Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden kandidaatstelling Hoe kandidaat stellen

Voorwaarden kandidaatstelling

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om als kandidaat deel te nemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad, de , de provincieraad of de raad voor maatschappelijk welzijn. Ook voor de kandidatenlijsten gelden een aantal regels.​​​​​​

Voorwaarden kandidaten

Voor kandidaten gelden volgende voorwaarden:

  • je moet de Belgische nationaliteit hebben, ten laatste op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten (1 augustus 2024). Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, maar wel de nationaliteit van een andere EU-lidstaat, dan kan je kandidaat zijn (behalve voor de provincieraad) als je uiterlijk op 31 juli 2024 als kiezer bent geregistreerd
  • je moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 13 oktober 2024
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente van de betrokken kieskring, ten laatste op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten (1 augustus 2024)
  • je mag je niet bevinden in 1 van de gevallen van uitsluiting of schorsing op 13 oktober 2024
  • je mag geen politieambtenaar zijn. Politieambtenaren mogen geen kandidaat zijn voor een politiek mandaat. Dit geldt voor alle verkiezingen, ongeacht waar de politieambtenaar zijn ambt uitoefent. Een politieambtenaar mag dus ook geen kandidaat zijn in een andere gemeente dan de gemeente(n) waartoe de politiezone behoort waar hij zijn ambt uitoefent ( artikel 127 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus)
  • je mag niet veroordeeld zijn, zelfs met uitstel, wegens 1 van de misdrijven, vermeld in artikel 240, 241, 243, en 245 tot en met 248 van het Strafwetboek, gepleegd tijdens de uitoefening van een openbaar ambt. De onverkiesbaarheid eindigt 12 jaar na de veroordeling.

Voorwaarden kandidatenlijst

Een kandidatenlijst moet voldoen aan 2 pariteitsregels. Die regels moeten zorgen voor een eerlijke vertegenwoordiging van de geslachten.

  1. het verschil tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen op een kandidatenlijst moet gelijk zijn aan 0 of 1.
  2. de eerste 2 kandidaten op een kandidatenlijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.

Voorbeelden

Een lijst met 16 kandidaten moet 8 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten tellen.

Een lijst met 17 kandidaten moet ofwel:

  • 9 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten tellen
  • 8 mannelijke en 9 vrouwelijke kandidaten tellen.

Een kandidatenlijst bevat minimaal 1 kandidaat. Het maximum aantal kandidaten wordt bepaald door het aantal te verkiezen raadsleden: er mogen niet meer kandidaten dan te verkiezen raadsleden zijn.

Geen enkele kandidaat mag op meer dan 1 lijst voor dezelfde verkiezing vermeld staan. De kandidaat die dit verbod overtreedt is strafbaar met de straffen bepaald in artikel 244 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.