Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie betaalt erfbelasting?

Wie betaalt erfbelasting?

Iedereen die iets ontvangt uit de nalatenschap van een overledene, is erfbelasting verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

Wie kan er erven?

Er zijn verschillende soorten erfopvolgers die iets uit de nalatenschap kunnen verkrijgen:

 • de wettelijke erfgenamen
 • één of meerdere legatarissen
 • contractuele erfopvolger

De wettelijke erfgenamen

Als iemand overlijdt, dan wijst de wet de erfgenamen aan. Een wettelijk erfgenaam is iemand die erft op grond van deze wettelijke regels, die rekening houden met de verwantschap tussen de overledene en de nabestaanden.

De wettelijke erfgenamen worden ingedeeld in verschillende categorieën:

Partners:

 • de langstlevende echtgenoot/echtgenote of de wettelijk samenwonende partner

Erfgenamen in rechte lijn:

 • de kinderen - kleinkinderen - achterkleinkinderen (descendenten)
 • de ouders - grootouders - overgrootouders (ascendenten)

Erfgenamen in zijlijn:

 • broers en zusters - neven en nichten - achterneven en achternichten
 • ooms en tantes of hun kinderen.

Legataris

Als u in uw testament een bepaald goed (een goed, een som geld, ...) nalaat aan een bepaald persoon (testamentaire begunstiging), dan noemt men dit een legaat. De persoon aan wie u iets nalaat is de legataris. De legataris kan een persoon zijn, maar kan ook een organisatie of een instelling zijn, zoals een goed doel.

Als deze testamentaire begunstiging betrekking heeft op de volledige nalatenschap, noemt men de begunstigde een algemeen legataris.

Contractuele erfopvolging

De langstlevende echtgenoot/echtgenote kan ook als begiftigde zijn aangeduid in een door de overleden echtgenoot gedane schenking die uitwerking heeft bij het overlijden (ook genoemd: contractuele erfstelling).

Erfgenaam die buiten de EER woont

Als een erfgenaam buiten de Europese Economische Ruimte woont, moet er voor deze erfgenaam een borg gesteld worden.

Deze borg kan worden gesteld door:

 • het nemen van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed
 • een borgstelling in geld of in effecten (zoals aandelen, obligaties, ... )
 • door iemand die zich persoonlijk borg stelt.

Wie zich borg stelt voor deze erfgenaam doet dit via een akte van borgstelling. Zolang de borg niet werd gesteld, bestaat er een blokkering van alle tegoeden van de nalatenschap.