Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woonbeleidsplan Over Wonen in Vlaanderen

Woonbeleidsplan

Goedkeuring Woonbeleidsplan Vlaanderen

Het Woonbeleidsplan Vlaanderen, goedgekeurd door de Vlaamse Regering, bestaat uit een informatief gedeelte, een deel met de langetermijnvisie en -doelstellingen (tijdshorizon 2050) voor het Vlaamse woonbeleid, de krijtlijnen voor de operationalisering en een luik over de monitoring. Zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode (nu Vlaamse Codex Wonen), zal de Vlaamse minister bevoegd voor huisvesting, bij het begin van iedere regeerperiode een actieprogramma opmaken voor de uitvoering van het Woonbeleidsplan. Op dat moment wordt ook het informatief gedeelte geactualiseerd en wordt gerapporteerd over de monitoring. Het Woonbeleidsplan zal 15-jaarlijks worden herzien.

Context en verloop van het opmaakproces

Beleidskeuzes op het vlak van wonen zijn erg belangrijk voor de volgende generaties. Een duurzaam en doeltreffend woonbeleid heeft dan ook nood aan een duidelijke langetermijnvisie, die rekening houdt met alle facetten van het wonen. Die langetermijnvisie krijgt haar neerslag in een gefundeerd plan, gebaseerd op gedegen onderzoek, en gericht op een coherent en geïntegreerd beleid.

De procesnota, met de verschillende stappen en het hoe en waarom van dit Woonbeleidsplan Vlaanderen, vindt u hier: procesnota woonbeleidsplan(PDF bestand opent in nieuw venster)