Gedaan met laden. U bevindt zich op: Startdatum

Startdatum

Of een project groenestroom- of warmte-krachtcertificaten (steuncertificaten) kan ontvangen wordt mee bepaald door de startdatum. Ook de hoogte van de (oorspronkelijke) bandingfactor wordt bepaald door de startdatum. Afhankelijk van de situatie kan de startdatum voor, op of na de datum indienstneming liggen.

Vastleggen startdatum

Geen vergunningsplicht

Is er voor het project enkel een meldingsplicht Klasse 3? Dan zal de datum van indienstneming van de installatie de startdatum zijn. De datum van indienstneming kan nooit voor de datum van de AREI-keuring vallen, omdat de AREI-keuring verplicht is voor de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

Vergunningsplicht

Als een project een (omgevings)vergunning nodig heeft, wordt de startdatum:

 • gelijk gesteld aan de datum waarop de (principe-)aanvraag voor de toekenning van certificaten voor het project is ingediend
 • of de datum waarop het project beschikt over de nodige vergunning(en) als deze laatste datum een latere datum is dan de datum waarop de (principe-)aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend.

Eenmaal vastgesteld in de principebeslissing blijft de startdatum geldig voor een bepaalde periode. De indienstneming van de installatie moet binnen de geldigheidsperiode van de startdatum gebeuren. Als de indienstneming van de installatie gebeurt na de geldigheidstermijn van de startdatum, zal het project een andere startdatum krijgen.

Geldigheidsperiode

De geldigheidsperiode van de startdatum wordt opgenomen in de (principe)beslissing. De periode is afhankelijk van de technologie en grootte.

MaandenTechnologie - type installatieVermogen
12zonne-energiemaximaal AC-vermogen van de omvormer(s) kleiner of gelijk aan 10.000 kW
15zonne-energiemaximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10.000 kW
36andere installaties/
48warmte-krachtinstallatieelektrisch vermogen groter dan 25.000 kW

Indienstneming na geldigheidsperiode

De voorwaarden om een nieuwe startdatum te krijgen zijn:

 • de installatie is nog niet in gebruik genomen gedurende de geldigheidsduur van de startdatum en op voorwaarde dat de nieuwe aanvraag gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als het jaar van de indienstname
 • zij beschikt nog steeds over de vereiste vergunning
 • er zijn sinds de vorige aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend minstens
  • 12 maanden verstreken voor installaties op basis van zonne-energie
  • 36 maanden verstreken voor andere installaties.

Wijzigen van projectcategorie (eenmalig)

Het project kan eenmalig wijzigen van projectcategorie met behoud van de startdatum.

  Aanvragen startdatum (principebeslissing)

  U mag maximum 1 principe-aanvraag indienen (via ExpertBase) om de startdatum vast te leggen voor een vergunningsplichtig project:

  • dat nog niet in werking is,
  • en waarvoor nog geen eerdere (principe-)aanvraag werd ingediend of beslissing voor het vastleggen van een startdatum werd genomen.

  In de principebeslissing worden volgende punten vastgelegd:

  • startdatum van het project (zie vastleggen startdatum)
  • periode dat de startdatum geldig is (geldigheidsperiode)
  • projectcategorie van het project of melding dat er geen projectcategorie is
  • welke metingen er verplicht zijn.

  Principebeslissing ontvangen? Dan moet het project binnen de geldigheidstermijn in dienst worden genomen, rekening houdende met de voorwaarden die bepaald zijn in de principebeslissing.

  Wijzigingen aan het project moeten voor de indienstname gemeld worden en kunnen tot gevolg hebben, dat u geen steuncertificaten zal ontvangen.

  Aanvragen via ExpertBase

  Voldoet het project aan alle voorwaarden voor groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten?
  En kan er voor het project een projectcategorie bepaald worden?
  En heeft u toegang tot ExpertBase?

  • Zo ja, dan kan de (principe-)aanvraag voor de toekenning van steuncertificaten opgestart worden in ExpertBase.
  • Zo nee, dan heeft u geen recht op steuncertificaten.
  • Welke stappen u best uitvoert is afhankelijk van de situatie.

   ExpertBase: Nieuw dossier of actie indienen?

   Stel volgende vraag voordat u een nieuw dossier opstart in ExpertBase: ‘Bestaat er een dossier voor de installatie?

   • Zo ja, dan moet de aanvraag in het dossier opgestart worden.
   • Zo niet, dan moet u een nieuw dossier aanmaken.

   Aanvraag (actie) opstarten in een dossier

   De stappen om een actie (type aanvraag) op te starten zijn:

   • Meld aan in ExpertBase(opent in nieuw venster)
    • Onderneming? Selecteer bij het aanmelden namens een onderneming.
   • Zoek het dossier op in ExpertBase (Dossiers > Mijn dossiers).
   • Voeg een nieuwe actie toe.
    Er zijn verschillende mogelijkheden om een actie op te starten.
    • Klik in de kolom Beheer op
     • de + knop. U komt meteen in het scherm Nieuwe actie aanmaken terecht
    • het symbool Lijst dossiers. U ziet alle acties die ooit opgestart zijn geweest, onderaan deze acties ziet u de knop Nieuwe actie aanmaken.
    • de dossiernaam waarvoor u een wijziging wenst te melden. U komt terecht in het scherm detail dossier. Als u op tabblad acties klikt zal de knop nieuwe actie aanmaken getoond worden.
   • Scherm actie aanmaken:
    • De status van het dossier of een vorige actie zal bepalen welke opties er getoond worden in het scherm Actie aanmaken
    • Selecteer (in het scherm Actie aanmaken) wat u wilt aanvragen
     • principebeslissing (nieuw project)
     • principebeslissing voor een warmte-krachtinstallatie die ingrijpend zal wijzigingen
     • definitieve beslissing
     • definitieve beslissing voor een warmte-krachtinstallatie die ingrijpende gewijzigd is.
   • Klik op de knop Actie aanmaken.
   • U komt in het aanvraagformulier in tabblad Toelichting terecht. Hier kunt u bijkomende toelichting geven of extra stavingstukken toevoegen.
   • Vul alle tabbladen in. Zolang de actie niet ingediend is, kunt u de informatie aanpassen en terugkeren naar de andere tabbladen.
   • Aanvraag volledig? Dan kan de actie ingediend worden door een gebruiker met het profiel Aanvrager (knop indienen in tabblad indienen).

   Nieuw dossier met aanvraag opstarten

   Voer onderstaande stappen enkel uit, als er nog nooit een dossier werd ingediend. De stappen om een nieuw dossier met aanvraag op te starten zijn:

   • Meld aan in ExpertBase(opent in nieuw venster)
    • Onderneming? Selecteer bij het aanmelden namens een onderneming.
   • Klik bij Dossiers (groene balk) op Nieuw dossier.
   • Vul het scherm Nieuw dossier aanmaken in.
   • Klik op de knop Dossier aanmaken, als alle gegevens ingevuld zijn. U komt in het scherm Nieuwe aanmaken terecht.
   • Vink aan wat u wilt aanvragen

    • principebeslissing (nieuw project)
    • principebeslissing voor een warmte-krachtinstallatie die ingrijpend zal wijzigingen
    • definitieve beslissing voor steuncertificaten met of zonder garanties van oorsprong
    • definitieve beslissing voor een warmte-krachtinstallatie die ingrijpende gewijzigd is.
   • Klik op de knop Actie aanmaken.
   • U komt in het aanvraagformulier in tabblad Toelichting terecht. Hier kunt u bijkomende toelichting geven of extra stavingstukken toevoegen.
   • Vul alle tabbladen in. Zolang de actie niet ingediend is, kunt u de informatie aanpassen en terugkeren naar de andere tabbladen.
   • Aanvraag volledig? Dan kan de actie ingediend worden door een gebruiker met het profiel Aanvrager (knop indienen in tabblad indienen).

  Wetgeving

  Het begrip startdatum, en de voorwaarden om een nieuwe startdatum aan te vragen is beschreven in artikel 1.1.3. punt 113°/2 van het Energiedecreet(opent in nieuw venster).

  De mogelijkheid tot het wijzigen van een representatieve projectcategorie is bepaald in artikel 12.3.21 van het Energiebesluit(opent in nieuw venster).