Gedaan met laden. U bevindt zich op: Garantie van oorsprong

Garantie van oorsprong

Met een garantie van oorsprong wordt de herkomst van de geproduceerde energie bewezen. Een garantie van oorsprong kan uitgereikt worden voor elektriciteit, gas, warmte of koude.

De aanvraag indienen doet u bij de productieregistrator. Die de aanvraag behandelt en de garanties van oorsprong berekent. Wie de productieregistrator is, hangt af van de productie.

Productie vanBehandelen van de aanvraag en berekening garanties van oorsprong gebeurt door
elektriciteit uit wind, biogas, biomassa, waterhet Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (via ExpertBase)
elektriciteit uit een kwalitatieve warmte-krachtkoppelinginstallatie (WKK)het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (via ExpertBase)
warmte en koude uit een hernieuwbare energiebronhet Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
elektriciteit uit zonne-energiede elektriciteitsdistributienetbeheerder (meestal is dit Fluvius(opent in nieuw venster))
gas uit een hernieuwbare energiebronde aardgasvervoerder (Fluxys(opent in nieuw venster))

Elektriciteit uit hernieuwbare energie of warmte-krachtkoppeling

Voorwaarden

Om garanties van oorsprong te krijgen moet de installatie waarvan de elektriciteit geproduceerd is uit hernieuwbare energiebronnen of warmte-krachtkoppeling:

 • in het Vlaams Gewest liggen
 • een nominaal vermogen hebben dat groter is dan 10 kW
 • beschikken over de vereiste meetapparatuur met geldige ijkcertificaten
 • een geldig en volledig keuringsverslag hebben.

Groene warmte of koude

Voorwaarden

U kunt garanties van oorsprong aanvragen voor groene warmte of koude als er voldaan is aan alle onderstaande voorwaarden:

 • De warmte of koude is geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen.
 • De productie-installatie heeft een nominaal thermisch vermogen van minstens 300 kW.
 • De productie-installatie ligt in het Vlaams Gewest.
 • De warmte of koude wordt in een geheel van onderling verbonden leidingen geïnjecteerd waarop verschillende gebruikers zijn aangesloten.
 • De installatie is uitgerust met de vereiste meetapparatuur die geijkt werd en beschikken over geldige ijkcertificaten.
 • De productie-installatie werd gekeurd en heeft een geldig en volledig keuringsverslag.

Toekenning en handel van garanties van oorsprong via het VREG-platform

Garanties van oorsprong zijn via het VREG-platform(opent in nieuw venster) verhandelbaar met uitzondering van de garanties van oorsprong die toegekend zijn voor ter plaatse verbruikte energie, ingeleverd of vervallen (> 12 maanden) zijn.

Informatie over het verhandelen van garanties van oorsprong, vindt u op de website van de VREG(opent in nieuw venster) en in de handleiding van het VREG-platform(opent in nieuw venster), daarin worden volgende punten toegelicht:

 • Status van de garanties van oorsprong (bruikbaar, niet bruikbaar, vervallen, … )
 • Garanties van oorsprong verhandelen (Transactie)
 • Automatisch verkoop instellen
 • Garanties van oorsprong toewijzen aan andere verbruiker. De gebruiker waaraan de garanties van oorsprong toegewezen zijn, kan deze gebruiken voor het hernieuwbare karakter van zijn verbruik aan te tonen (= deze kunnen niet verhandeld worden).
 • Ter plaatse verbruikte garanties van oorsprong raadplegen.

Wijzigingen melden - Verplichtingen

Ontving u een bevestiging dat er garanties van oorsprong toegekend kunnen worden voor uw installatie? Dan zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet blijven voldoen.

  Volgende wijzigingen moeten onmiddellijk gemeld worden:

  • de garanties van oorsprong moeten aan een andere partij of rechthebbende toegekend worden
  • wijzigingen in de installatie, de meetinrichtingen, de energiebron of ieder ander element dat een impact heeft op de berekening van de hoeveelheid energie die in de installatie wordt geproduceerd door een hernieuwbare energiebron of kwalitatieve warmte-krachtkoppeling.

  De berekening van garanties van oorsprong kan enkel gegarandeerd worden als de productiewaarden maandelijks worden overgemaakt en

  • het keuringsverslag om de 2 jaar wordt vernieuwd voor installaties waarvan het vermogen groter is 1.000 kW en er (bijkomende) metingen door de producent worden uitgevoerd.
  • of om de 5 jaar herbevestigd wordt dat er geen wijzigingen zijn aangebracht aan de productie-installatie voor installaties zonder herkeuringsplicht.