Toelichting

Deze uitzonderingsregel kadert in de vergoedingsregeling voor planschade. Als een overheid door de rechter wordt veroordeeld tot betaling van een planschadevergoeding (wegens een bestemmingswijziging die een bouwverbod met zich meebracht), kan deze overheid ervoor kiezen om, in plaats van het betalen van planschadevergoeding, de bestemming van datzelfde perceel, met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, terug om te zetten naar een bestemming die bouwen opnieuw toelaat. In dergelijk geval moet de eigenaar uiteraard geen planbaten betalen.

Voorwaarden

Als een overheid door de rechter wordt veroordeeld tot betaling van een planschadevergoeding (wegens een bestemmingswijziging die een bouwverbod met zich meebracht), kan deze overheid ervoor kiezen om, in plaats van het betalen van planschadevergoeding, de bestemming van datzelfde perceel, met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, terug om te zetten naar een bestemming die bouwen opnieuw toelaat. In dergelijk geval moet de eigenaar uiteraard geen planbaten betalen.

Procedure

Een vrijstelling moet steeds aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst door een schriftelijk gemotiveerd bezwaar in te dienen binnen de 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

Bewijsstukken

Kopie van het vonnis of arrest waarbij de beslissing tot het betalen van planschade werd genomen.

Planschade

Eigenaars van percelen kunnen van de overheid een planschadevergoeding eisen wanneer zij ingevolge een in werking getreden bestemmingsplan niet meer in aanmerking komen om te bouwen of te verkavelen op een bepaald perceel. De planbatenheffing is er de tegenhanger van: planbaten kunnen door de overheid worden geëist van de eigenaars als hun perceel op basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in aanmerking komt voor het verlenen van een bouw- of verkavelingsvergunning.

Bevoegdheden

De Vlaamse Belastingdienst is niet gemachtigd om vergoedingen voor planschade toe te kennen noch door uitbetaling aan de begunstigde noch door aftrek van de planschadevergoeding van een openstaande planbatenheffing ten laste van de begunstigde. De Vlaamse belastingdienst is enkel gelast met de inning van de planbatenheffing.

  • Bevoegde instantie Vlaamse Belastingdienst