Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraagprocedure steuncertificaten voor groene stroom of WKK

Aanvraagprocedure steuncertificaten voor groene stroom of WKK

De aanvraagprocedure bestaat uit een aanvraag voor een

 • principebeslissing waarin de startdatum wordt vastgelegd (enkel voor steuncertificaten)
 • definitieve beslissing waarin de toekenning van steuncertificaten met of zonder garanties van oorsprong is vastgelegd (project is in dienst genomen).

Wilt u enkel garanties van oorsprong aanvragen? Volg dan de procedure van de definitieve beslissing.

Kijk voordat u een aanvraag opstart na of het project in aanmerking komt voor

Aanvraagprocedure voor biogas, biomassa, wind of WKK

  Wilt u een startdatum vastleggen? Of steuncertificaten of garanties van oorsprong krijgen voor

  • elektriciteit uit hernieuwbare energieproductie voor biogas, biomassa, wind
  • en warmte uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling?

  Start dan via ExpertBase een aanvraag.

   • Principebeslissing met startdatum (optioneel)

    Project dat nog gebouwd of ingrijpend gewijzigd zal worden

    Voor een concreet project dat nog gebouwd of ingrijpend gewijzigd zal worden kunt u een aanvraag voor een principebeslissing indienen. In de principebeslissing worden volgende punten vastgelegd:

    • (representatieve) projectcategorie van het project
    • startdatum van het project
    • periode dat de startdatum geldig is
    • welke metingen er verplicht zijn.

    U kunt kiezen of u eerst een principeaanvraag indient of niet.

    Principebeslissing ontvangen? Dan moet het project uitgevoerd worden, zoals bepaald in de principebeslissing. Wijzigingen aan het project moeten voor de indienstname gemeld worden en kunnen tot gevolg hebben, dat u geen steuncertificaten zal ontvangen

     • U wilt de startdatum vastleggen en het project of installatie is nog niet in gebruik genomen en

      • beschikt over geldige (omgevings)vergunning
      • heeft geen eerdere (principe-)aanvraag of beslissing voor het vastleggen van een startdatum
       • Geldigheidstermijn startdatum voorbij? Op de pagina over de startdatum is beschreven, wat de voorwaarden zijn om een nieuwe startdatum aan te vragen.
      • Om een principebeslissing te ontvangen, moet u informatie bezorgen over:

       • de eigenaar van de installatie
       • het adres of de locatie van het project
       • de vergunning(en)
       • de gebruikte technologie
       • de aangewende (hernieuwbare) energiebronnen
       • de verwachte datum van indienstneming
       • het verwacht vermogen
       • de verwachte productie van elektriciteit of mechanische energie
       • warmte-krachtinstallatie:
        • de verwachte hoeveelheid geproduceerde warmte en de warmtebenutting
        • volledig nieuwe installatie of ingrijpende wijziging.

       In ExpertBase kan de aanvraag opgestart worden door de actie aan te maken in het dossier. De titel van de actie is:

       • Aanvraag principebeslissing (nieuwe installatie)
       • Aanvraag principebeslissing IW (enkel voor warmte-krachtinstallatie die ingrijpend wijzigt).

       De stappen zijn beschreven bij Nieuw dossier of actie indienen?

      Aanvraagprocedure

      Hieronder staat stap voor stap uitgelegd hoe de aanvraagprocedure eruitziet:

      • Het project voldoet aan alle voorwaarden voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten en er kan voor het project een projectcategorie bepaald worden.

       • zo ja: ga naar de volgende stap als u een aanvraag wilt indienen voor een wind, biogas, biomassa of WKKK-project.
       • zo niet: u kunt geen certificaten aanvragen.
      • Wat wilt u aanvragen?

       • Een principebeslissing waarin de startdatum wordt vastgelegd.
       • Steuncertificaten (groenestroom- of warmte-krachtcertificaten) met of zonder garanties van oorsprong voor een nieuwe installatie (< 2 jaar) of een WKK-installatie die ingrijpend gewijzigd is (< 2 jaar).

       Is het project opgenomen in de lijst van

       • representatieve projectcategorieën? Zo ja, ga naar de volgende stap.
       • projectspecifieke projectcategorieën? Zo ja, vraag eerst een projectspecifieke bandingfactor aan. Voer volgende stappen uit, nadat u een beslissing met de (definitieve) bandingfactor heeft ontvangen.
      • Heeft u of de onderneming toegang tot ExpertBase of het VREG-platform?

       • Zo ja, ga na of u het gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker heeft. De lokale beheerder kan dit nakijken in Gebruikersbeheer.
       • Zo niet, registreer de onderneming
      • Werd er in het verleden al een dossier ingediend?

       • Zo ja, zoek het dossier op in ExpertBase en start de aanvraag in dat dossier.
       • Zo niet, start een nieuw dossier.
       • Principebeslissing bevat de voorwaarden en de periode dat de startdatum voor uw project.
       • Definitieve beslissing bevat de voorwaarden om steuncertificaten te (blijven) ontvangen.
        • Als certificaatgerechtigde bent u verplicht iedere wijziging onmiddellijk te melden.
        • Er wordt een rapporteringsmodel op maat opgesteld, deze bevat de formules voor de berekening van de steuncertificaten (artikel 4) en garanties van oorsprong (artikel 7). Het rapporteringsexcel is beschikbaar in ExpertBase (Detail dossier > tabblad dossiergegevens > documenten.
       • 2 maanden na de productiemaand kunnen de steuncertificaten toegekend worden. als de installatie recht heeft op garanties van oorsprong, dan worden deze geleijktijdig toegekend.
        • De toekenning is enkel gegarandeerd als
         • alle gegevens tijdig overgemaakt worden
         • de installatie nog steeds voldoet aan de voorwaarden (zoals de 2-jaarlijkse keuringsplicht)
       • Het raadplegen of verkopen van de certificaten kunt u via het VREG-platform, als u het gebruiksrecht VREG TradeBase Rekeninghouder heeft.
     • Definitieve beslissing voor steuncertificaten

      Project is in dienst of ingrijpend gewijzigd

      In de beslissing over de toekenning van steuncertificaten worden volgende punten vastgelegd:

      • certificaatgerechtigde (wie de certificaten zal ontvangen)
      • startdatum en (representatieve) projectcategorie van het project
      • datum eerste toekenning
      • welke formule er toegepast zal worden voor de berekening van van de steuncertificaten en garanties van oorsprong
      • wie de meetgegevens moet rapporteren (certificaatgerechtigde of netbeheerder) om steuncertificaten of garanties van oorsprong te ontvangen
      • aanvullende verplichtingen om steuncertificaten of garanties van oorsprong te blijven ontvangen, zoals de 2-jaarlijkse keuringsplicht.
      • Wanneer aanvragen?

       • Zodra het project of de installatie in werking of ingrijpend gewijzigd is.
        • Is er een principebeslissing voor het project? Dan moet het project uitgevoerd zijn, zoals bepaald in de principebeslissing.
       • Dien de definitieve aanvraag uiterlijk 2 jaar na de indienstname (of voltooiing van de ingrijpende wijziging) in.
      • Inhoud aanvraagformulier

       Om steuncertificaten of garanties van oorsprong te kunnen ontvangen, moet u informatie bezorgen over de

       • Betrokkenen zoals de eigenaar en certificaatgerechtigde
       • Installatie: technische gegevens zoals vermogen, vergunningen, datum indienstneming of voltooiing van de ingrijpende wijziging
       • Energiebronnen: aangewende (hernieuwbare) energiebronnen of inputstromen
       • Productie: verwachte productie van elektriciteit of mechanische energie
       • Metingen: meettoestellen, plaatsing van de meettoestellen en berekening van de WKB.

       In ExpertBase kunt u de aanvraag opstarten door de actie aan te maken in het dossier. De titel van de actie is:

       • Aanvraag definitieve beslissing (nieuwe installatie)
       • Aanvraag definitieve beslissing IW (enkel voor warmte-krachtinstallatie die ingrijpend wijzigt).

       De stappen zijn beschreven bij Nieuw dossier of actie indienen?

     • Nieuw dossier of actie indienen?

      Stel volgende vraag voordat u een nieuw dossier opstart in ExpertBase: ‘Bestaat er een dossier voor de installatie?

      • Zo ja

       Aanvraag opstarten in een dossier

       De stappen om een actie (type aanvraag) op te starten zijn:

       • Meld aan in ExpertBase(opent in nieuw venster)
        • Onderneming? Selecteer bij het aanmelden namens een onderneming.
       • Zoek het dossier op in ExpertBase (Dossiers > Mijn dossiers).
       • Voeg een nieuwe actie toe.
        Er zijn verschillende mogelijkheden om een actie op te starten.
        • Klik in de kolom Beheer op
         • de + knop. U komt meteen in het scherm Nieuwe actie aanmaken terecht
        • het symbool Lijst dossiers. U ziet alle acties die ooit opgestart zijn geweest, onderaan deze acties ziet u de knop Nieuwe actie aanmaken.
        • de dossiernaam waarvoor u een wijziging wenst te melden. U komt terecht in het scherm detail dossier. Als u op tabblad acties klikt zal de knop nieuwe actie aanmaken getoond worden.
       • Scherm actie aanmaken:
        • De status van het dossier of een vorige actie zal bepalen welke opties er getoond worden in het scherm Actie aanmaken
        • Selecteer (in het scherm Actie aanmaken) wat u wilt aanvragen
         • principebeslissing (nieuw project)
         • principebeslissing voor een warmte-krachtinstallatie die ingrijpend zal wijzigingen
         • definitieve beslissing
         • definitieve beslissing voor een warmte-krachtinstallatie die ingrijpende gewijzigd is.
       • Klik op de knop Actie aanmaken.
       • U komt in het aanvraagformulier in tabblad Toelichting terecht. Hier kunt u bijkomende toelichting geven of extra stavingstukken toevoegen.
       • Vul alle tabbladen in. Zolang de actie niet ingediend is, kunt u de informatie aanpassen en terugkeren naar de andere tabbladen.
       • Aanvraag volledig? Dan kan de actie ingediend worden door een gebruiker met het profiel Aanvrager (knop indienen in tabblad indienen).
      • Zo nee

       Nieuw dossier met aanvraag opstarten

       Voer onderstaande stappen enkel uit, als er nog nooit een dossier werd ingediend.

       De stappen om een nieuw dossier met aanvraag op te starten zijn:

       • Meld aan in ExpertBase(opent in nieuw venster)
        • Onderneming? Selecteer bij het aanmelden namens een onderneming.
       • Klik bij Dossiers (groene balk) op Nieuw dossier.
       • Vul het scherm Nieuw dossier aanmaken in.
       • Klik op de knop Dossier aanmaken, als alle gegevens ingevuld zijn. U komt in het scherm Nieuwe aanmaken terecht.
       • Vink aan wat u wilt aanvragen

        • principebeslissing (nieuw project)
        • principebeslissing voor een warmte-krachtinstallatie die ingrijpend zal wijzigingen
        • definitieve beslissing voor steuncertificaten met of zonder garanties van oorsprong
        • definitieve beslissing voor een warmte-krachtinstallatie die ingrijpende gewijzigd is.
       • Klik op de knop Actie aanmaken.
       • U komt in het aanvraagformulier in tabblad Toelichting terecht. Hier kunt u bijkomende toelichting geven of extra stavingstukken toevoegen.
       • Vul alle tabbladen in. Zolang de actie niet ingediend is, kunt u de informatie aanpassen en terugkeren naar de andere tabbladen.
       • Aanvraag volledig? Dan kan de actie ingediend worden door een gebruiker met het profiel Aanvrager (knop indienen in tabblad indienen).

     Aanvraag voor projectspecifieke projectcategorie

     De aanvraagprocedure voor steuncertificaten voor projecten met een projectspecifieke projectcategorie is beschreven op de pagina over projectspecifieke projectcategorie.

     Betrokken partijen in een dossier

     In een dossier met steuncertificaten komen volgende partijen altijd voor.

     • Aanvrager - Certificaatgerechtigde (is meestal de eigenaar)

      Uitbating installatie - Aanmelden bij netbeheerder - Aanvraag certificaten - Wijzigingen melden - Verkopen van certificaten
      • De uitbating van de installatie gebeurt meestal door de eigenaar.
      • De eigenaar moet de installatie binnen de 30 dagen na de AREI-keuring aanmelden bij de netbeheerder.
      • De eigenaar van de installatie kan de steuncertificaten of garanties van oorsprong aanvragen (tenzij er een andere partij wordt aangeduid in de aanvraag). De onderneming (of persoon) die recht heeft op certificaten, wordt de certificaatgerechtigde genoemd.

      Certificaatgerechtigde

      • moet iedere wijziging melden
      • moet ervoor zorgen dat de installatie op ieder moment conform de regelgeving en technische voorschriften is
      • kan het steuncertificaat verkopen aan
     • Netbeheerder elektriciteit

      Uitbating van het net - Productie uitlezen en rapporteren - Dossier zonnepanelen beheren - Uitbetaling aan minimumprijs
      • De uitbating van het (elektriciteits)net gebeurt door de netbeheerder.
      • Installatie groter dan 10 kW met recht op steuncertificaten? Dan wordt de productie wordt maandelijks
       • uitgelezen door de netbeheerder
       • gerapporteerd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (voor de berekening van de steuncertificaten of garanties van oorsprong).
      • Steuncertificaten verkocht aan de minimumprijs? De netbeheerder(opent in nieuw venster) zal deze uitbetalen.
      • Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen? De netbeheerder(opent in nieuw venster) beheert het dossier van de zonnepanelen.
     • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

      Dossier voor biogas, biomassa, wind of WKK - Berekenen certificatensteun - Bevraging
      • Dossiers behandelen en opvolgen voor biogas, biomassa, warmte-krachtkoppeling, water en wind.
      • Het berekenen van
       • het aantal groenestroomcertificaten
       • het aantal warmtekrachtcertificaten
       • het aantal garanties van oorsprong
       • de bandingfactor en onrendabele top voor representatieve en projectspecifieke projectcategorieën.
      • Eigenaars of producenten bevragen over:
       • inputstromen
       • productiegegevens.
     • Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

      Toekenning certificaten en garanties van oorsprong - Quotum berekenen - Informeren over handel