Voorwaarden

Corona

Om de economische impact van de coronacrisis op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten de voorwaarden van de Winwinlening uit te breiden (opent in nieuw venster).

Ondernemers (kredietnemers)

Alle in Vlaanderen gevestigde kmo's met een economische activiteit, ook binnen de sector van de sociale economie, komen in aanmerking. Brusselse bedrijven niet.

Geldschieters (kredietgevers)

De geldschieter of kredietgever is een natuurlijke persoon (dus geen vennootschap) die:

 • in het Vlaams Gewest woont en de Winwinlening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten
 • geen werknemer van de ondernemer is
 • geen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer is, als de kredietnemer zelfstandige is
 • die geen (echtgenoot van de) zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is, als de kredietnemer een vennootschap is
 • die geen kredietnemer is bij een andere Winwinlening.

De lening en de daarbij horende belastingkorting

 • Het totale bedrag dat één kredietnemer via één of meer Winwinleningen kan ontlenen van kredietgevers, is maximaal 200.000 euro: dat is per individuele kredietgever maximaal 50.000 euro.
 • De belastingkorting voor de kredietgever bedraagt 2,5 procent.
 • De lening moet 8 jaar lopen.
 • De interesten moeten betaald worden op de overeengekomen vervaldagen en worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Die rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. In 2019 bedraagt de rentevoet 2%.
 • Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of eenmalig na 8 jaar)
 • Een eenmalige vervroegde terugbetaling van het resterende leningsaldo is mogelijk.
 • Het gaat om een achtergestelde lening. Een 'achtergestelde' lening betekent dat u bij een eventueel faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers zult staan. Maar via de Winwinlening krijgt u, mocht de kredietnemer in dat geval de achtergestelde lening uiteindelijk niet kunnen terugbetalen, toch nog 30 procent van het niet-terugbetaalde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering ('fiscale recuperatie').

Procedure

 1. Dien de Winwinlening online in via de website.
 2. Druk op de knop 'verzenden' en druk de akte en de aflossingstabel in drievoud af.
 3. Eén exemplaar is voor de kredietgever, een voor de kredietnemer. Stuur het derde, door beide partijen ondertekende exemplaar van de akte en de aflossingstabel op naar Waarborgbeheer nv/Winwinleningen.

Op de website kunt u ook een Winwinlening schrappen of simulaties bekijken.

Het online platform WinWinner (opent in nieuw venster)is een privé-initiatief dat optreedt als tussenpersoon tussen kmo's die geld nodig hebben en particulieren die geld ter beschikking willen stellen via de Winwinlening.

Publicaties

Meer info

Contact

PMV
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel

Tel.: 02 229 52 30
E-mail: winwinlening@pmv.eu