Algemeen principe

De fabrikant, de invoerder of al wie als dusdanig optreedt, moet voordat hij in het Vlaamse Gewest een automatisch ontspanningstoestel opstelt, verkoopt of verhuurt, voor elk toestelmodel een aangifte tot fiscale rangschikking indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

De aangifte laat de Vlaamse Belastingdienst toe het repertorium van de automatische ontspanningstoestellen op te stellen, de categorie van elk toestel te bepalen en dus ook het belastingtarief dat wordt toegepast.

Als er geen aangifte wordt ingediend, wordt het toestel ambtshalve gerangschikt in categorie A.

De aangifte van een nieuw of gewijzigd model, staat los van de fiscale aangifte door de eigenaar van het toestel.

Formulier voor de aangifte tot fiscale rangschikking

U doet de aangifte tot fiscale rangschikking via onderstaand formulier. Dit formulier bezorgt u aan de Vlaamse Belastingdienst met de post, via mail of u geeft het af aan één van de daarvoor bestemde loketten. De benodigde gegevens hiervoor staan vermeld op het formulier.

Andere gewesten

Als uw toestellen in meerdere gewesten zullen opgesteld worden, is ook daar een aanvraag nodig.

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De FOD Financiën houdt het repertorium nog bij voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Voor toestellen die in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zullen worden opgesteld moet de fabrikant of invoerder nog steeds een aanvraag tot rangschikking indienen bij de FOD Financiën.

U vindt het model van aangifte terug op de website van de FOD Financiën onder de rubriek “wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven? ((opent in nieuw venster))”.

  • Wallonië

Vanaf 1 januari 2022 moet een aanvraag voor een toestel dat in Wallonië wordt opgesteld, gericht worden aan de Waalse overheidsdienst – Financiën ((opent in nieuw venster)).

Wijzigingen aan een al gerangschikt toestel

Van iedere wijziging aan het spelprogramma van een toestel dat al fiscaal gerangschikt werd, moet een nieuwe aangifte tot fiscale rangschikking ingediend worden.

Vijf fiscale klassen

De toestellen worden gerangschikt in vijf fiscale klassen (A, B, C, D of E).

In onderstaande tabel is een overzicht van de categorieën en de subcategorieën weergegeven. Voor elke subcategorie vindt u de wettelijke omschrijving.

Categorie

Subcategorie

A

a. Bingo. Dit zijn elektrisch biljarten met veranderlijke inzet. Het spel bestaat erin verscheidene ballen of kogels in de op het horizontaal vlak van het toestel gemaakte gaten te plaatsen om zo verschillende cijfers of tekens te belichten op het vertikaal vlak van het toestel

b. One-ball. Dit zijn elektrisch biljarten met veranderlijke inzet. Het doel van het spel is op het horizontaal vlak van het toestel een bal of kogel te plaatsen in een van de gaten die het zelfde cijfer dragen als het cijfer dat verlicht is op het horizontale deel van het toestel.

c. alle ontspanningstoestellen, zelfs die normaal tot categorie C, D of E zouden behoren, van zodra winsten mogelijk zijn met een waarde hoger dan 6,20 €, behalve als ze eigendom zijn van foorreizigers

d. de kansspelen op virtuele weddenschappen. Dit betreft de toestellen die opgesteld staan in de vaste wedkantoren, waarop men een virtuele weddenschap kan afsluiten.

B

alle ontspanningstoestellen, zelfs die normaal tot categorie C, D of E zouden behoren, van zodra winsten mogelijk zijn met een waarde hoger dan 6,20 €, maar die:

  • eigendom zijn van foorreizigers, en
  • gedurende een beperkte tijd in mobiele installaties op dezelfde locatie opgesteld staan; deze beperkte tijd bedraagt maximaal tien weken op dezelfde plaats in het Vlaams Gewest, in mobiele installaties op foren, jaarmarkten, kermissen, ...

C

a. automatische kranen met grijp- of duwarm

b. elektrische biljarten met vaste inzet (Pin-Ball, Flipper of Fliptronic). Het spel bestaat eruit kogels te lanceren die, door hun aanraking met sommige hinderpalen op het horizontale vlak, op het vertikale paneel het resultaat van het spel zichtbaar maken

c. automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik van ballen of kogels vereisen

d. toestellen die simultaan films of beelden projecteren en klank verspreiden; hieronder vallen bijvoorbeeld karaoketoestellen

D

a. automatische platenspelers, gewoonlijk Juke-Box genoemd, die uitsluitend muziek verspreiden, zelfs als ze op afstand in werking gesteld worden

b. automatische kegelspelen, die normaal verplaatsbaar zijn en gewoonlijk het gebruik van schijven vereisen

c. de automatische schietapparaten

d. elektrische golf-, hockey-, tennis- en voetbalspelen, elektrisch balspel van het model "Spinner", de elektrische toestellen van het model Base-ball, Basket-ball, Drop-ball, Skee-ball, Skee-fun, All-Star Bowler en Ten Strike

e. ieder elektrisch biljart dat deel uitmaakt van een competitiespel, gewoonlijk "Bumper" genaamd (vaak op foren en kermissen ingericht)

E

a. alle automatische ontspanningstoestellen die niet in categorie A, B, C of D zijn gerangschikt

b. automatische ontspanningstoestellen met een verminderde inzet (vaak 3.3-toestellen genoemd).

De fiscale rangschikking vindt u ook terug in het repertorium.

Het is de fiscale klasse die de hoogte van de belasting bepaalt.

Repertorium van de automatische ontspanningstoestellen

Op onderstaande pagina vindt u het repertorium van de automatische ontspanningstoestellen, opgesteld door de Vlaamse Belastingdienst, terug:

Veelgestelde vragen

Een overzicht van enkele veel gestelde vragen vindt u hieronder terug: