Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: stagiair in/na opleiding

Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: stagiair in/na opleiding

Buitenlandse studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden hun stage volbrengen in Vlaanderen. Hun toekomstige werkgever dient hiervoor een toelating tot arbeid aanvragen. 

Buitenlanders voor wie u geen toelating tot arbeid hoeft aan te vragen

Voor buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moet de werkgever vooraf een toelating tot arbeid krijgen. Voor bepaalde groepen van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​ en bent u vrijgesteld.

Dit is onder meer van toepassing op:

 • Tewerkstelling tot maximaal 90 dagen, de zogeheten kortetermijn mobiliteit met name de korte tewerkstelling mét Limosa-aangifte.
 • Personen die deelnemen aan een vergadering in beperkte kring in België. Men is daarvoor maximaal 60 dagen per kalenderjaar in ons land, en niet meer dan 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering.
 • De buitenlandse werknemer die een opleiding volgt bij de Belgische zetel van een groep ondernemingen. Die opleiding maakt deel uit van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die groep. De opleiding, en dus ook zijn verblijf, duurt niet langer dan drie maanden. (met mét Limosa-aangifte).

De volledige lijst van vrijstellingen vindt u hier.

Als de buitenlander niet tot één van die groepen behoort is er dus wél een toelating tot arbeid nodig. De werkgever kan die buitenlander dan enkel in dienst nemen als hij voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het soort werk dat de buitenlander zal verrichten.

Wie wordt als stagiair in/na opleiding beschouwd?

Om in Vlaanderen stage te lopen met een toelating tot arbeid, moet aan enkele voorwaarden voldaan worden.

 • De stage is een voltijdse betrekking van minimaal 3 maanden tot maximaal 6 maanden. Ze kan eenmalig verlengd worden met maximaal 6 maanden.

 • De stage kan een loon genereren, maar kan ook onbezoldigd zijn.

  Maar als de stage onbezoldigd is, moet er wel een vergoeding, tegemoetkoming voor onkosten, premie, beurs… betaald worden. Want om toegang te krijgen tot het grondgebied zal de buitenlander moeten aantonen dat hij of zij over voldoende middelen van bestaan beschikt. ‘Voldoende bestaansmiddelen(opent in nieuw venster)’ betekent minstens 120% van het leefloon(opent in nieuw venster).

 • De stagiair moet een diploma hoger onderwijs hebben of studies volgen die daartoe leiden (Vlaams kwalificatieniveau(opent in nieuw venster) 5 of hoger).

 • De stage mag starten tijdens de studies of ten laatste twee jaar na het behalen van het diploma.

 • De stage, het kwalificatieniveau en het studiegebied van het diploma moeten tot hetzelfde vakgebied behoren.

Procedure toelating tot arbeid stagiair in/na opleiding

De werkgever vraagt een gecombineerde vergunning van bepaalde duur (single permit) aan voor zijn toekomstige buitenlandse stagiair in/na opleiding. Die gecombineerde vergunning bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de stagiair werken voor de werkgever die de toelating heeft aangevraagd.

 • Stap 1
  1. Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag:
    • persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag:
    • persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning.
  2. Bewijs(opent in nieuw venster) dat gevraagde administratieve kosten (retributiekosten) betaald zijn
  3. Uittreksel uit het strafregister(opent in nieuw venster), als de aanvrager ouder is dan 18 jaar. Gelegaliseerd(opent in nieuw venster) en vertaald (Nederlands, Frans of Engels)
  4. Het standaard medisch attest(opent in nieuw venster) waaruit blijkt dat werknemer niet aan een ziekte lijdt die bedreigend is voor de volksgezondheid, zoals bedoeld in de bijlage bij de wet van 15 december 1980
  5. Bewijs dat de werknemer een ziektekostenverzekering(opent in nieuw venster) heeft of een engagementsverklaring(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Deze documenten mogen slechts 6 maanden oud zijn op het moment van het indienen van uw aanvraag.

 • Stap 2

  Een Nederlandstalige stageovereenkomst

  door beide partijen ondertekend, met:

  • een omschrijving van het stageprogramma met overzicht van opleiding
  • de duur van de stage
  • de voorwaarden van ‘plaatsing’ en het toezicht, het arbeidsregime of de stage-uren
  • De rechtsbetrekking tussen werkgever en stagiair
  • De verklaring van de stagiair om geen andere betrekking in België te bekleden gedurende de stage

  Bewijs van voldoende huisvesting en bewijs van voldoende bestaansmiddelen

  Ofwel via loon in arbeidsovereenkomst, ofwel via andere inkomsten (vergoeding, onkosten, premie, beurs…)
  Voldoende bestaansmiddelen betekent minstens het leefloon(opent in nieuw venster) van een alleenstaande – sinds 1 januari 2023 bedraagt dat 1.214,13euro.

  Diploma hoger onderwijs

  Vlaams kwalificatieniveau (opent in nieuw venster)5 of hoger.

 • Stap 3

  De werkgever start de procedure op, verzamelt de vereiste documenten en vraagt de gecombineerde vergunning aan via de online toepassing uniek loket -Working in Belgium.

  Dien alleen een volledige aanvraag in. Het is niet mogelijk achteraf documenten te mailen om ze toe te voegen aan een al ingediend dossier.

  • Als het dossier in behandeling genomen is, maar u wilt de aanvraag annuleren/stopzetten, dan kan dat via de knop ‘stopzetten’. De dienst Economische Migratie zal dan de vraag tot annulatie/stopzetting verwerken.
  • Als de arbeidsovereenkomst met de werknemer vroegtijdig is beëindigd, moet u in het dossier van de werknemer op de knop ‘vroegtijdig stopzetten’ drukken.

  Nadat u de volledige aanvraag hebt ingediend via het uniek loket, wordt die automatisch digitaal doorgestuurd naar de bevoegde regio. De bevoegde regio’s, naast Vlaanderen, zijn:

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Brussel Economie en Werkgelegenheid
  Directie Economische Migratie
  Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel
  02 204 13 99 (van 9 tot 12)
  Website bevoegde dienst Brussel(opent in nieuw venster)

  Waals Gewest

  Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche 
  Direction de l’Emploi et des Permis de travail
  Place de la Wallonie 1
  5100 Jambes
  081 33 43 62
  permisdetravail@spw.wallonie.be
  Website bevoegde dienst Wallonië(opent in nieuw venster)

  Duitstalige Gemeenschap

  Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
  Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales,
  Gospertstrasse, 1
  4700 Eupen
  087 59 64 86
  Website bevoegde dienst Duitstalige Gemeenschap(opent in nieuw venster)

 • Stap 4

  De bevoegde regio onderzoekt uw dossier voor het luik “tewerkstelling”.

  Nadat u de volledige aanvraag hebt ingediend, kunt u in het uniek loket(opent in nieuw venster) de status van uw aanvraag opvolgen. Per statuswijziging van uw dossier ontvangt u een melding en een digitale brief via uw eBox(opent in nieuw venster).

  Deze statussen zijn mogelijk:

  • het dossier is ingediend
  • bijkomende info gevraagd door regio
  • ontvankelijkheid
  • onontvankelijkheid
  • positieve beslissing werk of negatieve beslissing werk

  Na een ‘positieve beslissing werk’ gaat het dossier automatisch door naar de Dienst Vreemdelingenzaken van de federale overheid, zij onderzoeken uw aanvraag voor het luik “verblijf”. Volgende fases zijn mogelijk:

  • in behandeling bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  • Bijkomende info gevraagd door de Dienst Vreemdelingenzaken
  • positieve beslissing verblijf (bijlage 46/47) of negatieve beslissing verblijf (bijlage 48).

  Bij een positieve beslissing over zowel werken als verblijf (gecombineerde vergunning) zal de Dienst Vreemdelingenzaken deze beslissing meedelen aan de werknemer, de werkgever en het gemeentebestuur of de Belgische diplomatieke en consulaire post die vermeld is in de aanvraag.

  Als de werknemer in België is, zal de Dienst Vreemdelingenzaken een elektronische gecombineerde vergunning afleveren via de gemeente. Die vergunning bevat dus zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

  Als de werknemer zich in het buitenland bevindt, moet de werknemer, die in zijn aanvraag voor een toelating tot arbeid een buitenlands adres heeft opgegeven, visum D (nationaal visum lang verblijf) aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij verblijft.
  Die post geeft het visum af, na voorlegging van een geldig paspoort en de beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning (bijlage 46 of 47), op voorwaarde dat de door de werknemer voorgelegde beslissing volledig overeenstemt met de beslissing die door de Dienst Vreemdelingenzaken aan de post werd meegedeeld.

  De nationale vermelding B34 die op het visum D wordt aangebracht betekent dat de werknemer een gecombineerde vergunning ontvangen heeft. De vermelding B29 betekent dat de werknemer een hooggekwalificeerde werknemer is (Europese blauwe kaart).

  Als de werknemer is aangekomen in België

  Dan moet de werknemer binnen 8 werkdagen zich inschrijven in het vreemdelingenregister(opent in nieuw venster) van de plaats waar hij verblijft en de afgifte van een gecombineerde vergunning aanvragen.