Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene voorwaarden kwaliteits- en registratiemodel WSE

Algemene voorwaarden kwaliteits- en registratiemodel WSE

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden. U moet hieraan voldoen om een kwaliteitsregistratie te ontvangen.

Door bij de aanvraag aan te vinken dat u voldoet aan de algemene voorwaarden, verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden:

I. Algemeen

 1. De dienstverlener verklaart te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie en het voornoemd Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019.
 2. De dienstverlener verwittigt de Diensten Secretaris – Generaal van het Departement Werk en Sociale Economie meteen bij wijzigingen waardoor de dienstverlener niet meer voldoet aan de bepalingen vermeld in I.1 en in deze algemene voorwaarden. Dit via kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).
 3. Onder wijzigingen in punt I.2 wordt ook verstaan het verlies van een kwaliteitslabel op basis waarvan een kwaliteitsregistratie werd toegekend voor de einddatum van het kwaliteitslabel en dus ook de kwaliteitsregistratie. Bijvoorbeeld door het intrekken van een kwaliteitslabel bij een tussentijdse audit of een tussentijds assessment.

II. Voorwaarden in verband met de kwaliteitsvoorwaarden

 1. De dienstverlener voldoet aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.
 2. Hoe de dienstverlener kan aantonen te voldoen, wordt bepaald in artikel 5, tweede lid, van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. De meest recente informatie omtrent wijze van aantoonbaarheid is steeds beschikbaar op onze website. De dienstverlener volgt zelf deze informatie op.

III. Voorwaarden met betrekking tot de kwaliteitsregistratie op niveau van de vestiging

 1. Een kwaliteitsregistratie op het niveau van de gehele organisatie betekent dat u zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van een vestiging een maatregel kan aanvragen.
 2. Indien u verschillende ondernemingsnummers heeft in functie van verschillende activiteiten, dan kan u meerdere aanvragen indienen. U kan geen maatregel aanvragen voor ondernemingsnummer X op basis van een kwaliteitsregistratie voor ondernemingsnummer Y.
 3. U kan een registratieaanvraag indienen op niveau van een vestiging, maar enkel als er een apart vestigingsnummer is. Er kan nadien enkel voor deze vestiging een maatregel aangevraagd worden en niet voor de organisatie in haar geheel. U mag geen maatregel voor de gehele organisatie of voor een andere vestiging aanvragen op basis van een kwaliteitsregistratie van één bepaalde vestiging.

IV. Voorwaarden voor opdrachtgevers of lastgevers

 1. Als opdrachtgever of als lastgever moet u voldoen aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden en zich registreren. Als contracterende dienstverlener of hoofdaannemer bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlener(s) waarop u beroep doet voor de uitvoering van (een deel van) de maatregel. Bijgevolg kan u verantwoordelijk gesteld worden voor het gebrek aan kwaliteit bij de dienstverlener waarop u beroep doet. De dienstverlener waarop u beroep doet, is in de praktijk de ‘onderaannemer’ en kan een freelancer zijn of een zelfstandige. Als gevolg hiervan kan uw registratie geschorst of ingetrokken worden.

V. Verhouding tot de maatregel

 1. Een kwaliteitsregistratie op organisatieniveau biedt geen garantie op registratie, gunning of erkenning in functie van een bepaalde maatregel.
 2. De betrokken operationele dienst op maatregelniveau kan altijd in het kader van de dossierbehandeling een controle on desk of ter plaatse uitvoeren.
 3. De werking van de verscheidene inspectiediensten blijft van toepassing.
 4. Het is van belang om telkens op tijd de kwaliteitsregistratie te verlengen. Verlengt u uw kwaliteitsregistratie niet, dan verliest u ook het recht de gevatte maatregelen uit te oefenen.