Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hernieuwen, wijzigen of vervangen van beroepskaart

Hernieuwen, wijzigen of vervangen van beroepskaart

Is uw beroepskaart binnenkort niet meer geldig? Wilt u het adres of het statuut van uw onderneming veranderen? Of bent u de kaart kwijtgeraakt? Dan kunt u uw beroepskaart hernieuwen, wijzigen of vervangen. 

Andere beroepsactiviteit

Als de wijziging van de papieren beroepskaart een inhoudelijk andere beroepsactiviteit betreft, dan wordt dat niet als een wijziging maar als een eerste aanvraag beschouwd. U moet dan de procedure volgen zoals beschreven staat onder ‘Eerste aanvraag’ in het stappenplan.

Procedure voor het hernieuwen, vervangen of wijzigen indien uw beroepskaart was aangevraagd voor 1 januari 2022

Kreeg u een papieren beroepskaart en wilt u die hernieuwen, vervangen of wijzigen? Volg het onderstaande stappenplan.

 • Stap 1

  Uw beroepskaart hernieuwen

  De aanvraag tot hernieuwing van uw huidige beroepskaart moet de dienst ten laatste 90 dagen voor de vervaldatum van de kaart bereiken.

  Belangrijk: als u de hernieuwingsaanvraag niet tijdig indient, loopt u het gevaar dat uw verblijfsvergunning vervalt. Dan kunt u geen hernieuwing aanvragen, u kunt dan wel opnieuw een eerste aanvraag indienen.

  Uw beroepskaart wijzigen

  Uw beroepskaart geldt alleen voor de zelfstandige activiteit waarvoor u ze hebt aangevraagd. Vraag een wijziging aan van uw beroepskaart als een of meerdere van de volgende zaken verandert (de lijst is niet beperkend):

  • uw adres
  • het adres van uw zetel of vestigingseenheid
  • uw zelfstandige beroepsactiviteit (wijziging of toevoeging)
  • uw functie binnen de onderneming
  • het statuut van bijberoep naar hoofdberoep, of omgekeerd

  Belangrijk: als de wijziging van de papieren beroepskaart een inhoudelijk andere beroepsactiviteit betreft, dan wordt dat niet als een wijziging maar als een eerste aanvraag beschouwd. U moet dan de procedure volgen zoals beschreven staat onder ‘Eerste aanvraag’ in het stappenplan.

  Uw beroepskaart vervangen

  U kunt uw beroepskaart vervangen:

  • als u de kaart bent kwijtgeraakt. Geef dat aan bij de politie. Zij zullen u een bewijs van aangifte bezorgen, dat u moet toevoegen aan uw aanvraag.
  • of als de kaart beschadigd is.
 • Stap 2

  Stel een aanvraagdossier samen dat bestaat uit de onderstaande onderdelen.

  • Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier. Welk aanvraagformulier u moet gebruiken, hangt af van uw situatie.
  • Een bewijs dat u de dossierkost van 140 euro hebt betaald
   U krijgt dat bewijs pas als u uw aanvraagdossier indient. Voeg het document op het laatste moment toe aan uw dossier.
  • Bewijsstukken bij een hernieuwing van de beroepskaart
   • Algemene bewijsstukken:
    • een voorblad met een overzicht van alle bewijsstukken in uw dossier
    • uw huidige beroepskaart, of een bewijs van aangifte bij de politie als u de beroepskaart bent kwijtgeraakt
    • een getuigschrift van goed gedrag en zeden, afgeleverd door de overheid van het land waar u op dit moment verblijft.
     Of
     een uittreksel uit het strafregister op uw naam, van maximaal 6 maanden oud.
    • een kopie van uw verblijfsvergunning.
   • Specifieke bewijsstukken, afhankelijk van uw situatie.
    • Moet de beroepskaart u geen recht geven op verblijf in België, omdat u al via een andere weg een geldige verblijfsvergunning hebt gekregen (bijvoorbeeld via een arbeidskaart of na een gezinshereniging) of in België actief wilt worden als diamanthandelaar? Voeg dan deze documenten toe:
     • een fiscaal attest dat aantoont dat u belastingen betaald hebt, en geen achterstallige schulden hebt
     • een attest van uw sociale verzekeringsfonds dat aantoont dat u sociale bijdragen betaald hebt.
    • Moet de beroepskaart u wel recht geven op verblijf in België?
    • Wilt u als buitenlandse student uw zelfstandige activiteiten voortzetten? Voeg aan uw dossier dan het inschrijvingsbewijs bij uw opleidingsinstelling toe.
   • Bewijsstukken bij een wijziging van de beroepskaart
    Als u uw beroepskaart wilt wijzigen, moet uw aanvraagdossier opnieuw volledig onderzocht worden. Voeg daarom de volgende bewijsstukken toe aan uw dossier:
    • uw huidige beroepskaart
    • alle algemene en specifieke bewijsstukken die u ook bij uw 1ste aanvraag moest indienen.
   • Bewijsstukken bij een vervanging van de beroepskaart
    Wilt u uw beroepskaart vervangen? Voeg dan deze bewijsstukken toe aan uw aanvraagdossier:
    • een bewijs van aangifte bij de politie als u de beroepskaart bent kwijtgeraakt
    • de beroepskaart zelf als de kaart beschadigd is.
 • Stap 3

  De bewijsstukken in uw aanvraagdossier moeten worden vertaald naar het Nederlands, Frans of Engels. Voeg voor elk bewijsstuk (een kopie van) de vertaling en (een kopie van) het originele bewijsstuk toe aan uw dossier.

  Officiële documenten moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Laat u de bewijsstukken in het buitenland vertalen? En dus niet bij een vertaler die in een Belgische rechtbank is beëdigd? Dan moeten de vertalingen:

  • gelegaliseerd zijn
  • of voorzien zijn van een apostillestempel van de bevoegde overheid in het land van afgifte.
 • Stap 4

  Dien uw aanvraag in en betaal de dossierkosten van 140 euro. Waar u de aanvraag indient, hangt af van uw situatie.

  • Verblijft u in het buitenland? Of hebt u geen geldige verblijfsvergunning voor België? Dien uw aanvraagdossier dan in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post(opent in nieuw venster) in het land waar u een geldig verblijf hebt. De medewerkers ter plaatse zullen u de praktische details bezorgen voor de betaling van 140 euro.
  • Hebt u een geldige verblijfsvergunning voor België? Dat betekent: een ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= elektronische verblijfskaart type A) of een Europese blauwe kaart (= elektronische verblijfskaart type H)? Dien uw aanvraag in in België, bij een erkend ondernemingsloket(opent in nieuw venster) naar keuze. De medewerker van het ondernemingsloket zal u de praktische details bezorgen voor de betaling van 140 euro.

  • Kunt u uw aanvraag om veiligheidsredenen niet indienen in het land waar u verblijft? Vraag dan:
   1. een toelating aan bij de bevoegde minister in het gewest waar u zich wilt vestigen en bij de federale minister van Binnenlandse Zaken.
    Doe dat door uw onveilige situatie te motiveren en bewijsstukken op te sturen die aantonen dat u de beroepskaart niet kunt aanvragen in het land waar u verblijft.
   2. de beroepskaart zelf aan
    • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
    • of bij een door u gekozen ondernemingsloket in België.
 • Stap 5

  De ambassade, het consulaat of het ondernemingsloket stuurt uw dossier binnen 5 dagen op naar de dienst Economische Migratie van het bevoegde gewest.

  Behandeling van uw dossier

  De gewestelijke dienst Economische Migratie behandelt uw aanvraag in 2 stappen:

  1. De dienst controleert of u de aanvraag juist hebt ingediend.
   • Uw aanvraag is niet ontvankelijk? De diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt u daarvan op de hoogte.
   • Uw aanvraag is wel ontvankelijk? De bevoegde dienst zal uw aanvraag dan verder onderzoeken.
  2. Wilt u uw beroepskaart hernieuwen of wijzigen? Dan wordt ook onderzocht of uw dossier voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

  Beslissing

  De gewestelijke dienst Economische Migratie beslist over uw aanvraagdossier. Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Uw dossier wordt goedgekeurd:
   • de diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt u op de hoogte
   • u kunt de beroepskaart afhalen bij het door u gekozen ondernemingsloket, waar u een bijkomende kost moet betalen van 90 euro per jaar dat de kaart geldig is.
  2. Uw dossier wordt geweigerd. Ook dan brengt de diplomatieke post of het ondernemingsloket u op de hoogte. U hebt twee opties:
   • ga binnen 30 dagen in beroep tegen de weigering
   • dien ten vroegste na twee jaar volgend op de indieningsdatum van de aanvraag die geweigerd werd, een nieuwe aanvraag in.
    - Alleen in deze gevallen hoeft u geen twee jaar te wachten:
    • uw aanvraag was niet ontvankelijk
    • u kunt nieuwe elementen aanbrengen
    • u doet een aanvraag voor een nieuwe activiteit als zelfstandige.

Procedure voor het hernieuwen of wijzigen als uw eerste beroepskaart was aangevraagd na 1 januari 2022

Kreeg u een digitale beroepskaart en wilt u die hernieuwen of wijzigen? Volg dan het onderstaande stappenplan.

 • Stap 1

  Uw beroepskaart hernieuwen

  Hernieuw uw huidige beroepskaart ten laatste 60 dagen voor de vervaldatum van de kaart. U kunt de kaart alleen hernieuwen als:

  • u een geldige verblijfsvergunning voor België bezit. Hebt u nog geen verblijfsvergunning op het moment dat u de beroepskaart hernieuwt? Vraag de vergunning dan aan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar u verblijft.
  • u de voorwaarden gekoppeld aan de beroepskaart naleefde, o.m. economisch nut en meerwaarde, betaling belastingen en sociale bijdragen.
   Ook de activiteit die u wilt uitoefenen met uw hernieuwde beroepskaart moet een economische meerwaarde hebben voor Vlaanderen op vlak van tewerkstelling, jobcreatie en innovatie.

  Belangrijk: indien u de hernieuwingsaanvraag niet tijdig indient, loopt u het gevaar dat uw verblijfsvergunning vervalt. Dan kunt u geen hernieuwing aanvragen, u kunt dan wel opnieuw een eerste aanvraag indienen.

  Uw beroepskaart wijzigen

  Uw beroepskaart geldt alleen voor de zelfstandige activiteit waarvoor u ze hebt aangevraagd. Vraag een wijziging aan van uw beroepskaart als een of meerdere van volgende zaken verandert (deze lijst is niet beperkend):

  • uw adres
  • het adres van uw zetel of vestigingseenheid
  • uw zelfstandige beroepsactiviteit (wijziging of toevoeging)
  • uw functie binnen de onderneming
  • het statuut van bijberoep naar hoofdberoep, of omgekeerd

  Belangrijk: indien de wijziging van de papieren beroepskaart een inhoudelijk andere beroepsactiviteit betreft, dan beschouwen we dit niet als een wijziging maar als een eerste aanvraag. U moet dan de procedure volgen zoals beschreven staat onder ‘Eerste aanvraag’ in het stappenplan.

 • Stap 2

  Stel een aanvraagdossier samen dat bestaat uit de onderstaande onderdelen.

  Lijst van de verplichte bijlagen:

  • Kopie wettig verblijf/ identiteitskaart (Belgisch document)
  • Uittreksel strafregister (max. 6 maanden oud)
  • Een getuigschrift afgeleverd door de ontvanger der directe belastingen waaruit blijkt dat u aan deze verplichting voldaan heeft en er geen achterstallige schulden zijn (personenbelasting : model 276 C2)
  • Een getuigschrift afgeleverd door uw sociale verzekeringskas waaruit blijkt sinds wanneer u aangesloten bent en waaruit blijkt dat u alle bijdragen betaald heeft (ofwel een afbetalingsakkoord)
  • Bewijs 120% leefloon behaald voorbije 12 maanden (loonfiches, stortingen op bankrekening)
  • Bewijs van loon dat aan zichzelf zal uitgekeerd worden
  • Recente balans en resultatenrekening + sociale balans
  • Bewijs BTW aangiften voorbije 2 jaar OF bewijs dat u bent vrijgesteld van BTW aangiften
  • Bewijs van gedane projecten a.d.h.v. facturen, contracten, samenwerkingsovereenkomsten, … .
  • Bewijs van toekomstige projecten a.d.h.v. facturen, contracten, samenwerkingsovereenkomsten, .. .

  Verplichte bijlage voor een student:

  • Inschrijvingsbewijs aan erkende Belgische hogeschool of universiteit

  Verplicht voor zelfstandige in bijberoep:

  • Bewijs van activiteit als werknemer in hoofdberoep (min 50%)

  Verplicht voor een sportieve onderneming:

  • Bewijs van aansluiting bij een sportclub, erkend door de Vlaamse sportfederatie
  • Kopie van uw diploma behaald bij de Vlaamse Trainersschool
 • Stap 3

  Alle documenten in uw dossier moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

  Aandachtspunten bij een eventuele vertaling van documenten:

  • Voeg de vertaling en een kopie van het document in de originele taal bij uw dossier.
  • Alle documenten verstrekt door officiële instellingen (overheden, banken, onderwijsinstellingen, …) moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Gebeurt de vertaling door een vertaler die in het buitenland is beëdigd? Dan moeten de vertalingen ook gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostillestempel van de bevoegde overheid in het land van afgifte.
 • Stap 4

  Hernieuwingen van het nieuwe beleid moeten op heden nog aangevraagd worden via het ondernemingsloket. U zal hier ook de aanvraagkost van 140 euro moeten betalen.

  U dient hiervoor dit aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) te gebruiken.

 • Stap 5

  U verneemt de beslissing over uw beroepskaart binnen een termijn van 120 dagen nadat uw aanvraag ontvankelijk werd verklaard. Die termijn kan verlengd worden als het om een complex dossier gaat.

  De gewestelijke dienst Economische Migratie beslist over uw aanvraagdossier.
  Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Goedkeuring
   • Uw hernieuwingsaanvraag wordt goedgekeurd
    • Betaal 90 euro per jaar dat de beroepskaart geldig is. Voorbeeld: voor een beroepskaart die 2 jaar geldig is, betaalt u 180 euro.
     Schrijf het bedrag over naar het rekeningnummer BE35 3751 1109 9637 met als mededeling: ‘BK-NaamFamilienaam-geboortedatum dd/mm/yyyy’.
    • Na ontvangst van de betaling kunt u uw digitale kaart raadplegen en downloaden via het WSE-loket.
   • Uw wijzigingsaanvraag wordt goedgekeurd
    • U kunt uw digitale kaart raadplegen en downloaden via het WSE-loket.
  2. Weigering van uw aanvraag: u kunt beroep aantekenen tegen die beslissing.