce wordt het monitoringsrapport besproken in het maatschappelijk en het economisch relancecomité en in het klimaatexpertenpanel.

De Taskforce Vlaamse Veerkracht bestaat uit de ministers van de Vlaamse Regering, de voorzitters van de twee relancecomités, de voorzitter en ondervoorzitter van de SERV, de voorzitter van het klimaatexpertenpanel en een vertegenwoordiging vanuit het Voorzitterscollege, met de voorzitter en de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting als vaste leden. In functie van de agenda kan de minister-president oordelen over de opportuniteit van eventuele extra uitnodigingen van andere leidend ambtenaren.

De Taskforce fungeert als overleg- en supervisieorgaan en waakt over de uitvoering van het relanceplan. De Taskforce komt drie keer per jaar samen, evalueert de monitoring en de bereikte resultaten en stuurt bij waar nodig.

De administratie staat in voor de concrete uitvoering. Het Voorzitterscollege zorgt op ambtelijk niveau voor voldoende afstemming tussen de betrokken entiteiten en voor de nodige informatiedeling.

Deze oefening wordt ambtelijk getrokken door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Departement Financiën & Begroting die samen de krachten bundelen in een gemengde projectgroep, met vertegenwoordiging van de betrokken beleidsdomeinen.