Een jongere vrouw toont iets op een coputerscherm aan een oudere vrouw

Ze maakt zijinstroom in het onderwijs aantrekkelijker door anciënniteit die elders verworven is, beter te honoreren. Zo kan het lerarentekort weggewerkt worden.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot: stijgende werkloosheid, maar ook krapte en mismatch, wijzigende opleidingsbehoeften, digitalisering … De Vlaamse Regering wil de werkzaamheidsgraad snel weer optrekken naar 80%.

VESOC-akkoord 'Alle hens aan dek'

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben op 14 december 2020 een VESOC-akkoord gesloten over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Met het plan ‘Alle hens aan dek’ trekt de Vlaamse Regering 190 miljoen euro extra uit voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Het nieuwe ambitieuze akkoord focust op drie prioriteiten:

  • Een opleidings- en loopbaanoffensief: maatregelen die levenslang leren stimuleren en die meer Vlamingen versterken in hun loopbaan via opleiding, omscholing en (her)oriëntering. 2021 is het jaar van de opleiding. Het wordt een jaar waarin zo veel mogelijk werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen en inactieven een opleiding volgen, zich omscholen of zich heroriënteren.
  • Inclusief en mensgericht digitaliseren: maatregelen om digitale talenten en vaardigheden te versterken, om opleidingen maximaal te digitaliseren en om iedereen volwaardig deel te laten uitmaken van de digitale samenleving.
  • Duurzame tewerkstelling voor iedereen.

Samen met de VDAB, de werkgeversorganisaties, de vakbonden en andere partners gaat de Vlaamse Regering de uitdaging aan om zo veel mogelijk mensen te herscholen en naar een job te leiden.

De Vlaamse Regering maakt tot slot werken lonend met de Vlaamse jobbonus, zoals afgesproken in het Vlaams regeerakkoord.